Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Synology DS115j 1-Bay, SATA 3G, 800Mhz, 256M RAM, 1x GbE LAN, 2x USB 2

Synology DS115j 1-Bay, SATA 3G, 800Mhz, 256M RAM, 1x GbE LAN, 2x USB 2

Kod: 659350

400,75 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Doskonał,y system operacyjny —, DiskStation Manager

Synology DiskStation Manager (DSM) to przejrzysty, zainstalowany na każ,dym serwerze DiskStation i RackStation system operacyjny obsł,ugiwany w przeglą,darce, któ,ry przyś,piesza zarzą,dzanie serwerem Synology NAS. Intuicyjny interfejs uż,ytkownika systemu DSM uł,atwia uzyskiwanie dostę,pu do danych i ich udostę,pnianie. Centrum pakietó,w firmy Synology pozwala pobierać, i instalować, przydatne pakiety dodatkowe przeznaczone dla osó,b fizycznych i firm, któ,re zapewniają, rozrywkę, lub zwię,kszają, wydajnoś,ć, w pracy.

Dzię,ki dodatkowemu pakietowi Surveillance Station i dwó,m bezpł,atnym licencjom dla kamer IP serwer DS115j peł,ni rolę, centrum domowego monitoringu. Wystarczy podł,ą,czyć, wiele kamer IP do sieci domowej, poł,ą,czyć, je z serwerem DS115j, a nastę,pnie ł,atwo nadzorować, podglą,d obrazu na ż,ywo, rejestrować, filmy wideo lub korzystać, z innych zaawansowanych funkcji, takich jak wykrywanie ruchu lub powiadomienia typu „,push”,. Kompatybilnoś,ć, z tysią,cami modeli kamer IP uł,atwia dobranie zgodnych modeli i marek. Ochrona domu bez nadmiernych wydatkó,w.

Nie martw się, o utratę, danych. Serwer DS115j jest idealnym rozwią,zaniem do przechowywania kopii zapasowych danych, ponieważ, obsł,uguje program Kopia zapasowa systemu Windows, a uż,ytkownicy komputeró,w Mac mogą, korzystać, z natywnej obsł,ugi programu Time Machine. Miejscem docelowym kopii zapasowej mogą, być, nie tylko lokalne dyski twarde, ale ró,wnież, podł,ą,czone urzą,dzenia pamię,ci masowej USB. Ponadto rozwią,zanie Backup &, Replication pozwala planować, zadania tworzenia kopii zapasowych i przywró,cić, serwer do dowolnego punktu w czasie, jednocześ,nie minimalizują,c zuż,ycie pamię,ci oraz czas przetwarzania, zapisują,c tylko okreś,lone bloki danych, któ,re został,y zmienione w kolejnych wersjach.

Aplikacja File Station jest szybkim i bezpiecznym rozwią,zaniem umoż,liwiają,cym udostę,pnianie i zarzą,dzenie plikami przechowywanymi na serwerze DS115j. Wystarczy przecią,gną,ć, i upuś,cić,, aby przesł,ać, dane z komputera Mac lub PC. Zaawansowane filtry uł,atwiają, wyszukiwanie dokumentó,w, zdję,ć, lub filmó,w wideo. Na urzą,dzeniach przenoś,nych dostę,p do plikó,w moż,na uzyskać, za pomocą, aplikacji DS file —, dedykowanej aplikacji mobilnej przeznaczonej do uzyskiwania dostę,pu, zarzą,dzania i udostę,pniania plikó,w. Obsł,uga protokoł,u HTTPS, szyfrowania SSL/TSL oraz daty wygaś,nię,cia ł,ą,czy zapewniają, wysoki poziom bezpieczeń,stwa udostę,pniania plikó,w przez Internet.

Dzię,ki kompleksowej obsł,udze takich protokoł,ó,w, jak FTP, SMB2, AFP, NFS i WebDAV, serwer DS115j moż,e zapewnić, bezproblemowe udostę,pnianie plikó,w w ramach platform Windows®,, Mac®, oraz Linux®,. Integracja z usł,ugami katalogowymi Windows AD i LDAP umoż,liwia ł,atwe wdroż,enie serwera DS115j w istnieją,cym ś,rodowisku sieciowym —, nie ma potrzeby utrzymywania dwó,ch zbioró,w poś,wiadczeń, uż,ytkownikó,w. Nie musisz martwić, się, utratą, plikó,w dzię,ki funkcji Kosz, któ,ra jest obsł,ugiwana w protokoł,ach AFP, CIFS, File Station i WebDAV. Wszystkie pliki usuwane z udostę,pnionego folderu bę,dą, automatycznie przenoszone do kosza.

Wbudowana pamięć RAM256 MB
Liczba zainstalowanych dysków tw.0
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków0 KB
Maks. liczba dysków1
Maks. pojemność dysków6 TB
Interfejs dyskuSATA III - 6 Gb/s
RAIDTak
Pozostałe parametry dysku

Wewnę,trzne dyski twarde: EXT4

Zewnę,trzne dyski twarde:
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+ (tylko do odczytu, maks. rozmiar wolumenu: 2 TB)

Protokoły sieciowe0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja0
Architektura sieciGigabitEthernet
Interfejs sieciowy1 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

2 x USB 2.0

ObudowaTower
Zasilanie

- Zasilacz / Adapter 60W ,
- Napię,cie wejś,ciowe zasilania prą,dem zmiennym 100V do 240V AC ,
- Czę,stotliwoś,ć, zasilania 50/60 HZ, Jednofazowy

Akcesoria w zestawie

- Jednostka gł,ó,wna
- Informacja powitalna
- Pakiet akcesorió,w
- Zasilacz
- Kabel LAN RJ-45

Waga710 g
Wymiary

166 mm x 71 mm x 224 mm

Pozostałe parametry

Zarzą,dzanie przechowywaniem:
- Maksymalny rozmiar systemu plikó,w 16 TB ,
- Maks. liczba wolumenó,w wewnę,trznych 256 ,
- Maksymalna liczba celó,w iSCSI 10 ,
- Maks. liczba jednostek LUN iSCSI 10 ,
- Obsł,ugiwane typy macierzy RAID Basic

Moż,liwoś,ci usł,ugi udostę,pniania plikó,w:
- Maks. liczba kont uż,ytkownikó,w 512 ,
- Maks. liczba grup 128 ,
- Maks. liczba folderó,w udostę,pnionych 256 ,
- Maks. liczba zadań, synchr. folderó,w udostę,pnionych 2 ,
- Maks. liczba jednoczesnych poł,ą,czeń, protokoł,u CIFS/AFP/FTP 64 ,
- Integracja listy kontroli dostę,pu systemu Windows (ACL)

Maks. liczba kamer IP (wymagane licencje): 5 (w tym 2 bezpł,atnych licencji)  ,

Ł,ą,czna liczba kl./s (H.264):
- 50 FPS @ 720p (1280x800) ,
- 20 FPS @ 1080p (1920×,1080) ,
- 10 FPS @ 3M (2048x1536) ,
- 10 FPS @ 5M (2591x1944)

Ł,ą,czna liczba kl./s (MJPEG)
- 20 FPS @ 720p (1280x800) ,
- 10 FPS @ 1080p (1920×,1080) ,
- 10 FPS @ 3M (2048x1536) ,
- 6 FPS @ 5M (2591x1944)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 659350
Producent Synology
Kod producenta DS115j
EAN 4711174721771
Strona www http://www.synology.com.pl
Recenzje