Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZyXEL GS-105B 5-port Gigabit Ethernet Desktop Switch

ZyXEL GS-105B 5-port Gigabit Ethernet Desktop Switch

Kod: 132014

107,24 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

5-portowy, gigabitowy przeł,ą,cznik typu Desktop

  • 5-portowy, gigabitowy przeł,acznik firmy ZyXEL idealnie nadaje się, do stworzenia gigabitowej, szybkiej ł,ą,cznoś,ci mię,dzy serwerami, stacjami roboczymi i innnymi urzą,dzeniami sieciowymi.
  • Przeł,ą,cznik moż,e być, zastosowany w dowolnej strukturze sieciowej, niezależ,nie od tego, czy wraz z nim bę,dą, wykorzystywane urzą,dzenia 10, 100 lub 1000Mb/s.
  • Wszystkie porty automatycznie rozpoznają, szybkoś,ć, przesył,ania danych podł,ą,czonych komputeró,w lub koncentratoró,w. Przeł,ą,cznik jest idealnym rozwią,zaniem dla mał,ych biur i zastosowań, domowych, a dzię,ki kompaktowej, metalowej obudowie moż,e być, umieszczony w dowolnym miejscu.

Wysoka wydajnoś,ć,
Przeł,ą,cznik GS-105B firmy ZyXEL oferuje w kompaktowej, metalowej obudowie 5 portó,w 10/100/1000Mbps. Każ,dy port moż,e osią,gną,ć,, w trybie full-duplex, duż,ą, przepustowoś,ć, 2000Mbps, zapewniają,c szybkie i niezawodne przesył,anie danych.

Ł,atwoś,ć, uż,ytkowania

Zyxel GS-105B automatycznie rozpoznaje maksymalną,, oferowaną, przez podł,ą,czone komputery lub koncentratory, szybkoś,ć, przesył,ania danych (10/100 lub 1000 Mb/s). Dzię,ki funkcjonalnoś,ci Plug-and-Play przeł,ą,cznik moż,e być,
zastosowany w dowolnej strukturze sieciowej, niezależ,nie od tego, czy wraz z nim bę,dą, wykorzystywane urzą,dzenia 10, 100 lub 1000 Mb/s.

Inteligentna funkcjonalnoś,ć,
Kontrola przepł,ywu, zgodnie ze standardem IEEE 802.3x, umoż,liwia sterowanie
przepustowoś,cią, sieci, by zapewnić, niezbę,dną, prę,dkoś,ć, poł,ą,czenia i niezawodne przesył,anie danych. W przypadku wystą,pienia zatoru lub kolizji, urzą,dzenie automatycznie dostosuje prę,dkoś,ć, na danym porcie, zabezpieczają,c transmisję, przed utratą, pakietó,w.

Wytrzymał,a, metalowa obudowa
Kompaktowa obudowa pozwala zainstalować, przeł,ą,cznik wszę,dzie tam, gdzie iloś,ć,
miejsca jest ograniczona. Desktopowe przeł,ą,czniki Fast Ethernet firmy ZyXEL są, doskonał,ym, oszczę,dnym i wysokowydajnym rozwią,zaniem dla mał,ych grup roboczych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 132014
Producent ZyXEL
Kod producenta 91-010-186001B
EAN 4718937527359
Strona www http://www.pl.zyxel.com
Recenzje