Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Zestaw słuchawkowy UC Voice 550 MS Duo

Jabra Zestaw słuchawkowy UC Voice 550 MS Duo

Kod: 288696

210,48 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw 550 MS Duo dział,a na zasadzie plug and play z programami Microsoft Office Communicator i Microsoft Lync.
Jego fabryczna zgodnoś,ć, gwarantuje szybkie wdroż,enie i przyję,cie się, wś,ró,d pracownikó,w. Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw o klasycznym wzornictwie.

Gł,ó,wne cechy:
- Zoptymalizowany pod ką,tem obsł,ugi programu Microsoft Office Communicator i Microsoft Lync
- Pracownicy mają, do dyspozycji wygodny zestaw o klasycznym wzornictwie
- Gł,oś,ny i wyraź,ny gł,os dzię,ki technologii dź,wię,ku HD
- Funkcja dź,wię,ku szerokopasmowego, któ,ra wzmacnia i poprawia jakoś,ć, nadawanego gł,osu, zapewnia klientom moż,liwoś,ć, prowadzenia wyraź,nych i zrozumiał,ych rozmó,w.
- Certyfikaty: Atest Microsoft
- Komputerowe systemy operacyjne obsł,ugiwane przez to urzą,dzenie: Windows/Mac

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
MikrofonTak
KolorSrebrny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
- Ochrona przed hał,asem: Peak stop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288696
Producent Jabra
Kod producenta 5599-823-109
EAN 5706991013870
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje