Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Logitech Mysz G100S Optical Gaming Mouse 910-003615

Logitech Mysz G100S Optical Gaming Mouse 910-003615

Kod: 668369

113,22 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

MYSZ DO GIER G100s OPTICAL GAMING MOUSE - Zaprojektowana pod ką,tem dokł,adnoś,ci i precyzji.
Mysz G100s wykorzystuje unikatowe funkcje optymalizacji czujnika Delta Zero w celu zapewnienia dokł,adnego sterowania kursorem. W każ,dej strefie zastosowaliś,my zaawansowane materiał,y, aby podnieś,ć, komfort i trwał,oś,ć,.

Technologia czujnika Delta Zero - Liczy się, precyzja
Opierają,c się, na potę,ż,nej tradycji myszy do gier G1 i G100, mysz G100s wykorzystuje unikatowe funkcje optymalizacji czujnika Delta Zero w celu zapewnienia dokł,adnego sterowania kursorem. Niezależ,nie od tego, czy bł,yskawicznie poruszasz myszą, po cał,ym ekranie, czy też, przesuwasz ją, precyzyjnie o jeden piksel, czujnik o rozdzielczoś,ci 2500 reaguje precyzyjnie na ruch dł,oni. Czujnik z podś,wietleniem diodami LED wykracza poza prostą, koordynację, oka i rę,ki, eliminują,c koniecznoś,ć, dł,ugiego zastanawiania się, nad ruchem postaci, dopasowaniem zasię,gu karabinka snajpera, wybieraniem postaci w grze RTS lub prowadzeniem ognia w grze MOBA.

Bardzo wytrzymał,a konstrukcja - Pokonuje ogromną, odległ,oś,ć, i jeszcze trochę,
Rozgrywka moż,e być, torturą, dla zwykł,ej myszy. Typowy gracz w grę, League of Legends wykonuje nawet ponad 5 000 kliknię,ć, w jednej sesji. Mysz G100s został,a zaprojektowana pod ką,tem trwał,oś,ci. Ulepszone mikroprzeł,ą,czniki mechaniczne cechują, się, wytrzymał,oś,cią, do 20 milionó,w kliknię,ć,. Testy pokazują,, ż,e teflonowe stopki o niskim tarciu mogą, pokonać, odległ,oś,ć, wynoszą,cą, aż, 250 kilometró,w. Niezależ,nie od stylu gry, mysz G100s speł,ni wymagania.

Zaawansowane materiał,y powierzchniowe - Ró,ż,nica, któ,rą, moż,esz poczuć,
Wykorzystaliś,my zdję,cia w podczerwieni w celu okreś,lenia strategicznych stref dotyku, w któ,rych dł,oń, spotyka się, z powierzchnią, myszy. W każ,dej strefie zastosowaliś,my zaawansowane materiał,y, aby podnieś,ć, komfort i trwał,oś,ć,. Aby zapobiec kumulacji ciepł,a i wilgoci podczas walki, w obszarze nadgarstka dodaliś,my wytrzymał,ą, powł,okę, hydrofobową,. W strefach czę,stego kontaktu, takich jak podstawowe przyciski, dodaliś,my powł,oki odporne na odciski palcó,w.

Przeł,ą,czanie czuł,oś,ci podczas gry - Bł,yskawiczna gotowoś,ć,
Wykonuj wł,aś,ciwe ruchy w każ,dej sytuacji. Moż,liwoś,ć, przeł,ą,czania do trzech ustawień, czuł,oś,ci pozwala przejś,ć, od celowania z precyzją, pojedynczych pikseli (250 dpi) do bł,yskawicznych manewró,w (nawet 2500 dpi) jednym naciś,nię,ciem przycisku umieszczonego wygodnie za kó,ł,kiem przewijania.

Odś,wież,anie poł,oż,enia co 2 ms - Jednoś,ć, myś,li i dział,ania

Moż,esz mieć, pewnoś,ć,, ż,e każ,de polecenie jest wykonywane tak szybko, jak to moż,liwe. Szybkoś,ć, ta jest nawet cztery razy wię,ksza niż, w przypadku standardowej myszy USB, co oznacza, ż,e mysz G100s przechwytuje Twoje ruchy dokł,adnie wtedy, gdy je wykonasz.

Lekka konstrukcja - Dostosowana pod ką,tem szybkoś,ci
Mysz G100s jest wystarczają,co lekka, aby wykonywać, szybkie ruchy bez wysił,ku, a jednocześ,nie odpowiednio cię,ż,ka, aby precyzyjnie sterować, kursorem.

Stopki o minimalnym wspó,ł,czynniku tarcia - Znaczą,ca przewaga

Ś,liskie, teflonowe stopki eliminują, tarcie, aby zapewnić, szybszy ruch, pł,ynniejsze przesuwanie kursora i wię,kszą, dokł,adnoś,ć,.

Ł,atwe w obsł,udze oprogramowanie do konfiguracji. Dostosuj do wł,asnych potrzeb —, w prosty sposó,b
Uż,yj opcjonalnego oprogramowania Logitech Gaming Software, aby perfekcyjnie dopasować, polecenia do ulubionych gier. Przecią,ganie i upuszczanie ustawień, pozwala dostosować, przyciski i profile ś,ledzenia dla wszystkich gier. Moż,esz też, uż,yć, wstę,pnie skonfigurowanych ustawień, z automatycznym wykrywaniem gry.

Liczba przycisków3
Liczba rolek1
ProfilPraworęczna
Rozdzielczość (min.)250 dpi
Rozdzielczość (maks.)2500 dpi
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieUSB 5V
Akcesoria w zestawie

- Mysz
- Dokumentacja

KolorWzór
Wymiary0
Waga85 g
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
- Windows®, 8, Windows 7, Windows Vista®, lub Windows XP
- Port USB
- Poł,ą,czenie internetowe do opcjonalnego pobrania oprogramowania*
* Niektó,re ustawienia profilu wymagają, oprogramowania Logitech Gaming Software, któ,re jest dostę,pne do pobrania na stronie gaming.logitech.com/support
Trwał,oś,ć,:
- Przyciski (lewy, prawy): 20 milionó,w kliknię,ć,
- Stopki: 250 kilometró,w
Czas reakcji:
- Szybkoś,ć, przesył,ania danych przez USB: do 500 raportó,w na sekundę,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 668369
Producent Logitech
Kod producenta 910-003615
EAN 5099206041967
Strona www http://www.logitech.com/index.cfm/home/&cl=roeu,en
Recenzje