Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Słuchawki handsfree mikrofon MDR-EX650AP Gold

Sony Słuchawki handsfree mikrofon MDR-EX650AP Gold

Kod: 718210

271,82 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Czysta muzyka, mniej wibracji
Czysty, stabilny dź,wię,k i sł,absze rezonanse dzię,ki zastosowaniu mosią,dzu
Wykonane z mosią,dzu obudowy sł,uchawek MDR-EX650APT przyczyniają, się, do zmniejszenia zniekształ,ceń,, a dzię,ki zastosowaniu szerszych kanał,ó,w gwarantują, duż,ą, stabilnoś,ć, dź,wię,ku, wyraź,niejszą, reprodukcję, i mniejszą, iloś,ć, niepoż,ą,danych wibracji. Nowe, ustawione pod ką,tem wkł,adki douszne dokł,adnie pasują, do ucha —, i są, niemal niezauważ,alne w noszeniu.

Mał,y (12mm), ale mocny przetwornik akustyczny
Przetwornik akustyczny ł,ą,czy niewielkie wymiary z duż,ą, czuł,oś,cią, i zapewnia idealną, czystoś,ć, każ,dej nuty.

Szerokie pasmo przenoszenia
Szerokie pasmo przenoszenia oznacza wierną, reprodukcję, gł,ę,bokiego basu i wszystkich wysokich C.

Mniej zniekształ,ceń, dzię,ki zastosowaniu mosią,dzu
Mosią,dz znakomicie tł,umi niepoż,ą,dane wibracje i poprawia stabilnoś,ć, dź,wię,ku. Mosię,ż,ne obudowy tych sł,uchawek wykazują, mniejszą, podatnoś,ć, na rezonans, poprawiają, czystoś,ć, tonó,w ś,rednich i wysokich oraz dokł,adnoś,ć, basu.

Czysty i stabilny dź,wię,k
W celu zwię,kszenia stabilnoś,ci i czystoś,ci tonó,w wysokich w sł,uchawkach zastosowano kanał,y z mosią,dzu, któ,rych wewnę,trzna ś,rednica jest o 15% wię,ksza niż, w zwykł,ych sł,uchawkach.

Precyzja w dział,aniu

Czysty dź,wię,k o duż,ej mocy bę,dzie zawierał, wszystkie szczegó,ł,y sł,uchanej muzyki, od cię,ż,kiego rocka przez klubowe hymny po klasykę, muzyki pop.

Konstrukcja Beat Response Control
Specjalnie ukształ,towane kanał,y powietrzne optymalizują, reprodukcję, niskich czę,stotliwoś,ci i zapewniają, dokł,adny, gł,ę,boki bas.

Hybrydowe, silikonowe wkł,adki douszne

Wewnę,trzna warstwa twardego, trwał,ego silikonu jest poł,ą,czona z mię,kką,, zapewniają,cą, komfort uż,ytkowania warstwą, zewnę,trzną,. Cztery dostę,pne rozmiary wkł,adek dousznych gwarantują, znakomite niezawodne trzymanie się, w uszach.

Stworzone do podró,ż,owania
Wspó,ł,praca ze smartfonami i konstrukcja do zabrania w każ,de miejsce
Waż,ą,ce okoł,o 9 g i dostarczane w komplecie z etui sł,uchawki znakomicie sprawdzają, się, w zastosowaniach mobilnych. Karbowany, odporny na splą,tanie przewó,d jest zaopatrzony w suwak do ł,atwej regulacji dł,ugoś,ci. Umieszczony na przewodzie pilot pozwoli z kolei na prowadzenie rozmó,w z wolnymi rę,kami.

Muzyka tak jak chcesz i lubisz
Po pobraniu bezpł,atnej aplikacji Sony SmartKey elementy sterują,ce na sł,uchawkach umoż,liwiają, regulację, gł,oś,noś,ci oraz wł,ą,czanie/wstrzymywanie odtwarzania i pomijanie utworó,w w smartfonie z systemem Android lub telefonie iPhone.

Rozmowy pod kontrolą,
Przycisk poł,ą,czenia wł,ą,czy odpowiednią, funkcję, smartfona z systemem Android lub telefonu iPhone. Rozpoczynanie i koń,czenie rozmó,w oraz regulację, gł,oś,noś,ci umoż,liwi pilot na kablu…, Dzię,ki bezpł,atnej aplikacji Sony SmartKey nie ma rzeczy niemoż,liwych.

KonstrukcjaDouszne
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)5 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)28 kHz
Czułość105 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorZłoty
Waga9 g
Pozostałe parametry

W zestawie:
- Pokrowiec
- Regulator dł,ugoś,ci przewodu sł,uchawkowego
- Wkł,adki douszne
- Instrukcja obsł,ugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 718210
Producent Sony
Kod producenta MDR-EX650APT, MDREX650APT.CE7
EAN 4905524957013
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje