Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT headphones Kave XTD 5.1 Analog

ROCCAT headphones Kave XTD 5.1 Analog

Kod: 762836

292,71 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wymagasz techonologii najnowszej generacji w zakresie dź,wię,ku analogowego do najnowszej generacji gier i multimedió,w?
Odpowiedź, na tę, potrzebę, jest tylko jedna. Roccat Kave XTD 5.1 Analog to nastę,pca najlepszego w historii gamingu headsetu z systemem udź,wię,kowienia prawdziwegol 5.1 surround. Dzię,ki wielu usprawnieniom w zakresie dź,wię,ku, komfortu i wytrzymał,oś,ci, nowy produkt ugruntowuje pozycję, lidera. Każ,dy gracz i audiofil doceni niewą,tpliwe zalety nowego produktu, szczegó,lnie ci, któ,rzy wiedzą,, ż,e nie istnieje substytut dla prawdziwego dź,wię,ku w standardzie 5.1. Dzię,ki skupieniu się, na czystej jakoś,ci dź,wię,ku, Roccat Kave XTD 5.1 Analog dostarcza tak intensywne rozwią,zanie w dziedzinie headsetu, ż,e konkurencja zostaje daleko z tył,u.

Dź,wię,k w prawdziwym standardzie 5.1 surround

Wraz z dwoma 40-milimetrowymi przetwornikami oraz 30-milimetrową, jednostką, wibracyjną, z każ,dej strony, headset zapewnia perfekcyjny dź,wię,k w standardzie surround bez ż,adnych zakł,ó,ceń,. Efekt surround jest dostarczany na poziomie sprzę,towym, co daje zdecydowanie lepsze efekty niż, headsety dział,ają,ce w oparciu o wsparcie programowe. Trzy najwyż,szej klasy przetworniki są, ustawione dokł,adnie pod ką,tem 12°,, dopasowują,c się, do kształ,tu ucha. Dzię,ki odpowiedniemu osadzeniu podzespoł,ó,w Roccat Kave XTD 5.1 Analog dostarcza przestrzenny dź,wię,k w standardzie 5.1 pozwalają,cy okreś,lić, dokł,adną, lokację, wrogich jednostek, dają,c tobie przewagę, nad przeciwnikami.

Pilot z dwoma wariantami pracy

Niezależ,nie czy wolisz, by sterowanie sł,uchawek znajdował,o się, blisko ciebie czy też, biurku - Roccat Kave XTD 5.1 Analog daje ci taką, moż,liwoś,ć,. Uniwersalny pilot z dwoma wariantami pracy daje ci peł,ną, kontolę, nad sterowaniem opcjami dź,wię,ku. Jeż,eli preferujesz mieć, natychmiastowy dostę,p do sterowania, moż,e zostać, przyczepiony do ubrania, istnieje też, moż,liwoś,ć, osadzenia go na doł,ą,czonej do produktu podstawce. Oba warianty pozwalają, na szybką, i peł,ną, kontrolę, nad udź,wię,kowieniem, pozwalają,c się, skupić, na rozgrywce. Poza pilotem, headset posiada znacznik LEDowy na mikrofonie pokazują,cy, wskazują,cy, ż,e mikrofon znajduje się, w trybie wyciszenia.

Izolator zakł,ó,ceń,
Kave XTD 5.1 Analog kreuje nowe standardy w zakresie czystoś,ci i jakoś,ci dź,wię,ku w gamingu. To pierwszy analogowy headset gamingowy wyposaż,ony w funkcję, izolatora zakł,ó,ceń,, rewolucyjnej technologii zapewniają,cej pewne wygł,uszenie zakł,ó,ceń,. Oznacza to, ż,e zakł,ó,cenia elektromagnetyczne, przyję,te przez wię,kszoś,ć, graczy za przykrą, koniecznoś,ć,, stają, się, przeszł,oś,cią,. Zał,ó,ż, sł,uchawki Kave XTD 5.1 Analog - nie usł,yszysz nic poza czystym dź,wię,kiem w standardzie surround.

Najwyż,szy komfort
Solidny, niezwykle lekki, a przy tym wygodny pał,ą,k oraz wyś,ció,ł,ka nausznikó,w powodują,, ż,e jest to headset stworzony do bardzo dł,ugich sesji grania. Sł,uchawki waż,ą, przy tym jedynie 335g co, W poł,ą,czeniu z mię,kkim, ergonomicznym wypeł,nieniem pał,ą,ka oraz siatkowym wyś,cieł,aniem nausznikó,w tworzy headset, któ,ry moż,e być, uż,ywany bardzo dł,ugo bez uczucia zmę,czenia czy dyskomfortu. Pomimo swojej niskiej wagi Kave XTD 5.1 Analog są, ró,wnież, wyją,tkowo solidne i trwał,e, co stanowić, bę,dzie na pewno zaletę, dla hardkorowych graczy.

Cechy produktu:
- Prawdziwy dź,wię,k w standardzie 5.1 z gł,oś,nikami umieszczonymi pod ką,tem 12°,
- Mkrofon wygł,uszają,cy zakł,ó,cenia - odczepiany z diodą, sygnalizują,cą, wyciszenie
- Najwyż,szy komfort - duż,a wygoda, niewielka waga
- Bez zakł,ó,ceń, - izolator zakł,ó,ceń, odcina wszelkie zakł,ó,cenia
- Podstawka pod pilota - zmienia pilota w stacjonarny pulpit sterują,cy
- Wygodny i wytrzymał,y pał,ą,k
- Pilot z dwoma wariantami pracy - dla peł,nej kontroli nad dź,wię,kiem
- Dwa tryby pracy - dla gier i filmó,w
- Kabel odporny na plą,tanie

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość115 dB
MikrofonTak
Długość przewodu3 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Mocowanie mikrofonu: Na wysię,gniku
- System audio: Real 5.1
- Typ kabla: Oplot plastikowy
- Regulacja gł,oś,noś,ci: Pilot

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 762836
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-14-900
EAN 4250288166745
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje