Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Netgear GSM7352S-200EUS 47 Port Gigabit L3 Managed Stackable Switch with 4x10 Gigabit Slots

Netgear GSM7352S-200EUS 47 Port Gigabit L3 Managed Stackable Switch with 4x10 Gigabit Slots

Kod: 122075

11 830,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przeł,ą,cznik zarzą,dzalny ProSafe 24 x Gigabit GSM7352S
4 x 10Gb/s w tym dwa porty do porty moż,liwe do wykorzystania przy poł,ą,czeniu w stos. 4 porty wspó,ł,dzielone 10/100/1000 Mb/s. Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia w stos do 192 portó,w Gigabit

Atrakcyjny cenowo stackowalny przeł,ą,cznik gigabit dostarcza maksymalną, przepustowoś,ć, oraz elastycznoś,ć, tam gdzie jej potrzebujesz do wysokowydajnych zagę,szczonych grup roboczych na brzegu sieci lub w szkielecie sieci w celu podł,ą,czenia serwera. GSM7328S to zarzą,dzalny przeł,ą,cznik wyposaż,ony w 24 porty z automatycznym wykrywaniem prę,dkoś,ci oraz 4 portami SFP umoż,liwiają,cymi poł,ą,czenie przeł,ą,cznika za pomocą, kabla ś,wiatł,owodowego. Przeł,ą,cznik posiada dwa porty SFP+ dla podł,ą,czenia plikó,w Gbps. Dodatkowo na tylnym panelu znajdują, się, dwa otwory na dwa interfejsy 10 gigabitó,w lub dwa interfejsy sł,uż,ą,ce do ł,ą,czenia przeł,ą,cznika w stos. Nieblokują,ca się, architektura umoż,liwia jednoczesne poł,ą,czenie gigabit na wszystkich portach. Peł,en zbió,r funkcji warstwy 3 zapewnia routing pomię,dzy VLAN oraz segmentację, sieci tam gdzie jej potrzebujesz bez dodatkowego kosztu. Przeł,ą,cznik umoż,liwia poł,ą,czenie w stos z siedmioma innymi przeł,ą,cznikami za pomocą, magistrali 48 Gbps. Dzię,ki temu uzyskujemy jeden logiczny przeł,ą,cznik.

Nadmiarowe funkcje bezpieczeń,stwa takie jak 802.1X, autentykacje w oparciu o port, ACL zapewniają,, ż,e tylko autoryzowani uż,ytkownicy mają, dostę,p do sieci. Dzię,ki SSL mamy moż,liwoś,ć, zabezpieczonego poł,ą,czenia w celu administracji przeł,ą,cznikiem. W przypadku poł,ą,czenia za pomocą, linii poleceń, mamy do dyspozycji SSH, a w przypadku wykorzystania aplikacji zewnę,trznej SNMP V3. W sieciach gdzie wymagane jest przeł,ą,czanie w warstwie 3, wydajnoś,ć,, elastycznoś,ć, oraz stackowanie przeł,ą,cznik ten jest idealnym rozwią,zaniem.

Wydajny

W ś,rodowisku gdzie wykorzystywane są, aplikacje VoIP oraz wideo zarzą,dzanie ruchem QoS ma znaczenie krytyczne. Dwa wbudowane porty SFP+ oraz dwa opcjonalne porty na moduł,y 10 gigabitó,w lub 48 gigabitó,w zapewniają, bezkompromisową, wydajnoś,ć, wymaganą, przy poł,ą,czeniach serwerowych lub poł,ą,czeniu przeł,ą,cznika w stos.

Ł,atwy w uż,yciu


Intuicyjne GUI redukuje czas poś,wię,cony przez administratoró,w na diagnozowanie problemó,w lub konfigurację,, a linia poleceń, umoż,liwia dogł,ę,bne zdiagnozowanie problemu. Narzę,dzie EZ-CONFIG uł,atwia wstę,pną, konfigurację, wykonywaną, zaraz po wyję,ciu z pudeł,ka.

Elastyczne stackowanie

Moż,liwoś,ć, ł,ą,czenia w stos pozwala na budowanie jednego logicznego urzą,dzenia reprezentowanego za pomocą, jednego adresu IP. Stackowanie moż,e być, wykonane za pomocą, interfejsu AX742 lub interfejsó,w ś,wiatł,owodowych o przepustowoś,ci 10 Gbps.

Dostę,pny

Przeł,ą,cznik dostarczany jest z modularnym zasilaczem, dzię,ki temu w przypadku awarii wymieniany jest tylko sam zasilacz. Dodatkowo przeł,ą,cznik wyposaż,ony jest w RPS przez co zachowana zostaje cią,gł,oś,ć, pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 122075
Producent Netgear
Kod producenta GSM7352S-200EUS
EAN 0606449068085
Strona www http://www.netgear.com
Recenzje