Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra BIZ 2300 USB Mono, Type: 82

Jabra BIZ 2300 USB Mono, Type: 82

Kod: 549307

463,61 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Lepsze rozmowy dla centró,w kontaktowych
Twoi agenci z centró,w kontaktowych to pierwsza linia naszej marki. Zestaw Jabra BIZ 2300 sprawi, ż,e każ,da rozmowa z klientem bę,dzie wspaniał,ym kontaktem z marką,. Ten nowy przewodowy zestaw sł,uchawkowy jest wyposaż,ony w funkcje dź,wię,ku HD, gł,oś,nik szerokopasmowy oraz najlepszą, w klasie funkcję, redukcji szumó,w.

Dbaj o zadowolenie agentó,w Twojego centrum kontaktowego
Zestaw Jabra BIZ 2300 dla centró,w kontaktowych ł,ą,czy w sobie lekką,, ale trwał,ą, konstrukcję, ze skromną, i profesjonalną, skandynawską, estetyką,. Zestaw Jabra BIZ 2300 dział,a rewelacyjnie, wyglą,da ś,wietnie i zapewnia prostą, codzienną, obsł,ugę,. Jest to zestaw sł,uchawkowy zapewniają,cy komfort przez cał,y dzień,.

Zestaw sł,uchawkowy dla centrum kontaktowego stworzony z myś,lą, o dł,ugotrwał,ej eksploatacji
Zestaw Jabra BIZ 2300 został, opracowany z uwzglę,dnieniem cał,kowitych kosztó,w posiadania. Opró,cz odpornego na uszkodzenia wysię,gnika obracają,cego się, w zakresie 360 stopni oraz przewodu wzmocnionego kewlarem, zestaw Jabra BIZ 2300 został, opracowany pod ką,tem bardzo intensywnej eksploatacji w centrum kontaktowym.

Zestaw sł,uchawkowy UC z funkcją, obsł,ugi poł,ą,czeń, na przewodzie

Zestaw Jabra BIZ 2300 to zestaw sł,uchawkowy UC wyposaż,ony w intuicyjne funkcje obsł,ugi poł,ą,czeń, na przewodzie, któ,re gwarantują, wygodę, i wysoką, wydajnoś,ć, pracy. Duż,e przyciski ze wskaź,nikami LED uł,atwiają, agentom odbieranie i koń,czenie poł,ą,czeń,, wstrzymywanie poł,ą,czenia, wznawianie poł,ą,czenia, ustawianie gł,oś,noś,ci lub wyciszanie rozmowy. Ponadto wszystkie przyciski są, programowalne.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga49 g
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Pianka ochronna L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: hi-fi
- Gł,oś,niki o czę,stotliwoś,ci hi-fi emitują, dź,wię,ki w zakresie odpowiednim do realistycznego odtwarzania dź,wię,ku, np. muzyki
Ochrona przed hał,asem:
- Protectionlevel 3
- , Protectionlevel 4
- , Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy: PeakStop
- Protectionlevel 1
- Protectionlevel 2
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 549307
Producent Jabra
Kod producenta 2393-829-109
EAN 5706991016482
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje