Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Symantec Norton Mobile Security 3.0 PL 12Mo LCard 21277032

Symantec Norton Mobile Security 3.0 PL 12Mo LCard 21277032

Kod: 430288

20,62 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Symantec Norton Mobile Security 3.0 PL klucz produktu dla 1 uż,ytkownika ,

Korzyś,ci

 ,

 • Ochrona wielu urzą,dzeń, przenoś,nych za pomocą, jednej, ł,atwej w obsł,udze usł,ugi opartej na sieci WWW1
  • Zabezpieczenie wszystkich urzą,dzeń, za poś,rednictwem jednej, wygodnej w uż,yciu strony.
  • Zaawansowana ochrona smartfonó,w i tabletó,w z systemem Android™,.
  • Zdalne blokowanie urzą,dzeń, iPhone®, oraz iPad®, i tworzenie kopii zapasowych kontaktó,w.
 • Zabezpieczenie osobistych danych przechowywanych w urzą,dzeniach przenoś,nych
  • Tworzenie kopii zapasowych kontaktó,w z urzą,dzeń, z systemem Android™, oraz iPhone®, lub iPad®, i ł,atwe przywracanie ich po przypadkowym usunię,ciu lub zmianie urzą,dzenia na nowe.
  • Zdalne blokowanie utraconych lub skradzionych smartfonó,w i tabletó,w za poś,rednictwem bezpiecznej strony, co uniemoż,liwia niepowoł,anym osobom korzystanie z urzą,dzeń, lub dostę,p do informacji.
  • W razie potrzeby moż,na zdalnie usuną,ć, informacje z urzą,dzenia, aby zapewnić, poufnoś,ć, danych.
  • Blokowanie fał,szywych witryn, w tym stron sł,uż,ą,cych do kradzież,y toż,samoś,ci i pienię,dzy przez nakł,onienie uż,ytkownika do ujawnienia informacji osobistych.
  • Natychmiastowe blokowanie telefonu w przypadku wyję,cia karty SIM, co zapobiega uż,ywaniu urzą,dzenia z inną, kartą,.
 • Ł,atwiejsze odzyskiwanie zgubionych lub skradzionych urzą,dzeń, przenoś,nych
  • Wł,ą,czenie lokalizatora dź,wię,kowego, któ,ry pozwala ł,atwo znaleź,ć, zgubione urzą,dzenie nawet przy wyciszonym dź,wię,ku lub wł,ą,czonych wibracjach.
  • Wyś,wietlanie poł,oż,enia urzą,dzenia na mapie, co pomaga szybko je znaleź,ć,.
  • Moż,liwoś,ć, przygotowania komunikatu, któ,ry bę,dzie wyś,wietlany znalazcy zgubionego urzą,dzenia i umoż,liwi ustalenie szczegó,ł,ó,w zwrotu.
  • W trybie „,utraconego urzą,dzenia”, istnieje moż,liwoś,ć, robienia zdję,ć, osó,b korzystają,cych z urzą,dzenia (dotyczy tylko urzą,dzeń, z kamerą, internetową,).
 • Powstrzymywanie zagroż,eń, mobilnych jeszcze przed zainfekowaniem urzą,dzenia z systemem Android™,
  • Ochrona przed wirusami, destrukcyjnym oprogramowaniem i innymi zagroż,eniami dla urzą,dzeń, przenoś,nych.
  • Moż,liwoś,ć, wyeliminowania spamu dzię,ki blokowaniu niepoż,ą,danych poł,ą,czeń, i wiadomoś,ci SMS w urzą,dzeniach przenoś,nych.
  • Automatyczne skanowanie pobranych aplikacji i aktualizacji w poszukiwaniu zagroż,eń, i usuwanie niebezpieczeń,stw.
  • Moż,liwoś,ć, automatycznego skanowania kart pamię,ci SD (Secure Digital) w poszukiwaniu wirusó,w, programó,w typu „,spyware”, oraz innych zagroż,eń,.

Funkcje

 ,

 • Zarzą,dzanie z sieci —, moż,liwoś,ć, ł,atwego sterowania zabezpieczeniami urzą,dzeń, mobilnych za pomocą, jednej, wygodnej strony internetowej.
 • Lokalizator dź,wię,kowy —, uruchamianie alarmu, któ,ry umoż,liwia szybkie znalezienie zgubionego urzą,dzenia. Obsł,uga smartfonó,w i tabletó,w z systemem Android.
 • Zdalna lokalizacja —, zaznaczanie na mapie poł,oż,enia utraconego smartfonu lub tabletu, co uł,atwia szybkie znalezienie urzą,dzenia. Teraz moż,na znajdować, ró,wnież, urzą,dzenia iPhone®, i iPad®,.
 • Zdalna blokada —, pozwala zablokować, zgubiony lub skradziony smartfon albo tablet, co uniemoż,liwia niepowoł,anym osobom dostę,p do prywatnych informacji.
 • Zdalne usuwanie danych —, moż,liwoś,ć, zdalnego usuwania informacji osobistych ze skradzionego lub zgubionego urzą,dzenia przenoś,nego, w tym wszystkich danych zapisanych na karcie pamię,ci. Obsł,uga smartfonó,w i tabletó,w z systemem Android.
 • Ukradkowe zdję,cie —, zdalne robienie zdję,ć, umoż,liwiają,ce zidentyfikowanie osoby korzystają,cej z utraconego urzą,dzenia (dotyczy tylko urzą,dzeń, z kamerą, internetową,).
 • Blokada poł,ą,czeń, i wiadomoś,ci SMS —, umoż,liwia zablokowanie poł,ą,czeń, i wiadomoś,ci tekstowych przychodzą,cych z okreś,lonych bą,dź, nieznanych lub anonimowych numeró,w (dotyczy tylko telefonó,w).
 • Ochrona przed zagroż,eniami pobieranymi z sieci —, sprawdzanie aplikacji i aktualizacji pod ką,tem niebezpieczeń,stw oraz usuwanie zagroż,eń, bez obniż,ania wydajnoś,ci urzą,dzenia.
 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie kontaktó,w —, zapisywanie kontaktó,w z urzą,dzeń, z systemem Android™, albo iPhone®, lub iPad®, w celu ich ł,atwego przywró,cenia w innych urzą,dzeniach w przypadku utraty lub kradzież,y.
 • Ochrona przed wył,udzaniem danych w sieci —, blokowanie fał,szywych stron internetowych w celu ochrony waż,nych informacji osobistych podczas korzystania z sieci komó,rkowych i Wi-Fi.
 • Skanowanie kart SD —, skanowanie kart pamię,ci SD (Secure Digital) w poszukiwaniu zagroż,eń,.
 • Powiadomienie o utracie —, komunikat z moż,liwoś,cią, dostosowania, któ,ry jest wyś,wietlany znalazcy zgubionego urzą,dzenia i umoż,liwia ustalenie szczegó,ł,ó,w zwrotu.
 • Blokada karty SIM —, natychmiastowo blokuje telefon po wyję,ciu karty SIM, aby zł,odzieje nie mogli uż,ywać, aparatu z inną, kartą,.
Informacje dodatkowe0
RodzajBezpieczeństwo
WersjaCyfrowa / do pobrania
LicencjaKomercyjna
Liczba stanowisk / jednostek1
Czas trwania1 rok
Szczegóły licencji0
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

System operacyjny Android™,: wersja 2.2 lub nowsza iOS 4.3 lub nowsza wersja Przeglą,darki obsł,ugują,ce funkcję, ochrony w sieci WWW Standardowa przeglą,darka systemu Android Wymagania sprzę,towe 10 MB miejsca w pamię,ci Dział,a ze smartfonami i tabletami z systemem Android™, oraz z zainstalowaną, aplikacją, Google™, Play
Obsł,uga urzą,dzeń, iPad®, oraz iPhone®,(Funkcja Zdalna lokalizacja wymaga aktywnego planu danych 3G lub 4G)

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 430288
Producent Symantec
Kod producenta 21277032
EAN 5397039306421
Strona www http://www.symantec.pl
Recenzje