Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Reset2 TEAB00

Reset2 TEAB00
371,99 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

R2faktury Maxi to system obsł,ugi sprzedaż,y, wzbogacony o transakcje zagraniczne oraz kilka innych funkcji przydatnych w wię,kszych firmach lub przy wię,kszej liczbie dokumentó,w. Umoż,liwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegó,ł,owe rozliczanie. Pozwala na rozliczanie pł,atnoś,ci przy pomocy raportó,w kasowych i bankowych, prowadzenie rozrachunkó,w z kontrahentami, uł,atwia windykację, należ,noś,ci.

Wybrane funkcje programu:

•, faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki i dokumenty korygują,ce
•, faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN, automatyczne tł,umaczenia na j. angielski, niemiecki i inne
•, e-faktury
•, faktury zaliczkowe i koń,cowe, zamó,wienia
•, faktury (rachunki) do transakcji, dla któ,rych nabywca jest podatnikiem
•, faktury zwią,zane z obrotem wyrobami wę,glowymi obję,tymi akcyzą,
•, automatyczne generowanie faktur powtarzalnych wraz z wydrukiem seryjnym
•, automatyczne faktury do WZ i paragonó,w
•, dowolna iloś,ć, faktur korygują,cych do jednej faktury
•, ł,atwe fakturowanie usł,ug
•, faktury RR
•, roczne lub miesię,czne numerowanie dokumentó,w
•, szybkie wystawianie dokumentó,w bez koniecznoś,ci uż,ywania myszki (tylko z klawiatury)
•, znak graficzny (logo) firmy na wydruku faktur
•, ró,ż,ne formy pł,atnoś,ci (przelew, gotó,wka, itp.), rozbijanie pł,atnoś,ci na dowolną, liczbę, rat
•, raporty kasowe i bankowe, KP, KW (w PLN i walutowe)
•, moż,liwoś,ć, prowadzenia kilku raportó,w kasowych w obrę,bie jednego dnia (dla kasjeró,w pracują,cych na zmiany)
•, data i godzina pł,atnoś,ci na raportach kasowych i bankowych
•, rozrachunki (w PLN i walutowe)
•, windykacja należ,noś,ci, przypomnienia, wezwania, noty odsetkowe
•, obliczanie marż,y i zysku, rozliczanie sprzedaż,y w cenach nabycia
•, biblioteka asortymentó,w (trzy ró,ż,ne ceny sprzedaż,y, marż,a od ceny nabycia, ceny walutowe, ceny dedykowane, indeksy, dł,ugie opisowe nazwy asortymentó,w, podział, na grupy)
•, rozliczanie przedstawicieli handlowych
•, wspó,ł,praca ze skanerem kodó,w kreskowych
•, obsł,uga drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
•, biblioteka kontrahentó,w (dane adresowe i kontaktowe, rachunki bankowe, dane dedykowane)
•, ewidencja kontaktó,w z kontrahentem
•, wydruk i ewidencja bankowych poleceń, przelewó,w i dowodó,w wpł,at, przelewy zwykł,e, do ZUS oraz urzę,dó,w skarbowych
•, wydruki niektó,rych dokumentó,w na drukarkach igł,owych (faktura, paragon)
•, specjalne wzory dokumentó,w (np.: faktura) dla poszczegó,lnych kontrahentó,w
•, specjalne wzory wydruku dla poszczegó,lnych dokumentó,w
•, automatyczna aktualizacja programu przez Internet
•, zestaw gotowych raportó,w i zestawień,, a w nim m.in. rejestr sprzedaż,y VAT, zestawienie sprzedaż,y i zakupó,w za wybrany okres, zestawienie dł,uż,nikó,w i wierzycieli, obroty z nabywcami i dostawcami, sprzedaż, poszczegó,lnych asortymentó,w, cennik
•, wł,asne makiety i zestawienia
•, statystyka firmy
•, automatyczne księ,gowanie faktur sprzedaż,y i zakupu w programach R2księ,ga (księ,ga przychodó,w i rozchodó,w lub ryczał,towa ewidencja przychodó,w) i R2fk (peł,na księ,gowoś,ć,)

RodzajBiznesowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek2
Szczegóły licencji

- 1 firma
- 2 stanowiska

NośnikCD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Procesor Pentium (min. 1GHz) lub kompatybilny
- OS Windows XP/Vista/7/8
- Minimum 512 MB pamię,ci RAM
- 300MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Stacja CD-ROM lub DVD-ROM
- Dostę,p do internetu (wczytanie licencji, aktualizacja)
- Monitor i karta graficzna (min. rozdzielczoś,ć, 1024 x 768)
- Drukarka laserowa lub atramentowa

Pozostałe parametry

Peł,ny opis i specyfikacja programu znajduje się, pod adresem:

http://www.reset2.pl/oferta/standard/r2faktury

Akcesoria w zestawie

- Pł,yta CD z programem
- Drukowana instrukcja obsł,ugi
- Broszura szybki start
- Licencja

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 747076
Producent Reset2
Kod producenta TEAB00
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.reset2.pl
Recenzje