Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony Projektor SONY VPL-SW235 ( WXGA, 2000 ANSI, 3000:1)

Sony Projektor SONY VPL-SW235 ( WXGA, 2000 ANSI, 3000:1)

Kod: 606287

4 136,15 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor panoramiczny kró,tkiego rzutu o wysokiej jasnoś,ci i niskim ł,ą,cznym koszcie utrzymania (TCO)
Projektor kró,tkiego rzutu VPL-SW235 umoż,liwia wyś,wietlanie wysokiej jakoś,ci obrazu przy zachowaniu niskiego kosztu TCO. Jasnoś,ć, na poziomie 3000 lumenó,w zapewnia wyraź,ny obraz nawet w jasnym pomieszczeniu. Funkcja stał,ej jasnoś,ci pozwala zachować, odpowiednią, jasnoś,ć, projektora przez dł,ugi czas uż,ytkowania. Technologie zapewniają,ce oszczę,dnoś,ć, energii przedł,uż,ają, czas wymiany lampy do 10 000 godzin (w trybie niskim). Projektor wymaga takż,e tylko 79 cm przestrzeni, by wyś,wietlać, na ekranie duż,y obraz o ś,rednicy 80 cali, mieszczą,c się, idealnie przed tablicą, i pozostawiają,c duż,o miejsca. Dzię,ki ł,atwej instalacji oraz braku odbić, i cieni podczas prezentacji projektor kró,tkiego rzutu jest bardzo wygodny w uż,ytkowaniu.

Cechy:
- Mał,a odległ,oś,ć, wyś,wietlania
- 79 cm dla 80-calowego obrazu.
- Odzworowanie koloró,w 3LCD o wysokim natę,ż,eniu ś,wiatł,a barwnego i duż,ej jasnoś,ci
- Jasnoś,ć, 3000 lumenó,w przy rozdzielczoś,ci wł,asnej WXGA (1280 x 800) obrazu panoramicznego 16:10.
- Trwał,a lampa
- 10 000 godzin w trybie niskiej jasnoś,ci
- Bezprzewodowa prezentacja przy uż,yciu tabletu (z systemem iOS lub Android)
- Funkcja prezentacji bezprzewodowej uł,atwia wyś,wietlanie plikó,w z tabletu lub smartfonu

Gł,ó,wne funkcje:

Mał,a odległ,oś,ć, wyś,wietlania
Projektor VPL-SW235 charakteryzuje się, wspó,ł,czynnikiem projekcji 0,46:1, któ,ry umoż,liwia uzyskanie obrazu o przeką,tnej 2,03 m (80 cali) z odległ,oś,ci zaledwie 79 cm (31 cali) od ekranu.

Wysokiej jakoś,ci panel 3LCD zapewniają,cy naturalne i ż,ywe obrazy kolorowe
Dzię,ki zastosowaniu systemu optycznego wyś,wietlają,cego w sposó,b cią,gł,y trzy kolory podstawowe projektor zapewnia doskonał,ą, wydajnoś,ć, ś,wietlną, oraz ż,ywe i jasne obrazy. Wysoka jakoś,ć, odwzorowania koloró,w jest szczegó,lnie istotna w przypadku wyś,wietlania obrazó,w w ż,ywych barwach, takich jak materiał,y wykorzystywane w klasach szkolnych. Projektor charakteryzuje się, takż,e doskonał,ym wspó,ł,czynnikiem kontrastu, wynoszą,cym 3000:1.

Wysoka jasnoś,ć,, 3000 lumenó,w w trybie wysokiej jasnoś,ci lampy
Projektor VPL-SW235 ma trzy tryby jasnoś,ci do ró,ż,nych zastosowań,: wysokiej jasnoś,ci do naturalnie biał,ych prezentacji w jasnych pomieszczeniach, standardowy do uż,ytku na co dzień, oraz niskiej jasnoś,ci do wyś,wietlania wideo w zaciemnionych pomieszczeniach. Panel o macierzystej rozdzielczoś,ci obrazu WXGA (1280 x 800) i proporcjach ekranu 16:10 znakomicie nadaje się, do wyś,wietlania prezentacji bezpoś,rednio z laptopa lub komputera stacjonarnego.

