Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TP-Link Adapter HomePlug TL-PA2010KIT

TP-Link Adapter HomePlug TL-PA2010KIT

Kod: 300843

132,84 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw nano transmiteró,w sieciowych AV200
TL-PA2010KIT

Wyró,ż,nione funkcje:
- Zgodnoś,ć, ze standardem HomePlug AV, wysoka prę,dkoś,ć, transmisji danych - do 200Mb/s
- Miniaturowe wymiary, wielkoś,ć, mniejsza niż, wię,kszoś,ci transmiteró,w dostę,pnych na rynku, oraz nowa, dyskretna obudowa
- Prosta instalacja Plug and Play, brak koniecznoś,ci konfiguracji urzą,dzeń, i kł,adzenia dodatkowego okablowania
- Opatentowany tryb oszczę,dnoś,ci energii, do 75%* mniejsze zuż,ycie prą,du

Zastosowanie produktu

Zestaw transmiteró,w sieciowych TP-LINK TL-PA2010KIT zwię,ksza zastosowanie istnieją,cej sieci elektrycznej umoż,liwiają,c jednoczesną, transmisję, sieciową, i dystrybucję, prą,du. Wykorzystują,c istnieją,ce gniazdka elektryczne moż,na bł,yskawicznie stworzyć, infrastrukturę, sieciową, bez koniecznoś,ci uż,ycia dodatkowego okablowania. Dzię,ki miniaturowym wymiarom moż,esz ł,atwo podł,ą,czyć, je gdziekolwiek zechcesz. ,

Miniaturowe wymiary

Dzię,ki zastosowaniu nowej, miniaturowej obudowy transmitery TL-PA2010 są, o wiele mniejsze niż, wczesniejsze modele transmiteró,w sieciowych TP-LINK. Dzię,ki gruboś,ci wynoszą,cej jedynie 28.5mm oraz eleganckiej, biał,ej obudowie urzą,dzenia podł,ą,czone do kontaktu są, niemal niewidoczne.

Prę,dkoś,ć, transmisji - do 200Mb/s, zasię,g - do 300m

Dzię,ki wykorzystaniu technologii HomePlug AV, zestaw TL-PA2010KIT zapewnia stabilną, i szybką, transmisję, danych w domowych sieciach z prę,dkoś,cią, do 200Mb/s, na odległ,oś,ć, do 300m. Dzię,ki 128 bitowemu szyfrowaniu danych AES transmitery TL-PA2010 pozwalają, na poł,ą,czenie wszelkich urzą,dzeń, sieciowych - od komputeró,w i konsol do gier po dekodery telewizji cyfrowej oraz dyski sieciowe NAS.

Redukcja poboru prą,du - do 75%

Transmitery sieciowe nowej generacji TL-PA2010 dzię,ki zaawansowanemu trybowi oszczę,dzania energii zuż,ywają, o wiele mniej energii elektrycznej niż, wczesniejsze modele transmiteró,w sieciowych. Gdy dane nie są, transmitowane przez okreś,lony czas, urzą,dzenie automatycznie przeł,ą,cza się, z trybu pracy w tryb oszczę,dzania energii, redukują,cy jej zuż,ycie nawet o 75%

Przycisk Pair aktywują,cy zabezpieczenia transmisji

Aby szybko i bezproblemowo utworzyć, poł,ą,czenie sieciowe chronione 128 bitowym szyfrowaniem AES, wystarczy nacisną,ć, przycisk Pair na obudowie urzą,dzenia.
1. Podł,ą,cz transmiter do gniazda zasilania.
2. Poł,ą,cz urzą,dzenie do transmitera za pomocą, kabla sieciowego
3. Naciś,nij przyciski szyfrowania—,gotowe!

Pobór mocy2 W
Wymiary

65×,52×,28.5mm

Kolor

Biał,y

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7, Mac, Linux

Specyfikacja techniczna

Typ podł,ą,czenia EU
Przyciski Przycisk Pair
Dioda LED PWR, PLC, ETH
Zasię,g do 300M w obrę,bie budynku

W zestawie

2 transmitery sieciowe TL-PA2010
Kabel Ethernet (RJ45)
Pł,yta CD
Instrukcja szybkiej instalacji

Funkcje

- Zgodnoś,ć, ze standardem HomePlug AV, wysoka prę,dkoś,ć, transmisji danych - do 200Mb/s
- Miniaturowe wymiary, wielkoś,ć, mniejsza niż, wię,kszoś,ci transmiteró,w dostę,pnych na rynku, oraz nowa, dyskretna obudowa
- Brak koniecznoś,ci kł,adzenia nowych kabli, wykorzystanie istnieją,cego okablowania elektrycznego
- Zasię,g transmisji w obwodzie elektrycznym do 300m zapewnia duż,ą, wydajnoś,ć, poł,ą,czeń, pomię,dzy pomieszczeniami i pię,trami budynku
- Prosta instalacja Plug and Play, brak koniecznoś,ci konfiguracji urzą,dzeń, i kł,adzenia dodatkowego okablowania
- Opatentowany tryb oszczę,dnoś,ci energii automatycznie redukuje pobó,r prą,du do 75% (faktyczna redukcja zuż,ycia energii jest zależ,na od konfiguracji sieci oraz warunkó,w ś,rodowiskowych)
- Prosta aktywacja 128 bitowego szyfrowania AES chronią,cego transmisję, danych przez linie elektryczne za pomocą, naciś,nię,cia przycisku Pair
- Wsparcie protokoł,u IGMP sł,uż,ą,cego do zarzą,dzania grupami multicastowymi w sieciach opartych na protokole IP, optymalizacja transmisji IPTV

Liczba portów 10/100 Mbps1
Obsługiwane protokoły i standardy

HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 300843
Producent TP-Link
Kod producenta TL-PA2010KIT
EAN 6935364031923
Strona www http://www.tp-link.com
Recenzje