Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 R2księga Maxi (20śr/1firma/1st)

Reset2 R2księga Maxi (20śr/1firma/1st)

Kod: 747073

395,03 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby mał,ych i ś,rednich firm o dowolnym profilu dział,alnoś,ci. Powstał,a z myś,lą, o uż,ytkownikach cenią,cych czas, pienią,dze i intuicyjnoś,ć, obsł,ugi. Dzię,ki aktualizacjom przez Internet oraz moż,liwoś,ci rozbudowy nasze programy zaspokoją, potrzeby Twojej firmy takż,e w przyszł,oś,ci.

R2księ,ga to system umoż,liwiają,cy prowadzenie księ,gowoś,ci w formie księ,gi przychodó,w i rozchodó,w bą,dź, ryczał,towej ewidencji przychodó,w. Zawiera wiele moduł,ó,w dodatkowych, pozwalają,cych na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na peł,ne rozliczenie firmy i jej wł,aś,cicieli z urzę,dem skarbowym.

Wybrane funkcje programu:

•, prowadzenie Księ,gi Przychodó,w i Rozchodó,w zgodnie z obowią,zują,cym wzorem
•, prowadzenie ryczał,towej Ewidencji przychodó,w wraz z miesię,cznym rozliczeniem ryczał,towego podatku od przychodó,w
•, księ,gowanie transakcji zagranicznych w PLN lub w walutach obcych, rozliczanie ró,ż,nic kursowych
•, szybkie księ,gowanie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe)
•, rozliczanie pł,atnoś,ci, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli
•, rozliczanie kosztó,w przejazdu prywatnym samochodem w celach sł,uż,bowych, ewidencja przejazdó,w i faktur kosztowych
•, rejestry sprzedaż,y i zakupu VAT wg aktualnych wzoró,w
•, wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK
•, e-deklaracje
•, rozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesię,czne lub kwartalne) dla wł,aś,ciciela (osoba fizyczna) lub wszystkich wspó,ł,wł,aś,cicieli firmy (spó,ł,ka)
•, deklaracje roczne PIT-36L, PIT28
•, ewidencja dochodó,w z najmu lub dzierż,awy
•, rozliczanie remanentó,w, wyliczanie marż,y
•, ewidencja ś,rodkó,w trwał,ych, tabela amortyzacyjna
•, ewidencja wyposaż,enia
•, dowody wewnę,trzne, automatyczne dowody z amortyzacją, ś,rodkó,w i rozliczeniem kosztó,w samochodu
•, bankowe polecenia przelewó,w i dowody wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, raporty kasowe i bankowe, KP, KW
•, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
•, kalkulator odsetkowy obliczają,cy odsetki ustawowe i podatkowe
•, automatyczna aktualizacja programu oraz parametró,w naliczania (skala podatkowa, skł,adki ZUS) przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami
•, wł,asne zestawienia
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu wystawionych w programie R2faktury
•, uł,atwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7, informacje dla podatnikó,w rozsył,ane e-mailem)

W zależ,noś,ci od zakupionej wersji program moż,e oferować, tylko niektó,re funkcje.

RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji

- 20 ś,rodkó,w trwał,ych
- 1 firma
- 1 stanowisko

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor Pentium (min. 1GHz) lub kompatybilny
- OS Windows XP/Vista/7/8
- Minimum 512 MB pamię,ci RAM
- 300MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, aktualizacja)
- Monitor i karta graficzna (min. rozdzielczoś,ć, 1024 x 768)
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry

Peł,ny opis i specyfikacja programu znajduje się, pod adresem:

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega

Akcesoria w zestawie

- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 747073
Producent Reset2
Kod producenta KEAAC0
EAN 5901549379761
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje