Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Philips 46'' BDL4680VL LED Slim Bezel Public Display High Brightness OPS HTML5 browser

Philips 46'' BDL4680VL LED Slim Bezel Public Display High Brightness OPS HTML5 browser

Kod: 712729

7 291,34 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zdalne zarzą,dzanie siecią, i kontrolowanie jej za pomocą, oprogramowania SmartControl
Pakiet oprogramowania SmartControl umoż,liwia zdalne sterowanie i zarzą,dzanie siecią, monitoró,w za poś,rednictwem poł,ą,czeń, RJ45 i RS232C. Moż,na w prosty sposó,b identyfikować, monitory oraz precyzyjnie okreś,lać, przez sieć, wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczoś,ć,, jasnoś,ć,, kontrast, konfiguracje ś,ciany wideo i klonowanie ustawień,.

Bezpł,atne i proste w obsł,udze zarzą,dzanie treś,cią, dzię,ki systemowi SmartCMS
Bezpł,atne i proste w obsł,udze zarzą,dzanie treś,cią, dzię,ki systemowi SmartCMS Bezpł,atny i prosty w obsł,udze system zarzą,dzania treś,cią,, któ,ry wspó,ł,pracuje wył,ą,cznie z monitorami informacyjno-reklamowymi firmy Philips, umoż,liwia skuteczne zarzą,dzanie cyfrowymi treś,ciami tego typu. Dzię,ki systemowi SmartCMS moż,esz tworzyć, treś,ć, i planować, jej wyś,wietlanie przez 24 godziny na dobę,. Po prostu utwó,rz sieć,, zaprojektuj treś,ć,, zaplanuj listę, odtwarzania i rozpocznij wyś,wietlanie!

Ł,ą,czenie się, i kontrola treś,ci za poś,rednictwem chmury dzię,ki przeglą,darce HTML5
Ł,ą,czenie się, i kontrola treś,ci za poś,rednictwem chmury dzię,ki przeglą,darce HTML5 Poł,ą,cz się, i kontroluj treś,ć, za poś,rednictwem chmury dzię,ki zintegrowanej przeglą,darce HTML5. Zaprojektuj treś,ci informacyjno-reklamowe online i poł,ą,cz je z monitorem lub cał,ą, swoją, siecią,. W tym celu wystarczy podł,ą,czyć, przewó,d internetowy RJ45, aby uzyskać, poł,ą,czenie sieciowe, a nastę,pnie poł,ą,czyć, się, z monitorem przy uż,yciu dedykowanego adresu URL, aby rozpoczą,ć, odtwarzanie treś,ci z chmury.

Stał,y dostę,p do materiał,ó,w dzię,ki trybowi awaryjnemu
Stał,y dostę,p do materiał,ó,w dzię,ki trybowi awaryjnemu Zapewnienie stał,ego dostę,pu do materiał,ó,w ma decydują,ce znaczenie dla wymagają,cych zastosowań, komercyjnych. Choć, jest mał,o prawdopodobne, ż,e prezentowane materiał,y ulegną, zniszczeniu, warto skonfigurować, tryb awaryjny, ponieważ, zapewnia on cał,odobową, ochronę, dzię,ki rewolucyjnej technologii, któ,ra odtwarza okreś,lone treś,ci na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to wł,ą,cza się, automatycznie w razie awarii podstawowego ź,ró,dł,a sygnał,u. Wystarczy wybrać, podstawowe ź,ró,dł,o sygnał,u oraz poł,ą,czenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać, natychmiastową, ochronę,.

Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzię,ki odtwarzaczowi SmartPlayer
Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzię,ki odtwarzaczowi SmartPlayer Zapisz cyfrowe treś,ci informacyjno-reklamowe (wideo, audio i zdję,cia) w urzą,dzeniu USB i podł,ą,cz je do monitora, aby odtwarzać, wł,asne listy odtwarzania przez 24 godziny na dobę,, 7 dni w tygodniu.

Opcjonalne gniazdo OPS
Opcjonalne gniazdo OPS Open Pluggable Specification jest standardem branż,owym —, do tego gniazda moż,na podł,ą,czyć, zgodny odtwarzacz multimedialny. Umoż,liwia to modernizację, lub wymianę, sprzę,tu zgodnie z potrzebami. Dzię,ki temu przekształ,cenie monitora w uniwersalne, cyfrowe rozwią,zanie informacyjno-reklamowe staje się, wyją,tkowo proste.

Funkcja oszczę,dnoś,ci energii SmartPower
Funkcja oszczę,dnoś,ci energii SmartPower Intensywnoś,ć, podś,wietlenia moż,na regulować, oraz programować, przy uż,yciu systemu, któ,ry pozwala ograniczyć, zuż,ycie energii do 50% i znacznie obniż,yć, koszty zwią,zane z energią,.

Podł,ą,cz monitor i rozpocznij udostę,pnianie poprzez sieć, DLNA
Podł,ą,cz monitor i rozpocznij udostę,pnianie poprzez sieć, DLNA Moż,na udostę,pniać, i strumieniowo przesył,ać, materiał,y z urzą,dzenia przenoś,nego lub odtwarzacza multimedialnego do monitora za pomocą, wszystkich urzą,dzeń, multimedialnych zgodnych ze standardem DLNA. Poł,ą,cz każ,dy monitor za poś,rednictwem kabla Ethernet i zarzą,dzaj materiał,ami w czasie rzeczywistym z sieci lokalnej. Wystarczy podł,ą,czyć, monitor i rozpoczą,ć, udostę,pnianie.

Technologia LED Full HD zapewnia doskonał,y obraz
Biał,e diody LED to pó,ł,przewodnikowe urzą,dzenia, któ,re osią,gają, peł,ną, jasnoś,ć, szybciej, skracają,c czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają, rtę,ci, co umoż,liwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną, utylizację,. Diody LED umoż,liwiają, lepsze sterowanie podś,wietleniem LCD, zapewniają,c niezwykle wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu. Doskonał,e odwzorowanie koloró,w to rezultat jednolitego poziomu jasnoś,ci na ekranie.

Monitor AMVA zapewnia szeroki ką,t widzenia, niezwykle wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu i ż,ywe obrazy
Monitor LED AMVA korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, któ,ra zapewnia niezwykle wysoki wspó,ł,czynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie —, bardzo ż,ywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwią,zaniem zaró,wno w przypadku zastosowań, standardowych, jak i wymagają,cych zastosowań, graficznych. Zoptymalizowana technologia zarzą,dzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szeroki ką,t widzenia —, 178/178 stopni —, co przekł,ada się, na znakomitą, wyrazistoś,ć, obrazu.

Wysoka jasnoś,ć, gwarantuje bardziej wyraź,ny obraz
Ciesz się, bardziej wyraź,nym obrazem w mocno oś,wietlonych miejscach dzię,ki panelowi o jasnoś,ci 700 nitó,w. W miejscach nienaraż,onych na bezpoś,rednie dział,anie promieni sł,onecznych, ale jaś,niejszych niż, zazwyczaj, obraz jest optymalizowany i cechuje się, wyż,szą, jakoś,cią,.

Proporcje obrazu16:9
Przekątna ekranu46"
Typ matrycyAMVA
Powierzchnia matrycyBrak danych
Ekran dotykowyNie
Technologia podświetlaniaDiody LED
Plamka matrycy0.177 mm
Rozdzielczość1920 x 1080 (HD 1080)
Czas reakcji6.5 ms
Jasność700 cd/m²,
Kontrast statyczny4 000:1
Kontrast dynamiczny500 000:1
Kąt widzenia poziomy178 °,
Kąt widzenia pionowy178 °,
Ilość kolorów1,07 mld
Gniazda we/wy1 x RJ-45 LAN
Wbudowane głośnikiTak
Wbudowany tuner TVNie
PivotNie
CertyfikatyC-tick
Standard VESA400 x 400
Pobór mocy92.41 W
Akcesoria w zestawie

- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie do pilota zdalnego sterowania
- Przewó,d zasilają,cy sieciowy
- Przewó,d VGA
- Instrukcja obsł,ugi na pł,ycie CD-ROM
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Przewó,d RS232

Akcesoria opcjonalne

- Podstawa BM05462
- Zestaw do kalibracji koloró,w (CCK4601)
- Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)

KolorCzarny
Wysokość60.73 cm
Szerokość105.27 cm
Głębokość6.9 cm
Waga22 kg
Pozostałe parametry

Odtwarzanie dź,wię,ku przez zł,ą,cze USB:
- AAC
- AIF
- AIFF
- ASF
- LPCM
- M3U
- M4A
- MP3
- MP4
- WAV
- WMA

Odtwarzanie zdję,ć, przez zł,ą,cze USB:
- BMP
- GIF
- JPEG
- JPG

Odtwarzanie wideo przez zł,ą,cze USB
- M2TS
- M4V
- MK3D
- MKV
- MP4
- MPEG
- MPG
- MTS
- TS
- TTS
- VOB
- WMV

Informacje o gwarancji0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 712729
Producent Philips
Kod producenta BDL4680VL/00
EAN 8712581717827
Strona www http://www.philips.pl
Recenzje