Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Tesoro 609132867279

Tesoro 609132867279

Kod: 956946

351,23 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Durandal G1N to klawiatura mechaniczna oferują,ca N-Key Rollover dla cał,ego obszaru klawiatury (Full 6-Key Rollover). Zastosowane przez Tesoro rozwią,zanie gwarantuje bezproblemowe sterowanie w grach w momencie wciś,nię,cia nawet 6 klawiszy ró,wnocześ,nie niezależ,nie od miejsca ich lokalizacji. Cał,oś,ć, dział,a w oparciu o najwyż,szej jakoś,ci przeł,ą,czniki Cherry MX. W zależ,noś,ci od upodobań, i preferencji gracza, klawiatura bę,dzie mogł,a posiadać, przeł,ą,czniki Cherry MX w wersji Black, Red, Brown lub Blue (istotne ró,ż,nice w charakterystyce pracy samych klawiszy). Producent zapewnia przy tym ż,ywotnoś,ć, na poziomie 50 milionó,w kliknię,ć,, co stanowi 10-krotnoś,ć, osią,gó,w uzyskiwanych przez normalne klawiatury membranowe. Charakterystycznym elementem wizualnym klawiatury Durandal G1N jest ryflowany panel bloku numerycznego z moduł,em wyposaż,onym w podś,wietlane logo Tesoro oraz diody LED, któ,re informują, uż,ytkownika o zał,ą,czonych funkcjach. Aby zagwarantować, optymalne ustawienie klawiatury na biurku, został,a ona dodatkowo wyposaż,ona w regulowane podstawki antypoś,lizgowe oraz pleciony przewó,d poł,ą,czeniowy o dł,ugoś,ci 1,55 m z pozł,acanym interfejsem USB. Dostę,pny layout klawiatury to US International.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

455 x 180 x 43 mm

Pozostałe parametry

-6-Key Rollover przy uż,yciu portu USB
-Przeł,ą,czniki Cherry MX - Black, Red, Brown lub Blue
-Wbudowane klawisze multimedialne
-Nó,ż,ki do regulowania wysokoś,ci
-Antypoś,lizgowe podkł,adki
-Ż,ywotnoś,ć, klawiszy - 50 milionó,w kliknię,ć,
-Klawiatura Plug and Play - podł,ą,cz i graj bez koniecznoś,ci instalacji sterownikó,w
-Podś,wietlane logo Tesoro
-Ryflowany panel bloku numerycznego
-Specjalny filtr ferrytowy
-Pozł,acany wtyk USB
-Kompatybilny z Windows XP/Vista/7/8/10

Długość przewodu1.55 m
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 956946
Producent Tesoro
Kod producenta 609132867279
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje