Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Magazyn PLUS: Własna Firma - dodatkowe stanowisko

Techland Magazyn PLUS: Własna Firma - dodatkowe stanowisko

Kod: 148748

257,72 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Magazyn PLUS Wł,asna Firma to nowoczesny, rozbudowany, bardzo wydajny, a jednocześ,nie prosty w obsł,udze system sprzedaż,y z obsł,ugą, gospodarki magazynowej przeznaczony dla firm handlowych, usł,ugowych i produkcyjnych o ró,ż,nym profilu dział,alnoś,ci. Umoż,liwia wystawianie dokumentó,w magazynowych, zakupu, sprzedaż,y, produkcji, dokumentó,w kasowych, bankowych oraz wielu istotnych dla dział,ań, firmy formularzy i zestawień,. Prowadzi kontrolę, zobowią,zań, i należ,noś,ci. Posiada ró,ż,norodne opcje konfiguracyjne przydatne dla wymagają,cych uż,ytkownikó,w. Pracuje pod platformami Windows i Linux. Architektura programu typu klient-serwer gwarantuje stabilnoś,ć, i bezpieczeń,stwo pracy w sieci. Wykorzystuje ró,wnież, moż,liwoś,ci Internetu dzię,ki czemu jest doskonał,ym systemem do pracy dla uż,ytkownikó,w mobilnych.
Idealny dla punktó,w sprzedaż,y, któ,rym zależ,y na szybkiej obsł,udze klienta oraz generują,cych spore iloś,ci dokumentó,w.

Wybrane moż,liwoś,ci:
Sprzedaż,-Zakup:

 • peł,na obsł,uga dokumentó,w zakupu i sprzedaż,y oraz wszelkich dokumentó,w handlowych,
 • kompleksowe prowadzenie gospodarki magazynowej, usł,ug oraz produkcji,
 • generowanie dokumentó,w w formatach: pdf, xls, xml, rtf, html,
 • generowanie dokumentó,w w postaci elektronicznej,
 • korekty i edycja wszystkich dokumentó,w,
 • zamó,wienia od dostawcó,w i odbiorcó,w, z obsł,ugą, faktur zaliczkowych i PRO FORMA,
 • wzorce zamó,wień,, automatyczne wysył,anie zamó,wień, i faktur PRO FORMA pocztą, elektroniczną,, obsł,uga realizacji,
 • faktury VAT, VAT marż,a, WDT, faktury wewnę,trzne, exportowe,
 • faktury wystawiane cyklicznie automatyzacja,
 • sprzedaż, bezrachunkowa –, paragon oraz faktury do paragonó,w,
 • sprzedaż, na tzw. Wartoś,ć, np. sprzedaż, paliw,
 • obsł,uga dokumentó,w WZ i faktur do WZ ró,wnież, pochodzą,cych z ró,ż,nych magazynó,w,
 • faktury zakupu, WNT, RR, dokumenty PZ, PW,
 • zakupy nie magazynowe uwzglę,dnione w rejestrze VAT,
 • kartoteki: faktur, paragonó,w, korekt, WZ, RW, PZ, PW, MM, WNT, RR,
 • peł,na kontrola stanó,w magazynowych,
 • moż,liwoś,ć, prowadzenia magazynu wedł,ug FIFO lub LIFO,
 • inwentaryzacja,
 • niezależ,ne rabaty dla każ,dej pozycji, rabaty dla kontrahenta, rabaty dla grup towarowych,
 • peł,na obsł,uga wielowalutowoś,ci z moż,liwoś,cią, pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet,
 • etykiety towarowe, cenniki walutowe,
 • wystawienie dokumentó,w oraz przyję,cie towaru w dowolnej walucie,
 • moż,liwoś,ć, pracy z dowolną, iloś,cią, magazynó,w i cennikó,w,
 • wspó,ł,praca z drukarkami fiskalnymi:
 • Posnet
 • Elzab (Mera, Omega, FP600)
 • Innova-Profit
 • Novitus (Vivo, Wiking)
 • Elemis Giga
 • Fasy Shamal
 • Torell Andros
 • obsł,uga kas fiskalnych:
 • Posnet (ECR, Perfect, Bingo +)
 • Elzab (System, Alfa, Alfa Plus, Alfa Super, Alfa Lux, Alfa Extra, Delta, Delta Lux, Jota, Mini, Eco)
 • Novitus (Tango, Tango Plus, System, Fiesta, Mał,e , Tango, Rumba, Bonita, Bravo, Frigo, PS 300)
 • obsł,uga czytnikó,w kodó,w kreskowych,
 • inteligentne, szybkie wyszukiwanie: towaró,w, usł,ug, kontrahentó,w,
 • bezpoś,redni podglą,d informacji o towarze podczas sprzedaż,y i przyję,ć,: ceny, stan magazynowy, dokumenty wydania, od kogo kupujemy, kto kupił,, zamó,wienia oraz inne,
 • bezpoś,redni podglą,d informacji o kontrahencie podczas sprzedaż,y czy zakupó,w: obrotó,w, zaległ,oś,ci, kupionego asortymentu, wystawionych dokumentó,w i wiele innych,
 • eksport do programó,w FK,

