Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 SFAA00

Reset2 SFAA00
496,52 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2ś,rodki to program przeznaczony do zarzą,dzania mają,tkiem trwał,ym. Zapewnia natychmiastowy dostę,p do peł,nej informacji o ś,rodkach trwał,ych, wyposaż,eniu oraz wartoś,ciach niematerialnych i prawnych. Program automatyzuje proces dokonywania odpisó,w amortyzacyjnych i odpowiedniego księ,gowania (peł,na księ,gowoś,ć,, księ,ga przychodó,w i rozchodó,w, ryczał,t).

Wybrane funkcje programu

•, ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych, ś,rodkó,w o niskiej wartoś,ci, wartoś,ci niematerialnych i prawnych oraz wyposaż,enia
•, peł,na Klasyfikacja Ś,rodkó,w Trwał,ych
•, moż,liwoś,ć, podział,u na grupy, dział,y i miejsca uż,ytkowania
•, przypisanie lokalizacji i osoby odpowiedzialnej wraz z ewidencją, ich zmian
•, szczegó,ł,owa specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
•, wydruk karty ś,rodka KS zawierają,cej komplet informacji o ś,rodku
•, wydruki ewidencji speł,niają,ce wymogi w zakresie peł,nej księ,gowoś,ci, księ,gi przychodó,w i rozchodó,w oraz ryczał,towej  ,  ,  ,  ,  , ewidencji przychodó,w
•, szybka selekcja ś,rodkó,w wg ró,ż,nych kryterió,w
•, ewidencja przeprowadzonych operacji wraz z wydrukami OT, MT, LT, PT, WT, OS
•, wszystkie niezbę,dne operacje: przyję,cie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , przeszacowanie, korekta, czę,ś,ciowa likwidacja, czę,ś,ciowa sprzedaż,, likwidacja, sprzedaż,, przekazanie
•, ewidencja dokumentó,w zakupu i sprzedaż,y zwią,zanych z daną, operacją,
•, ewidencja czę,ś,ci skł,adowych ś,rodka wraz z biblioteką, producentó,w, dostawcó,w i firm ś,wiadczą,cych serwis
•, generowanie planu amortyzacji oraz automatyczne odpisy amortyzacyjne
•, standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna
•, ró,ż,na czę,stotliwoś,ć, amortyzacji: miesię,czna, kwartalna, roczna ,
•, moż,liwoś,ć, rozdzielenia amortyzacji podatkowej (kosztowej) od bilansowej (ewidencyjnej)
•, automatyczne korygowanie planu amortyzacji przy modernizacji i innych operacjach
•, moż,liwoś,ć, zmiany metody i stawki w trakcie uż,ytkowania
•, ewidencja odpisó,w za cał,y okres uż,ytkowania ś,rodka
•, wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej za poszczegó,lne lata
•, szczegó,ł,owe zestawienie kosztó,w uż,ytkowania
•, dekrety księ,gowe z moż,liwoś,cią, rozbicia kosztó,w na kontrakty i miejsca powstawania
•, dowody wewnę,trzne dla firm prowadzą,cych księ,gę, przychodó,w i rozchodó,w

Peł,na specyfikacja programu pod adresem
http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2srodki/specyfikacja

Wymagania systemowe
  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  • min. 512 MB pamię,ci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  • drukarka laserowa lub atramentowa
Informacje dodatkowe

W zestawie:
- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 100 ś,rodkó,w trwał,ych
- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Video

Szybki start z programem R2ś,rodki:

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269247
Producent Reset2
Kod producenta SFAA00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje