Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Evolve 80 Duo

Jabra Evolve 80 Duo

Kod: 689885

1 180,95 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

JABRA EVOLVE™, 80 UC STEREO

Zapewnia lepszą, rozmowę,
Zestaw Jabra EVOLVE 80 zaprojektowano tak, aby zwię,kszyć, koncentrację, i rozmowy za pomocą, ś,wiatowej klasy technologii aktywnej redukcji szumu oraz gł,oś,nikom, któ,re są, zoptymalizowane do gł,osu i muzyki.

Zachowaj koncentrację,
Jabra EVOLVE 80 UC Stereo to profesjonalny zestaw sł,uchawkowy opracowany gł,ó,wnie w celu poprawy jakoś,ci rozmó,w i zwię,kszenia koncentracji. Doskonał,a technologia redukcji szumó,w zapewnia spokó,j w trakcie pracy w gł,oś,nym otwartym biurze, skutecznie stwarzają,c strefę, koncentracji wokó,ł, rozmó,wcy tak, aby moż,na był,o pracować, w skupieniu. Gł,oś,niki zapewniają, wygodę, i stylowy wyglą,d dzię,ki poduszkom sł,uchawek z syntetycznej skó,ry i są, szczegó,lnie przeznaczone do zmniejszenia hał,asu panują,cego w biurach. W poł,ą,czeniu z technologią, aktywnej redukcji szumu uż,ytkownik otrzymuje maksymalną, ochronę, przed hał,asem panują,cym w biurze. Strefę, koncentracji uzupeł,nia wskaź,nik zaję,toś,ci, któ,ry sygnalizuje, ż,e uż,ytkownik nie jest dostę,pny dla wspó,ł,pracownikó,w.

Zachowaj elastycznoś,ć,
To nie zadanie, ale ty sam moż,esz decydować,, gdzie chcesz pracować,. Zestaw Jabra EVOLVE 80 wyposaż,ony jest w zł,ą,cze 3,5 mm wbudowane w moduł, obsł,ugi, co umoż,liwia podł,ą,czenie przewodowego zestawu sł,uchawkowego do komputera, smartfona lub tabletu. Moduł, obsł,ugi umoż,liwia takż,e wygodny i ł,atwy dostę,p do najczę,ś,ciej stosowanych funkcji, takich jak gł,oś,noś,ć,. Moż,esz takż,e odbierać, i koń,czyć, poł,ą,czenia bezpoś,rednio na module obsł,ugi, co zwię,ksza ogó,lną, elastycznoś,ć, i umoż,liwia wię,kszą, koncentrację, na rozmowie. Gdy nie prowadzisz rozmowy lub gdy jesteś, w ruchu, moż,esz też, cał,kowicie wł,oż,yć, wysię,gnik mikrofonu w pał,ą,k –, dzię,ki temu z ł,atwoś,cią, zmienisz swó,j biurowy zestaw sł,uchawkowy na zestaw osobisty.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Waga324 g
Pozostałe parametry

- Zestaw sł,uchawkowy do telefonó,w programowych, komó,rkowych i tabletó,w
- Najwyż,szej jakoś,ci jakoś,ć, dź,wię,ku
- Aktywna redukcja szumó,w
- Wskaź,nik zaję,toś,ci
- Moż,liwoś,ć, schowania mikrofonu w pał,ą,ku na gł,owę,
- Przycisk wyciszania mikrofonu na wysię,gniku
- Poduszki sł,uchawek z syntetycznej skó,ry
- Funkcja podsł,uchu
- Bezpoś,rednie poł,ą,czenie z telefonem stacjonarnym
- PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (DSP)
- Ł,adowanie przez USB
- Certyfikaty: Atest Avaya, Microsoft, Cisco

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 689885
Producent Jabra
Kod producenta 7899-829-209
EAN 5706991017106
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje