Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2księga Mini (3śr/1firma/1st)

Reset2 R2księga Mini (3śr/1firma/1st)

Kod: 748558

120,13 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Linia MINI to produkty zaprojektowane na potrzeby niewielkich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2księ,ga Mini to system umoż,liwiają,cy kompleksowe prowadzenie księ,gowoś,ci w formie księ,gi przychodó,w i rozchodó,w bą,dź, ryczał,towej ewidencji przychodó,w. Zawiera wiele moduł,ó,w dodatkowych, pozwalają,cych na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na peł,ne rozliczenie firmy i jej wł,aś,cicieli z urzę,dem skarbowym.

Wybrane funkcje programu:

•, prowadzenie Księ,gi Przychodó,w i Rozchodó,w zgodnie z obowią,zują,cym wzorem
•, prowadzenie ryczał,towej Ewidencji przychodó,w wraz z miesię,cznym rozliczeniem ryczał,towego podatku od przychodó,w
•, szybkie księ,gowanie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
•, rozliczanie pł,atnoś,ci, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli
•, rozliczanie kosztó,w przejazdu prywatnym samochodem w celach sł,uż,bowych, ewidencja przejazdó,w i faktur kosztowych
•, rejestry sprzedaż,y i zakupu VAT wg aktualnych wzoró,w
•, wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-12
•, rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesię,czne lub kwartalne) dla wł,aś,ciciela (osoba fizyczna) lub wszystkich wspó,ł,wł,aś,cicieli firmy (spó,ł,ka)
•, ewidencja dochodó,w z najmu lub dzierż,awy
•, rozliczanie remanentó,w, wyliczanie marż,y
•, ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych (nie wię,cej niż, 3 ś,rodki trwał,e), tabela amortyzacyjna
•, ewidencja wyposaż,enia
•, wydruk i ewidencja dowodó,w wewnę,trznych, automatyczne dowody z amortyzacją, ś,rodkó,w i rozliczeniem kosztó,w samochodu
•, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe i podatkowe
•, automatyczna aktualizacja programu oraz parametró,w naliczania (skala podatkowa, skł,adki ZUS) przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu wystawionych w programie R2faktury
•, moż,liwoś,ć, ł,atwej rozbudowy do wersji Standard lub Maxi

Peł,na specyfikacja i opis programu znajduje się, pod adresem:

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 3 ś,rodki trwał,e
- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
- System operacyjny Windows XP/Vista/7/8
- Min. 512 MB pamię,ci RAM
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
- Monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry0
Specyfikacja techniczna

Minimalne wymagania sprzę,towe

  • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
  • system operacyjny Windows XP/Vista/7/8
  • min. 256 MB pamię,ci RAM
  • 64 MB wolnego miejsca na twardym dysku
  • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
  • dostę,p do internetu (wczytanie licencji, pobieranie aktualizacji)
  • monitor i karta graficzna o rozdzielczoś,ci 1024x768
  • drukarka laserowa lub atramentowa
Akcesoria w zestawie

- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 748558
Producent Reset2
Kod producenta KDAAZ0
EAN 5901549379624
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje