Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ROCCAT Klawiatura Roccat przewodowa Ryos MK PRO ( czarna Podświetlenie USB )

ROCCAT Klawiatura Roccat przewodowa Ryos MK PRO ( czarna Podświetlenie USB )
585,29 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Roccat Ryos MK Pro - Cherry MX Red
Roccat Ryos to seria najbardziej zaawansowanych technologicznie klawiatur mechanicznych na rynku. Olbrzymia iloś,ć, moż,liwoś,ci konfiguracji klawiatury pozwoli ją, dostosować, do każ,dego typu gry oraz preferencji gracza. W klawiaturze zastosowano najlepsze na rynku mechaniczne przeł,ą,czniki Cherry MX o ż,ywotnoś,ci 50mln uderzeń,. Dzię,ki zastosowaniu technologii NKRO moż,na wdusić, dowolną, iloś,ć, klawiszy każ,dy z nich zostanie bezbł,ę,dnie rozpoznany przez system. W poł,ą,czeniu z olbrzymią, zintegrowaną, podkł,adka pod nadgarstki klawiatura Ryos staję, się, nie tylko zabó,jczym, ale ró,wnież, wygodnym w uż,yciu narzę,dziem w rę,kach gracza.

Oś,wietl swó,j arsenał,
Ryos MK Pro umoż,liwia peł,ną, konfigurację, podś,wietlenia za pomocą, 2 trybó,w: automatycznego i rę,cznego. Dzię,ki tej funkcji moż,esz dodawać, efekty specjalne do uderzenia klawisza, skonfigurować, klawiaturę, w taki sposó,b, aby podś,wietlić, niektó,re z klawiszy obsł,ugują,ce skró,ty lub makra, klawisze zmiany ustawień, i wiele wię,cej...

Konfiguracja klawiszy dopasowana do każ,dej gry
Dzię,ki przyciskom funkcyjnym FN oraz technologii Easy-Shift[+] moż,esz przypisać, dodatkową, funkcję, do każ,dego klawisza, aby przystosować, swoją, klawiaturę, do każ,dej gry.

Peł,en arsenał, klawiszy z technologią, NKRO

Dzię,ki technologii NKRO gracz moż,e wdusić, dowolną, iloś,ć, klawiszy bez ryzyka , ż,e któ,reś, z nich nie zostaną, poprawnie rozpoznane przez system. Od teraz gracz nie jest zmuszany do wykorzystywania tylko czę,ś,ci klawiszy w któ,rych zastosowano selektywny anty-ghosting jak to ma miejsce w zwykł,ych klawiaturach membranowych. Peł,na swoboda i brak ograniczeń,!

Wysokiej jakoś,ci podzespoł,y dają,ce kopa!

Wyposaż,ona w procesor 32-Bitowy ARM Cortex, Ryos MK wychodzi przed szereg. Jego moc pozwala na cał,kowitą, niezawodnoś,ć, pracy klawiatury, nie poś,wię,cają,c przy tym nic z mocy obliczeniowej jednostki CPU komputera. 2 MB pamię,ci wewnę,trznej flash przeznaczonej na ustawienia sprawiają,, ż,e klawiatura wykona każ,de naciś,nię,cie i makro w czasie rzeczywistym.

Ś,ledź, swoje osią,gnię,cia z Roccat Achievements display
Aplikacja R.A.D bę,dzie ś,ledzić, na bież,ą,co poczynania gracza oraz poziom umieję,tnoś,ci pozwoli na wglą,d w statystki oraz nagrodzi za kluczowe osią,gnię,cia, któ,rymi nastę,pnie bę,dzie moż,na pochwalić, się, facebooku lub innych stronach społ,ecznoś,ciach.

Klawisze dostosowane do potrzeb gracza
Klawiatury Ryos dostę,pne z przeł,ą,cznikami Cherry MX w roż,nych wersjach. Każ,dy kolor przeł,ą,cznikó,w to inna specyfikacja i zachowanie klawiszy, gracz sam moż,e wybrać, to co odpowiada mu najbardziej.

Obudowa wykonana na poł,ysk wolna od smugi
Tak, to moż,liwe! Obudowa klawiatury Ryos mimo wykoń,czenia gloss jest odporna na odciski palcó,w oraz smugi dzię,ki zastosowaniu innowacyjnej technologii wykoń,czenia Roccat - zewnę,trzna powierzchnia obudowy skł,ada się, z mikro-punkcikó,w.

Komfort i wytrzymał,oś,ć,
Dzię,ki zintegrowanej podstawce pod nadgarstki i perfekcyjnie rozmieszczonym gumowanym podstawką, klawiatura Ryos pozostanie stabilna nawet podczas najbardziej ż,ywioł,owych rozgrywek. Olbrzymia podstawka pozwoli takż,e na wielogodzinne sesje bez uczucia dyskomfortu.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

- Profil: Wysoki
- Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Win. 8 , Win. XP , Win. 7 64bit , Win. 7 , Win. Vista 64bit , Win. Vista
- Liczba klawiszy multimedialnych: 12,00
- Mechanizm klawiszy: Mechaniczna (Cherry MX Red)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 957878
Producent ROCCAT
Kod producenta ROC-12-851 RD, ROC-12-851-RD_SFE
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.roccat.org
Recenzje