Funkcja stał,ej jasnoś,ci
Funkcja stał,ej jasnoś,ci jest nową, technologią, lampy, zapewniają,cą, utrzymanie stał,ej jasnoś,ci na poziomie 60–,70%* i wyś,wietlanie wysokiej jakoś,ci obrazu przez jak najdł,uż,szy czas. Zwykle jasnoś,ć, stopniowo spada, jednakż,e dzię,ki funkcji stał,ej jasnoś,ci jest ona utrzymywana przez okoł,o 2000 godzin od chwili wł,ą,czenia**. Po tym czasie funkcja jest automatycznie wył,ą,czana. Czas ten to okoł,o 2 lata***, przy zał,oż,eniu, ż,e projektor jest uż,ytkowany w klasie szkolnej. Cał,kowity czas eksploatacji projektora jest takż,e wydł,uż,ony.
Funkcja stał,ej jasnoś,ci jest nową, technologią, lampy, zapewniają,cą, utrzymanie stał,ej jasnoś,ci na poziomie 60–,70%* i wyś,wietlanie wysokiej jakoś,ci obrazu przez jak najdł,uż,szy czas. Zwykle jasnoś,ć, stopniowo spada, jednakż,e dzię,ki funkcji stał,ej jasnoś,ci jest ona utrzymywana przez okoł,o 2000 godzin od chwili wł,ą,czenia**. Po tym czasie funkcja jest automatycznie wył,ą,czana. Czas ten to okoł,o 2 lata***, przy zał,oż,eniu, ż,e projektor jest uż,ytkowany w klasie szkolnej. Cał,kowity czas eksploatacji projektora jest takż,e wydł,uż,ony.
** Jasnoś,ć, moż,e się, zmieniać, w zależ,noś,ci od warunkó,w uż,ytkowania. Jasnoś,ć, moż,e być, nieco obniż,ona lub podwyż,szona.
 ,*** 5 godzin dziennie, 20 dni miesię,cznie, 9 miesię,cy rocznie.


Energooszczę,dna i trwał,a lampa o czasie uż,ytkowania 10 000 godzin
Sterownik lampy kontroluje optymalną, moc lampy i umoż,liwia uzyskanie ż,ywotnoś,ci lampy na poziomie 10 000 godzin w trybie niskiej jasnoś,ci. Czas uż,ytkowania lampy jest dł,uż,szy o ponad 66% w poró,wnaniu z poprzednim modelem.

Zaawansowane funkcje oszczę,dzania energii
Zaawansowana technologia lampy przekł,ada się, na funkcje zapewniają,ce oszczę,dnoś,ć, energii. Przykł,adem jest funkcja zaawansowanej kontroli jasnoś,ci w trybie automatycznego przyciemniania, któ,ra zapewnia znaczną, oszczę,dnoś,ć, energii, gdy projektor pozostaje wł,ą,czony, a nie jest uż,ywany. Tryb Auto Picture automatycznie dostosowuje moc ś,wiatł,a do wyś,wietlanego obrazu. Gdy wymagane jest chwilowe wygaszenie obrazu, moż,na cał,kowicie wył,ą,czyć, ź,ró,dł,o ś,wiatł,a w celu zminimalizowania zuż,ycia energii.