Rozrachunki:

 • wł,asne i odbiorcó,w,
 • rozliczenia z kontrahentami,
 • kontrola należ,noś,ci i spł,at zaległ,oś,ci,
 • noty odsetkowe, kalkulator odsetek,
 • powią,zanie z dokumentami kasowymi i bankowymi,
 • kartoteka pł,atnoś,ci,
 • Sł,owniki –, definicje
 • towaró,w, usł,ug i grup towarowych,
 • kontrahentó,w i grup kontrahentó,w,
 • magazynó,w –, dowolna iloś,ć, magazynó,w,
 • cennikó,w –, dowolna iloś,ć, cennikó,w w dowolnej walucie,
 • rabató,w,
 • stawek VAT, form pł,atnoś,ci, jednostek miar,
 • walut, kursó,w walut,
 • odsetek,
 • zadań,,
 • kont bankowych,

Raporty –, zestawienia:

 • zestawienia sprzedaż,y i zakupó,w,
 • towaró,w, ruch towaru,
 • stanó,w magazynowych zbiorczych i na konkretny dzień, z moż,liwoś,cią, rozbicia na magazyny lub grupy towarowe,
 • sprzedaż, i zakup kontrahentó,w iloś,ciowo i wartoś,ciowo,
 • przyję,ć,, wydań, i przesunię,ć, towaru,
 • zestawienia zbiorcze: zakupó,w, sprzedaż,y, pł,atnoś,ci, zysku ze sprzedaż,y,
 • rejestr zakupó,w i sprzedaż,y VAT, rozliczenie VAT,
 • zestawienie sprzedaż,y operatora-sprzedawcy,
 • raporty przez Internet poprzez WWW,
 • export wydrukó,w, zapis raportó,w do popularnych formató,w pdf, xls, xml, html, rtf,
 • moż,liwoś,ć, definiowania wł,asnych wzorcó,w wydrukó,w,
 • raporty w postaci graficznej, np. sprzedaż,, towary,

Kasa:

 • wystawienie dokumentó,w KP, KW i raportó,w kasowych,
 • kartoteka KP i KW,
 • obsł,uga wielu kas,
 • konfiguracja i definiowanie danych kasy,

Przelewy:

 • wystawianie dokumentó,w bankowych: przelewy zwykł,e, US, ZUS, wpł,aty,
 • obsł,uga wycią,gó,w bankowych,
 • kartoteka przelewó,w i wpł,at,
 • obsł,uga wielu kont bankowych,

Produkcja:

 • katalog wyrobó,w –, wzó,r receptur wytwarzania,
 • wytwarzanie –, moż,liwoś,ć, kompletacji lub dekompletacji wyrobó,w,
 • kartoteka dokumentó,w produkcji,
 • raporty wytwarzania, zuż,ycia, bą,dź, wykorzystania,

Inne:

 • rozbudowana konfiguracja programu, np. dowolny sposó,b numeracji dokumentó,w, logo na dokumentach, moż,liwoś,ć, zmiany wyglą,du interfejsu graficznego uż,ytkownika,
 • wykorzystanie Internetu: wysył,anie alarmó,w przez e-mail i sms, np. osią,gnię,cie minimalnych stanó,w magazynowych, zadł,uż,enia kontrahenta,
 • wysył,anie zamó,wień, pocztą, elektroniczną,,
 • wspó,ł,praca z aplikacją, e-sklep, zał,ą,czoną, do programu,
 • pobieranie uaktualnień, z poziomu programu,
 • ró,ż,ne szablony wydrukó,w wystawianych dokumentó,w,
 • uż,ytkownicy rozbudowane prawa dostę,pu,
 • intuicyjne tworzenie kopii bezpieczeń,stwa,
 • proste odtwarzanie danych z kopii bezpieczeń,stwa,
 • pilot programu, z któ,rego dostę,pne są, najczę,ś,ciej uż,ywane funkcje sterowany statystyką,, moż,liwoś,ć, dodania zdję,cia towaru oraz dodatkowego opisu,
 • definicja domyś,lnego dokumentu wydania,
 • moż,liwoś,ć, rozszerzenia funkcjonalnoś,ci o moduł,y zaawansowane,
 • import danych z Fakturowania Wł,asna Firma,
 • wspó,ł,praca z programami Księ,ga Przychodó,w i Rozchodó,w PLUS, Księ,ga Handlowa PLUS.
 • importuje dane z programu Magazyn Biznesmen i Magazyn Biznesmen mał,a firma (sł,owniki towaró,w i usł,ug, stany magazynowe oraz sł,ownik kontrahentó,w).

Minimalne wymagania systemowe:

 • procesor: 600 MHz
 • RAM: 256 MB
 • rozdzielczoś,ć, ekranu: 1024x768
 • przestrzeń, dyskowa: 200 MB
 • system operacyjny: Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista , Linux, Unix lub inny, na któ,rym jest dostę,pna wirtualna maszyna Javy
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 148748
Producent Techland
Kod producenta Nie dotyczy
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje