Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ModeCom TAB-MC-TAB-1003-IPS-X2-GREY

ModeCom TAB-MC-TAB-1003-IPS-X2-GREY

Kod: 312751

652,44 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MODECOM FreeTAB 1003 IPS
Ś,wiat nowych technologii zmienia się, z dnia na dzień,, podobnie jak wymagania konsumentó,w. Firma MODECOM jako wiodą,cy producent tabletó,w multimedialnych wyprzedza oczekiwania swoich klientó,w i zawsze tworzy produkty wykonane przy uż,yciu najnowszych zdobyczy technologicznych.
Takim produktem jest tablet multimedialny MODECOM FreeTAB 1003 IPS.
MODECOM FreeTAB 1003 IPS powstał, z myś,lą, o tych uż,ytkownikach, któ,rzy poszukują, multimedialnego urzą,dzenia, któ,re moż,e być, uż,ywane w trudniejszych niż, biurowe warunkach. Obudowa tabletu został,a pokryta specjalną, warstwą, gumowanego materiał,u, co zapewnia wygodne i komfortowe uż,ycie. Ponadto w tylnej czę,ś,ci obudowy znajdziemy specjalnie wyprofilowane rowki na palce, któ,re zapewniają, pewny chwyt urzą,dzenia.

Procesor, któ,ry nie zna ograniczeń, prę,dkoś,ci
Bezpowrotnie minę,ł,y czasy, w któ,rych tablet multimedialny traktowany był, jako podrę,czna przeglą,darka internetowa, czy przenoś,ny odtwarzacz filmó,w.

Sił,ę, napę,dową, prezentowanego tabletu stanowi 2-rdzeniowy procesor Rockchip RK3066, Cortex A9 o czę,stotliwoś,ci taktowania 1,6 GHz. Ten wydajny ukł,ad czyni z tabletu wygodne oraz wielofunkcyjne narzę,dzie zaró,wno do pracy, jak i zabawy. Już, od pierwszego kontaktu z urzą,dzeniem doś,wiadczysz jak szybko, pł,ynnie i wydajnie dział,ają, uruchomione na nim gry, programy multimedialne lub inne zaawansowane aplikacje.

4-rdzeniowy ukł,ad graficzny z akceleratorem 3D, któ,ry pozwala na wię,cej
MODECOM FreeTAB 1003 IPS to urzą,dzenie zaprojektowane do zastosowań, multimedialnych. Za sprawą, 4-rdzeniowego ukł,adu graficznego MALI-400 uż,ytkownik odkryje bogaty ś,wiat multimedialnej rozrywki.
Nawet najbardziej zaawansowane, oparte na grafice tró,jwymiarowej gry z duż,ą, iloś,cią, detali, tekstur graficznych, dział,ają, wyją,tkowo pł,ynnie, pozwalają,c skupić, się, na rozgrywce.
Dodatkowo, zastosowanie zaawansowanego ukł,adu graficznego pozwala na pł,ynne odtwarzanie plikó,w wideo.

Ostry jak brzytwa, czysty jak diament wyś,wietlacz IPS
Za doskonał,ą, ostroś,ć, obrazó,w oraz niespotykane nasycenie koloró,w odpowiada w tablecie MODECOM FreeTAB 1003 IPS matryca wykonana w technologii IPS. Wyś,wietlacz ten stworzony z najwyż,szej klasy komponentó,w charakteryzuje się, rozdzielczoś,cią, 1280x800 pikseli. Ekran ten obsł,uguje aż, 16,7 milionó,w koloró,w w peł,nym 24-bitowym trybie.
Nowy pojemnoś,ciowy ekran dotykowy z funkcją, „,multitouch”, to jeszcze wię,cej moż,liwoś,ci multimedialnych dla uż,ytkownika. Zaawansowany tryb 5-punktowego multitouch zapewnia obsł,ugę, do 5-punktó,w jednocześ,nie, dzię,ki czemu moż,na uż,ywać, jednocześ,nie 5 palcó,w do obsł,ugi programó,w i aplikacji. Technologię, IPS docenią, takż,e osoby, któ,re lubią, uż,ywać, tabletu w peł,nym sł,oń,cu bez obawy o wystą,pienie ucią,ż,liwych odbić,.

Nowy wymiar doś,wiadczeń, multimedialnych
Tablet MODECOM FreeTAB 1003 IPS kryje w swojej smukł,ej, gumowej obudowie szereg dodatkowych komponentó,w dzię,ki któ,rym uż,ytkownik wkroczy na najwyż,szy poziom multimedialnych doś,wiadczeń,.
Jednym z nich jest kamera o rozdzielczoś,ci 2.0 Mpix umieszczona w tylnej czę,ś,ci obudowy. W przedniej czę,ś,ci obudowy umieś,ciliś,my drugą, kamerę, o rozdzielczoś,ci 0.3 Mpix. Za poś,rednictwem przedniej kamery uż,ytkownik bę,dzie mó,gł, komfortowo prowadzić, wideokonferencje.

Jeszcze bardziej kompatybilny i mobilny
Zestaw zł,ą,cz zamontowanych w bocznej czę,ś,ci obudowy MODECOM FreeTAB 1003 IPS, pozwalają, na sprawne poł,ą,czenie tabletu z innymi urzą,dzeniami.
Na szczegó,lną, uwagę, zasł,uguje zł,ą,cze USB wyposaż,one w funkcję, OTG (On-The-Go) oraz Host. Tablet został, wyposaż,ony takż,e w nowoczesne zł,ą,cze HDMI 1.4. Dzię,ki temu rozwią,zaniu urzą,dzenie staje się, peł,nowartoś,ciowym odtwarzaczem filmó,w HD. Wystarczy tylko podł,ą,czyć, tablet do telewizora za pomocą, przewodu HDMI i cieszyć, się, z seansu filmowego w kinowej jakoś,ci.

Ł,atwe poł,ą,czenie z siecią, dzię,ki moduł,owi WiFi
Komunikację, ze ś,wiatem zapewnia wbudowany moduł, WiFi. Dzię,ki zastosowaniu ukł,adu ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej, za pomocą, FreeTAB 1003 IPS moż,na przeglą,dać, zasoby Internetu, instalować, aplikacje, czy też, sprawdzać, pocztę,.

Niekoń,czą,ca się, zabawa w ś,wiecie multimedió,w
Tablet MODECOM FreeTAB 1003 IPS został, wyposaż,ony w wydajną, litowo-polimerową, baterię, o pojemnoś,ci 6500 mAh. Dzię,ki zastosowaniu najwyż,szej jakoś,ci ogniw, bateria pozwala uż,ytkownikowi na okoł,o 8 godzin intensywnej pracy z tabletem, wł,ą,czają,c w to granie w gry, przeglą,danie stron internetowych, czy oglą,danie filmó,w jakoś,ci HD.

Szybki i pojemny dysk flash o pojemnoś,ci 16 GB
Wbudowany dysk flash o pojemnoś,ci 16 GB zapewnia moż,liwoś,ć, zainstalowania duż,ej iloś,ci aplikacji oraz przechowywanie dowolnych danych, zdję,ć,, filmó,w.

Czytnik kart pamię,ci microSD/SDHC do 32 GB
Pamię,ć, wewnę,trzną, moż,na w bardzo ł,atwy sposó,b powię,kszyć, za pomocą, wbudowanego czytnika kart pamię,ci z obsł,ugą, wydajnych i szybkich ukł,adó,w SDHC aż, do 32GB.

Rozdzielczość1280 x 800
Ekran dotykowyTak
System operacyjnyAndroid 4.1
Procesor

2-rdzeniowy procesor Rockchip RK3066, Cortex A9

Pamięć wewnętrzna16 GB
Czytnik kart pamięciTak
Typ kart pamięcimicroSD
Standard pamięci SD / CFSDHC
KomunikacjaWi-Fi (802.11a/b/g/n)
Modem WWANNie
Funkcja telefonu komórkowegoNie
Aparat fotograficznyTak
Szczegółowe dane aparatu

Przó,d: 0.3 miliony pikseli
Tył,: 2 miliony pikseli

GPSNie
Złącza3,5mm minijack
Złącza zewnętrzneWyjście słuchawkowe
Bateria

6500 mAh

Pozostałe parametry

obsł,uga HDMI ver .1.4
G-Sensor z obsł,ugą, 3D
1GB RAM DDR3
GPU ,4 x Core MALI-400

Wymiary

267.7×,169×,11.8 mm

Waga650 g
Zawartość zestawu

Ttablet FreeTAB 1003 IPS
Przewó,d USB
Instrukcja obsł,ugi
Przewó,d OTG
Folia ochraniają,ca ekran dotykowy
Ł,adowarka sieciowa

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 312751
Producent ModeCom
Kod producenta TAB-MC-TAB-1003-IPS-X2-GREY
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.modecom.pl
Recenzje