Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Wielki Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski

Techland Wielki Słownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski

Kod: 126736

49,06 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wielki Sł,ownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski to nowoczesna i praktyczna pomoc, niezbę,dna w każ,dym domu, szkole czy biurze.

Bogaty zasó,b sł,ownictwa, rozszerzony o tysią,ce zdań, z przykł,adami, formy fleksyjne, odmiany czasownikó,w angielskich, a przede wszystkim repetytorium gramatyczne, czyni z nowego produktu firmy Techland jedną, z najciekawszych ofert tego typu na rynku.

Nowy Wielki Sł,ownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski zawiera ponad 650 tysię,cy tł,umaczeń,, wzbogaconych o ponad 209 tys. fraz i zwrotó,w. Poznanie znaczenia wyrazó,w jest moż,liwe dzię,ki prawie 60 tys. przykł,adowych zdań, w ję,zyku angielskim. Moż,liwoś,ć, odsł,uchania wymowy każ,dego z haseł, pozwala zapoznać, się, z poprawną, wymową, danego sł,owa.

Wielki Sł,ownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski rozpoznaje wszystkie formy wyrazu i bezbł,ę,dnie wskazuje jego tł,umaczenie. Wystarczy wprowadzić, do sł,ownika odmienione sł,owo, np. "poszlibyś,my", a sł,ownik znajdzie podstawową, formę, ("iś,ć,") i wskaż,e poprawne tł,umaczenie.Sł,ownik pokazuje tł,umaczenia poszczegó,lnych wyrazó,w w trakcie pracy z innymi aplikacjami. Dzię,ki rozbudowanej opcji szukania po wpisaniu dowolnego sł,owa znajdziesz jego znaczenie w ró,ż,nych kontekstach tematycznych i zwią,zkach wyrazowych.

Wielki Sł,ownik Angielsko-Polski, Polsko-Angielski to:

  • bogaty zasó,b sł,ownictwa: 650 tysię,cy tł,umaczeń,, wzbogaconych o ponad 209 tys. fraz i zwrotó,w oraz prawie 60 tys. przykł,adó,w zdań, w ję,zyku angielskim,
  • moż,liwoś,ć, odsł,uchania wł,aś,ciwej wymowy wszystkich sł,ó,w,
  • rozpoznawanie ję,zyka wprowadzonego tekstu i odmiany poszczegó,lnych sł,ó,w,
  • podpowiedź, znaczenia wyrazu w czasie pracy z edytorami tekstu i przeglą,darkami internetowymi,
  • rozpoznawanie znaczenia wyrazu w tekś,cie,
  • prosta praca z tekstem, dzię,ki zapamię,tywaniu ostatnio szukanych sł,ó,w i wyś,wietlaniu ich w osobnym oknie,
  • funkcja pozwalają,ca na wybó,r wariantu tł,umaczenia,
  • opcje pozwalają,ce, mię,dzy innymi, na szybki dostę,p do listy ostatnio szukanych haseł, oraz na wyszukiwanie wystą,pień, danego sł,owa w zwią,zkach wyrazowych zamieszczonych w sł,owniku,
  • prosta nauka nowego sł,ownictwa, takż,e z oceną, wykonanych ć,wiczeń,,
  • kilka szat graficznych i wiele innych opcji dostosowują,cych wyglą,d sł,ownika do indywidualnych potrzeb.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 126736
Producent Techland
Kod producenta 5907780501985
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje