Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

OKI 4113930

OKI 4113930

Kod: 258176

2 595,92 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ł,atwa w transporcie drukarka mozaikowa z 9 –, igł,ową, matrycą, idealna w uż,yciu w mał,ych powierzchniach biurowych czy zastosowaniach przemysł,owych.
Obsł,uga ś,cież,ek dla 7 czę,ś,ciowych formularzy i list, przy prę,dkoś,ci drukowania do 700 znakó,w na sekundę, (cps) dla szybszych transakcji.
Oszczę,dnoś,ć, dzię,ki taś,mie o dł,ugiej ż,ywotnoś,ci (13 milionó,w znakó,w).
Niskie zuż,ycie energii w trybie czuwania
Wbudowany interfejs Microline, Epson kompatybilny z IBM sł,uż,ą,cy do redukcji bł,ę,dó,w niezapisanych sygnał,ó,w oraz zakł,ó,ceń, wydrukó,w.
Cztery ś,cież,ki wejś,ciowe dla papieru mogą, obsł,ugiwać, ró,ż,ne formularze, arkusze cię,ta ró,ż,nego rozmiaru oraz papier z roli.
Ś,redni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) na poziomie 25 000 godzin.


Ł,atwa w transporcie drukarka ML5721eco jest stworzona dla tych, któ,rzy cenią, szybkie drukowanie, niezawodnoś,ć, oraz ł,atwą, obsł,ugę, papieru. Wraz ze zdolnoś,cią, druku na grubszym papierze oraz wielostronicowych dokumentó,w, ta drukarka z 9-igł,ową, matrycą, sprosta idealnie wymaganiom w takich miejscach jak centra produkcyjne, serwisy, samochodowe warsztaty naprawcze / serwisy, magazyny, laboratoria, hurtownie oraz punkty wysył,ki towaró,w. Niezależ,nie od tego, czy wydrukiem jest faktura, lista kompletacji, biling, bilet, rachunek, formularz czy dokument wieloczę,ś,ciowy, ML5721eco zapewni cią,gł,oś,ć, transakcji ku zadowoleniu klientó,w.

Niezawodna, przyjazna ś,rodowisku, oszczę,dna
ML5720eco został,a zaprojektowana z uż,yciem technologii przyjaznych ś,rodowisku. W czasie trybu czuwania dzię,ki zuż,yciu tylko 1,5W. Pozwala to na zminimalizowanie koszty oraz zuż,ycie energii, tak samo jak emisji dwutlenku wę,gla.

Wiele ś,cież,ek podawania papieru pozwala na jego elastyczne wykorzystanie. Trzy wejś,cia podajnika obsł,ugują, wieloczę,ś,ciowe formularze i papier z roli zaró,wno z przodu, tył,u i od spodu urzą,dzenia. Dwie ś,cież,ki podajnikó,w dociskowych mogą, wprowadzić, do urzą,dzenia papier o mniejszym rozmiarze, karty oraz koperty zaró,wno z przodu jak i z gó,ry urzą,dzenia.

Wybó,r dź,wigni sposobu podawania: popychają,cej i cią,gną,cej pozwala na stał,e zasilanie papierem, dzię,ki czemu moż,na wykorzystywać, efektywniej wieloczę,ś,ciowe formularze lub papier z roli.

Druk w kolorzeNie
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000 / XP (32-bit &, 64-bit) / Vista (32-bit &, 64-bit) / 7 (32-bit &, 64-bit) / Server 2003 (32-bit &, 64-bit) / Server 2008 (32-bit &, 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit)

Rodzaj urządzeniaIgłowa
InterfejsUSB
Podajnik papieru

Umieszczanie rę,czne: przedni bą,dź, tylni do ś,rodka, gó,rny na zewną,trz, Traktor pchają,cy: przedni bą,dź, tylni do ś,rodka, gó,rny na zewną,trz, Traktor cią,gną,cy: przedni bą,dź, tylni bą,dź, dolny do ś,rodka, gó,rny na zewną,trz.

Wymiary

191 x 592 x 375mm

Waga10 kg
Informacje o gwarancji

3 lata rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu w cią,gu 30 dniu od daty nabycia

EthernetNie
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaUSB 2.0
Specyfikacja techniczna

Liczba igieł,: 9
Kolumny: 136 (10cpi), 272 (maksymalny w trybie kompresji))
Wysokoś,ć, znaku: 5/6/7.5/8.5/10/12/15/17.1/20 pitch i proporcjonalne
Prę,dkoś,ć, drukowania (cps): Tryb najwyż,szej szybkoś,ci: 700 znakó,w/sekundę, (12cpi), tryb wysokiej szybkoś,ci: 600 znakó,w/sekundę, (10/12/15/17.1/20cpi), tryb szybki: 450 znakó,w/sekundę, (10/12/15/20cpi), Tryb szybki: 431 znakó,w/sekundę, (17.1cpi), Tryb NLQ (niemalż,e listowna): 113 znakó,w/sekundę, ,
Czcionki i kroje: SSD, HSD, Draft, Courier (skalowany), Gothic (skalowany), OCR-B
Style: Uwydatnienie, Wzmocnienie, Podwó,jna dł,ugoś,ć,, Podwó,jna szerokoś,ć,, Kursywa, Indeks gó,rny, Indeks dolny, Podkreś,lenie, Przekreś,lenie
Wbudowane kody kreskowe: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code39, Interleaved 2of5, Code128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), POSTNET, Industrial 2of5, Matrix 2of5
Wbudowany interfejs: IEEE 1824 interfejs ró,wnoległ,y, USB 2.0 (peł,na szybkoś,ć,)
Interfejsy opcjonalne: Ethernet 10/100, Serial RS232C
Standard: Cut Sheet (pojedyncza kartka), Continuous Paper (pojedyncza czę,ś,ć,, wieloczę,ś,ciowa), Koperta, karta, Etykieta (cię,cie arkusza papieru, zawijanie)
Papier cią,gł,y: Szerokoś,ć,: 76,2 –, 406,4mm / Dł,ugoś,ć,: 76,2 –, 558,8mm
Liczba drukowanych kopii: Do 1 oryginał,u i 5 kopii (traktor cią,gną,cy), Do 1 oryginał,u i 6 kopii (traktor popychają,cy)
Bufor wejś,cia : 128Kbytes
Zapotrzebowanie energetyczne : 220 do 240VAC, +/- 10%
Zuż,ycie energii: ISO/IEC 10561 tryb Letter, tryb Szybki (Draft), Range 1: 59W,
Tryb czuwania (bez dodatkowych opcji): 1,5W
Poziom hał,asu : Normalna: 57dB(A), Cichsza: 55dB(A), Tryb cichy: 52dB(A)
Niezawodnoś,ć, Ż,ywotnoś,ć, gł,owicy:
400 milionó,w znakó,w
Wydajnoś,ć, (MTBF):25 000 godzin.


Wytyczne UE EMC
Uwaga!
Ten produkt jest zgodny z normą, EN55022 klasa B. Jednak, gdy zostanie doposaż,ony w opcjonalną, kartą, interfejsu sieciowego lub opcjonalny podajnik tną,cy papier, jest zgodny z normą, EN55022 - klasa A. W warunkach domowych konfiguracja taka moż,e powodować, interferencje fal radiowych. W tym wypadku uż,ytkownik moż,e być, zmuszony do przeprowadzenia stosownych pomiaró,w kontrolnych.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258176
Producent OKI
Kod producenta 4113930
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.oki.pl
Recenzje