Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

BenQ BENQ Monitor LCD VA LED FF 24 VW2430H

BenQ BENQ Monitor LCD VA LED FF 24 VW2430H

Kod: 477045

793,85 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Samo Pię,kno dla Wizualnej Przyjemnoś,ci.
BenQ VW2430H ucieleś,nia prostotę, ż,ycia z ekologicznym wyrafinownaniem, zachowują,c rzeczy interesują,ce dzię,ki czystym lekko krę,tym liniom designu, niekonwencjonalną, formą, asymetrii i wyją,tkową, stacją, dokują,cą, dla akcesorii, któ,ra sł,uż,y jako uchwyt do telefonu komó,rkowego i kart.

Dodaj Odrobinę, Prostego Wyrafinowania do Swojego Nowoczesnego Wystroju Domu
Monitor BenQ VW2430H VA LED - to nowy dodatek do stylowo innowacyjnej Serii VW. Wyposaż,ony w technologię, VA panel, z podś,wietleniem LED, kompatybilnoś,cią, MacBook i wiele opcji wprowadzania danych, to dzieł,o sztuki zaprojektowane dla uż,ytkownikó,w poszukują,cych najwyż,szej wizualnej przyjemnoś,ci, to wyją,tkowa wydajnoś,ć, i wszechstronnoś,ć, multimedió,w plus ekologiczne opakowanie.

Gł,ę,bia Czerni i Minimalne Przecieki Ś,wiatł,a
Ciesz się, nieskazitelną, warstwą, koloró,w i dokł,adnym kontrastem detali nawet przy najciemniejniej wyś,wietlanych obrazach! Wolne od jasnych plam ś,wiatł,a o niskim przecieku, panele VA mają, na celu dostarczenia naturalnie gł,ę,bszej czerni z optymalnymi osią,gami kontrastu.

5,000:1 Natywny Wspó,ł,czynnik Kontrastu dla Gł,ę,bi i Definicji Koloró,w
Ultra-wysoki natywny kontrast 5000:1, któ,ry jest pię,ć, razy wię,kszy niż, w konwencjonalnych panelach, dodaje z najwię,kszą, delikatnoś,cią, i przejrzystoś,cią, zdumiewają,cą, gł,ę,bię, koloró,w i rozdzielczoś,ć, do ciemnych zł,oż,onych obrazó,w. Z tak wysokim wspó,ł,czynnikiem naturalnego kontrastu, moż,na oczekiwać,, ż,e znacznie przewyż,szy on Twoje zapotrzebowania.

Prawdziwa 8-bitowa Wydajnoś,ć, Wyś,wietlanych Koloró,w
8-bitowy panel VA zapewnia gł,adsze i bardziej stabilne przejś,cia koloró,w, odwzorowują,c w sumie 16,7 milionó,w koloró,w odcieni ró,wnocześ,nie. 6-bitowy panel z Funkcją, kontroli iloś,ci klatek (ARFC) wymaga interpolacji do wyś,wietlania tej samej liczby koloró,w, jaki posiada prawdziwy 8-bitowy panel.

178°,/178°, Szerokie-Ką,ty Widzenia
Panele VA dają, naprawdę, autentyczne kolory i ultra ostre szczegó,ł,y z lewej, prawej, powyż,ej i poniż,ej wysokoś,ci oczu z szerokim ką,tem widzenia 178 °, / 178 °,. Wyś,wietlanie jakie znał,es do tej pory już,, nigdy nie bę,dzie takie same!

Prawdziwa Czystoś,ć, Bieli
Bez naruku. Bez dodatkowej powł,oki. Wolne od szkodliwych substancji chemicznych, monitory VW2430H to czysta perfekcja w projektowaniu jak i odś,wież,ają,ce myś,lenie dla wspó,ł,czesnych umysł,ó,w.

Miejsce na Kartę, i Telefon
Dodatkowe akcesoria inspirowane gó,rzystym krajobrazem dodają, kawał,ek scenerii do Twojego biurka, a takż,e sł,uż,ą, jako podstawka dla telefonu komó,rkowego lub karty.

Podstawka na Drobiazgi
Pinezki, spinacze oraz inne dodatki moż,esz teraz poł,oż,yć, wykorzystują,ce mał,ą, tackę, na podstawie monitora utrzymują,c swoje biurko bardziej zorganizowane.

Idealny towarzysz MacBooka
Tryb M-book zbudowany via wył,aczną, technologię, Senseye ®, BenQ Human Vision, któ,ry zawiera sześ,ć, wł,asnych technik kalibracji, pozwala osią,gną,ć, najlepszą, jakoś,ć, oglą,dania w każ,dym z zaprogramowanych trybó,w wyś,wietlania, ten specjalny tryb umoż,liwia VW2430H wiernie zachować, jakoś,ć, wyś,wietlanych koloró,w Macbooka, dzię,ki czemu uż,ytkownicy mogą, cieszyć, się, widokiem ich Macbooka na duż,o wię,kszym ekranie.

Tryb Odczytu Zapewnia Optymalną, Jakoś,ć, Odczytu
Dla bardziej komfortowego czytania wyś,wietlanego obrazu, BenQ daje moż,liwoś,ć, regulowania temperatury koloró,w, jasnoś,ci, kontrastu i ostroś,ci, aby zmniejszyć, dyskomfort oczu spowodowany zwykle przez dł,ugotrwał,e i ukierunkowane wykorzystanie oczu w trakcie uż,ytkowania monitoró,w komputerowych.

Ulepszony Tryb Eco dla Wyż,szej Energetycznej Efektywnoś,ci ,
Ulepszony tryb Eco dostosowuje poziom jasnoś,ci podś,wietlenia, tak aby zapewnić, najwyż,szą, jakoś,ć, wyś,wietlacza, dają,c jednocześ,nie uż,ytkownikowi najwyż,szą, efektywnoś,ć, energetyczną,. Ten inteligentny tryb zmniejsza o co najmniej 37% zuż,ycie energii w trakcie przeglą,dania dokumentó,w, przeglą,dania Internetu i poczty elektronicznej i do 44% energii zuż,ywanej przez graczy.

Technologia BenQ Senseye®, 3 Human Vision,
Rozwią,zanie dla Codziennych Twoich Potrzeb

Doś,wiadcz najprawdziwszych koloró,w ś,wiata z Technologią, Senseye BenQ ®, Human Vision Technologii. Z pomocą, sześ,ciu technik wł,asnych kalibracji, Senseye ®, 3 oferuje tylko najwyż,szej jakoś,ci wyś,wietlanie obrazu w każ,dym z sześ,ciu zadanego Trybu: Tryb Standard, Film, Gry, Zdję,cia, sRGB i Eko - tryb Eko specjalnie zaprojektowany aby zaoszczę,dzić, energię, i pienią,dze.

HDMI Multimedialny Interfejs
Najnowsze zł,ą,cze HDMI - szybki interfejs multimedialny sprawia, ż,e monitory te są, niezwykle wygodne w uż,yciu - teraz moż,na korzystać, z cyfrowej rozrywki, bez wysił,ku, nawet z dodatkowym wyposaż,eniem multimedialnym w przyszł,oś,ci.

Kompatybilny - Windows®, 7
Monitor VW2430H posiada Certyfikat Windows 7 i jest w peł,ni kompatybilny z tym systemem. Zaraz po podł,ą,czeniu VW2430H do komputera, Windows 7 natychmiast rozpozna model, dzię,ki czemu bezproblemowo przejdziesz przez setup i podł,ą,czenie.

Etykiety ecoFACTS
EcoFACTY powiedzą, Ci, jak przyjazne dla ś,rodowiska są, produkty BenQ! Cią,gł,y rozwó,j produktó,w ekologicznych sprawia, ż,e BenQ nie chce być, wył,ą,cznie zgodny z eko przepisami, ale takż,e aktywnie chce rozwijać, produkty przyjazne dla ś,rodowiska! EcoFACTY deklarują, najwię,kszy wysił,ek BenQ w sprawie, zastą,pienia substancji niebezpiecznych, doboru materiał,ó,w, projektowania opakowań, oraz projektowania energooszczę,dnych produktó,w.

Proporcje obrazu16:9
Format ekranuPanoramiczny
Przekątna ekranu24"
Typ matrycyVA
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Obszar widzialny w pionie0 mm
Obszar widzialny w poziomie0 mm
Plamka matrycy0 mm
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji4 ms
Jasność250 cd/m²,
Kontrast statyczny5 000:1
Kontrast dynamiczny20 000 000:1
Kąt widzenia poziomy178 °,
Kąt widzenia pionowy178 °,
Ilość kolorów16,7 mln
Wbudowane głośnikiNie
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
CertyfikatyTCO
Standard VESA100 x 100
Pobór mocy40 W
KolorBiały
Wymiary

429 x 568 x 193 mm

Waga4.5 kg
Pozostałe parametry

System SenseyeSenseye 3
Tryb OdczytuTak
Tryb EcoTak
Tryb M-bookTak
System AMATak
Wspó,ł,praca z systemem VistaPremium
Wspó,ł,praca z systemem win7Tak
Kompatybilny z Windows®, 8 Yes
HDCPTak
Temper. koloró,wReddish / Normal / Bluish / Tryb Uż,ytkownika
Ję,zyk menu ekranowego17 ję,zykó,w

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 477045
Producent BenQ
Kod producenta 9H.L9PLB.DWE
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.benq.pl
Recenzje