Jabra UC Voice 550 MS Duo

Be the first to review this product

PLN225.83
OR

Jabra UC Voice 550 MS Duo

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Zestaw 550 MS Duo dział,a na zasadzie plug and play z programami Microsoft Office Communicator i Microsoft Lync.
Jego fabryczna zgodnoś,ć, gwarantuje szybkie wdroż,enie i przyję,cie się, wś,ró,d pracownikó,w. Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw o klasycznym wzornictwie.

Gł,ó,wne cechy:
- Zoptymalizowany pod ką,tem obsł,ugi programu Microsoft Office Communicator i Microsoft Lync
- Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw o klasycznym wzornictwie
- Gł,oś,ny i wyraź,ny gł,os dzię,ki technologii dź,wię,ku HD
- Funkcja dź,wię,ku szerokopasmowego, któ,ra wzmacnia i poprawia jakoś,ć, nadawanego gł,osu, zapewnia klientom moż,liwoś,ć, prowadzenia wyraź,nych i zrozumiał,ych rozmó,w.
- Certyfikaty: Atest Microsoft
- Komputerowe systemy operacyjne obsł,ugiwane przez to urzą,dzenie: Windows/Mac

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorSrebrny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Additional Information

Kod 288696
Producent Jabra
Kod producenta 5599-823-109
EAN 5706991013856
Strona www http://www.jabra.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.