Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 PBCB00

Reset2 PBCB00
1 036,09 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Konfiguracja

 • 35 pracownikó,w
 • biuro rachunkowe, 50 firm
 • 2 stanowiska

  Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

  R2pł,atnik to bardzo dobry, sprawdzony i w peł,ni funkcjonalny system pł,acowo-kadrowy. Umoż,liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzę,dem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsł,udze i prostej parametryzacji system speł,nia wymagania najbardziej wymagają,cych uż,ytkownikó,w i uwzglę,dnia specyfikę, ró,ż,nego rodzaju zakł,adó,w.

  Wybrane funkcje programu

  • ewidencja pracownikó,w z podział,em na grupy
  • import danych pracownikó,w (wraz z bilansem otwarcia) z programu Pł,atnik ZUS
  • kalkulator umoż,liwiają,cy szybkie przeliczanie netto-brutto
  • opcje refundacji skł,adek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń, w zależ,noś,ci od wielkoś,ci zatrudnienia
  • przypominanie o terminach badań, lekarskich, kursó,w bhp, zakoń,czeniu umó,w
  • kontrola poż,yczek, alimentó,w i zaję,ć, komorniczych
  • rozplanowanie przysł,ugują,cego na danym stanowisku wyposaż,enia oraz kontrola okresu jego uż,ytkowania
  • miesię,czna i roczna karta czasu pracy
  • kontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownika
  • kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
  • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na ż,ą,danie
  • automatycznie naliczane chorobowe z kontrolą, 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego
  • wydruk asygnaty zasił,kowej i ZUS Z-3
  • gotowe skł,adniki wynagrodzeń, definicje list pł,ac, moż,liwoś,ć, tworzenia dodatkowych skł,adnikó,w
  • moż,liwoś,ć, tworzenia wielu list pł,ac w miesią,cu, automatyczne tworzenie korekt
  • ewidencja parametró,w naliczania i aktualizacja ich przez Internet
  • moż,liwoś,ć, rozsył,ania paskó,w pocztą, elektroniczną,
  • wydruk kartotek wynagrodzeń, i dochodowych
  • rozliczanie umó,w cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieł,o, organy stanowią,ce)
  • rozliczanie pł,acy akordowej
  • rozliczanie ryczał,tu samochodowego
  • automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń,, potrą,ceń,, podatkó,w i skł,adek ZUS
  • wspó,ł,praca z wł,aś,ciwym systemem bankowym
  • wydruk deklaracji PIT oraz moż,liwoś,ć, podpisu i wysył,ki e-Deklaracji
  • eksport danych do programu Pł,atnik ZUS
  • wspó,ł,praca z systemem SOD PFRON
  • zestawienie kosztó,w wynagrodzeń,, wspó,ł,praca z systemami FK
  • zestawienia do GUS
  • wydruk wszystkich wymaganych dokumentó,w m.in. umó,w o pracę,, ś,wiadectw pracy, zaś,wiadczeń,, wypowiedzeń,, umó,w zlecenia, umó,w o dzieł,o i innych

  Peł,na specyfikacja programu znajduje się, pod adresem
  http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/specyfikacja

  Informacje dodatkowe
  • Bezpł,atne aktualizacje przez 12 miesię,cy.
  • Bezpł,atna pomoc telefoniczna przez 12 miesię,cy. ,
  • Bitdefender Internet Security 2012 –, licencja na 6 miesię,cy.
  W zestawie
  • pł,yta CD z programem
  • drukowana instrukcja obsł,ugi
  • broszura szybki start
  • licencja
  • licencja Bitdefender Internet Security 2012
  Video

  Szybki start z programem R2pł,atnik:

  Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe

  Kod 269243
  Producent Reset2
  Kod producenta PBCB00
  EAN Nie dotyczy
  Strona www http://www.reset2.pl
  Recenzje