Prezentacja za poś,rednictwem sieci (LAN/WLAN)

Gdy projektor jest zainstalowany w sieci LAN/WLAN, prezentacje moż,na wyś,wietlać, z dowolnego komputera PC i Mac podł,ą,czonego do sieci. Jednocześ,nie moż,na podł,ą,czyć, tablet lub smartfon. Funkcja prezentacji bezprzewodowej uł,atwia wyś,wietlanie plikó,w z tabletu lub smartfonu. Projektor umoż,liwia wyś,wietlanie plikó,w jpg, pdf i innych obsł,ugiwanych formató,w. Do projektora moż,na podł,ą,czyć, do oś,miu komputeró,w PC/Mac, natomiast jednocześ,nie moż,na wyś,wietlać, obrazy z maksymalnie czterech komputeró,w. Dla systemu Windows i komputeró,w Mac jest dostę,pna aplikacja „,Projector Station for Network Presentation”,. Na tablety i smartfony jest dostę,pna aplikacja firmy Pixelworks, któ,rą, moż,na pobrać, z Internetu. Wię,cej informacji moż,na znaleź,ć, na stronie: http://PWPresenter.pixelworks.com

Zdalne sterowanie za pomocą, urzą,dzeń, z systemem iOS
Projector Remote to ł,atwa w obsł,udze aplikacja do zdalnego sterowania projektorami Sony. Aplikacja umoż,liwia sterowanie projektorami podł,ą,czonymi do sieci. Pilot pozwala na obsł,ugę, projektora przy uż,yciu prostych, wyraź,nych przyciskó,w.

Sterowanie sieciowe
Funkcje i stan projektora moż,na kontrolować, i monitorować, zdalnie, korzystają,c z dowolnego komputera z dostę,pem do sieci. Dla systemu Windows dostę,pna jest aplikacja „,Projector Station for Network Control”,.

Przeglą,darka multimedió,w z pamię,ci USB
Po podł,ą,czeniu pamię,ci USB moż,na ł,atwo wyś,wietlać, zdję,cia, obrazy i materiał,y graficzne bez potrzeby uż,ywania komputera.

Wyś,wietlacz USB
Projektor umoż,liwia wyś,wietlanie obrazó,w i dź,wię,ku* przy uż,yciu jednego kabla USB. Funkcja ta nie wymaga instalacji ż,adnych sterownikó,w. Jest to wygodny sposó,b podł,ą,czenia projektora, gdy priorytetem jest ł,atwoś,ć, instalacji.
* Moż,e wystą,pić, przesunię,cie czasowe mię,dzy obrazem a dź,wię,kiem. Gdy ł,atwoś,ć, obsł,ugi ma drugorzę,dne znaczenie, zalecane jest uż,ycie wejś,cia liniowego lub HDMI.

Wbudowany gł,oś,nik
Projektor jest wyposaż,ony w monofoniczny gł,oś,nik 16 W.

Technologia wyświetlaniaDLP
Rozdzielczość1280 x 800 (WXGA)
Jasność3000 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny3 000:1
Obiektyw0
ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu57 ''
Maksymalna przekątna obrazu103 ''
Minimalna odległość ekranu0.55 m
Maksymalna odległość ekranu1.04 m
Proporcje obrazu16:10
Ilość kolorówBrak danych
Częstotliwość pozioma min.14 kHz
Częstotliwość pozioma max.93 kHz
Częstotliwość pionowa min.47 Hz
Częstotliwość pionowa max.93 Hz
Trwałość lampy4000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo0
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaRS-232 (COM)
Pobór mocy315 W
Pozostałe parametry

- Gł,oś,nik: 16 W x 1 (monofoniczny)
- Wymagania dot. zasilania: Prą,d przemienny od 100 V do 240 V, od 3,2 A do 1,3 A, 50/60 Hz

Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania RM-PJ8
- Bateria litowa: CR2025
- Przewó,d zasilania prą,dem przemiennym
- Instrukcja obsł,ugi (CD-ROM)
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Kabel 15-stykowy Mini D-sub
- Aplikacja Projector Station for Network Presentation (CD-ROM)

Wymiary

365 ×, 138,7 ×, 310 mm.

Waga4.4 kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 606287
Producent Sony
Kod producenta VPL-SW235
EAN 0027242869165
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje