Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Wygodny Słownik Polsko - Angielski

Techland Wygodny Słownik Polsko - Angielski

Kod: 148755

56,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Oto najnowszy sł,ownik firmy Techland, od kilkunastu lat specjalizują,cej się, w produkcji i wydawnictwie oprogramowania do nauki ję,zykó,w oraz interaktywnych systemó,w tł,umaczą,cych. Tym razem najwię,kszy nacisk poł,oż,ono na szybkoś,ć, i wygodę, uż,ytkowania tego niezwykle przydatnego narzę,dzia.

To bardzo przystę,pny program, zaprojektowany przede wszystkim z myś,lą, o zwykł,ych uż,ytkownikach, któ,rzy nie są, komputerowymi ekspertami.

  • 150.000 haseł,, czyli tyle co w przecię,tnym klasycznym Wielkim Sł,owniku w wersji ksią,ż,kowej.
  • Ogromna szybkoś,ć,, wię,kszoś,ć, haseł, Sł,ownik znajduje w czasie okoł,o jednej sekundy
  • Czasowniki nieregularne, wraz z odmianą, i przykł,adami uż,ycia
  • Przykł,adowe frazy oraz przykł,ady uż,ycia angielskich sł,ó,w w zdaniach
  • Specjalistyczne sł,ownictwo z dziedzin: medycyny, chemii, fizyki i informatyki.
  • Wbudowany sł,ownik synonimó,w i antonimó,w –, dodatkowo oszczę,dzi Twó,j czas
  • Wspó,ł,praca z popularnymi programami –, m.in. pakietem Microsoft Office, przeglą,darkami internetowymi.

Dzię,ki Wygodnemu Sł,ownikowi bł,yskawicznie przetł,umaczysz każ,de sł,owo, w dowolnym programie, w dowolnym tekś,cie, za pomocą, jednego klawisza.

Ponadto:

  • dzię,ki wbudowanej w Sł,ownik moż,liwoś,ci tworzenia wł,asnych quizó,w znajomoś,ci sł,ó,wek, moż,esz przyjemnie i szybko uczyć, się, nowych sł,ó,wek
  • dzię,ki moż,liwoś,ci tworzenia wł,asnych list haseł, masz szybki dostę,p do najczę,ś,ciej wyszukiwanych sł,ó,w
  • dzię,ki przyciskom nawigacji „,nastę,pne hasł,o”, i „,poprzednie hasł,o”, moż,esz bardzo ł,atwo i szybko nawigować, wś,ró,d sł,ó,w, któ,re na bież,ą,co wyszukujesz

Wszystko to nowoczesnym, przyjaznym otoczeniu graficznym opartym o technologię, Microsoft®, Office Fluent User Interface, zapewniają,cą, maksymalną, estetykę, i wygodę, pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 148755
Producent Techland
Kod producenta 5907577274122
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje