Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2płatnik Mini (5prac/1firma/1st)

Reset2 R2płatnik Mini (5prac/1firma/1st)

Kod: 421784

88,83 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2pł,atnik MINI to bardzo dobry, sprawdzony i w peł,ni funkcjonalny system pł,acowo-kadrowy. Umoż,liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzę,dem skarbowym i ZUS. Program przeznaczony jest dla firm zatrudniają,cych nie wię,cej niż, 10 pracownikó,w (ł,ą,cznie na umowę, o pracę,, zlecenia i o dzieł,o).

 ,

 ,


 ,


 ,

 ,

 ,

 ,


 ,

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

 ,•, 5 pracownikó,w

 ,•, 1 firma

 ,•, 1 stanowisko

 ,Wybrane funkcje programu

 ,•, peł,na obsł,uga pł,acowo-kadrowa

•, przejrzysta struktura danych kadrowych

•, przypominanie o terminach badań, lekarskich, kursó,w bhp, zakoń,czeniu umó,w

•, kalkulator umoż,liwiają,cy szybkie przeliczanie netto-brutto

•, ewidencja czasu pracy

•, gotowe definicje list pł,ac

•, moż,liwoś,ć, natychmiastowego rozpoczę,cia pracy

•, moż,liwoś,ć, tworzenia wielu list pł,ac w miesią,cu, automatyczne tworzenie korekt

•, czytelny sposó,b naliczania umó,w zlecenia podlegają,cych skł,adkom ZUS

•, moż,liwoś,ć, wypł,aty z umó,w zleceń, w ratach

•, ewidencja i przeliczanie sald dodatkowych potrą,ceń,

•, kontrola zaję,ć, komorniczych

•, tworzenie przelewó,w z wynagrodzeń,, podatkó,w i skł,adek ZUS

•, wspó,ł,praca z dowolnym systemem bankowym

•, generowanie rocznych deklaracji PIT

•, wspó,ł,praca z programem Pł,atnik ZUS

•, wydruk wszystkich wymaganych dokumentó,w m.in. umó,w o pracę,, ś,wiadectw pracy, zaś,wiadczeń,, wypowiedzeń,, umó,w zlecenia, umó,w o dzieł,o i innych

•, wydruk kartotek dochodowych

•, historia zatrudnienia

•, automatyczne pobieranie parametró,w naliczania przez Internet

•, zgł,oszenie do ubezpieczeń, ZUS

•, kontrola limitu urlopu wypoczynkowego

•, urlopy na ż,ą,danie

•, kontrola 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowego

•, wydruk ZUS Z-3

•, moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji STANDARD a w niej: dowolna liczba pracownikó,w, zestawienia kosztowe, rozliczanie pł,acy akordowej, wspó,ł,praca z systemami RCP, obsł,uga biur rachunkowych i wiele innych

Peł,na specyfikacja programu pod adresem

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/specyfikacja

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

W zestawie

•, pł,yta CD z programem

•, drukowana instrukcja obsł,ugi

•, broszura szybki start

•, licencja

•, licencja Bitdefender Internet Security 2012

 ,

Video

Szybki start z programem R2pł,atnik:

 ,

Wymagania sprzętowe

•, procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz

•, system operacyjny Windows XP/Vista/7/8

•, min. 256 MB pamię,ci RAM

•, 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku

•, stacja CD-ROM lub DVD-ROM

•, dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)

•, monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768

•, drukarka laserowa lub atramentowa

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 421784
Producent Reset2
Kod producenta PKAA00
EAN 5901549379600
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje