Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO 9465 Duo DECT

Jabra PRO 9465 Duo DECT

Kod: 288652

1 434,67 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w zapewnia Twoim klientom wyraź,ne, profesjonalne rozmowy
Zestaw PRO 9465 Duo oferuje najwyż,szy poziom komunikacji. Ten zostaw został, opracowany pod ką,tem kierownikó,w, menedż,eró,w oraz innych specjalistó,w i umoż,liwia pracownikom jednoczesne ł,ą,czenie się, z telefonami komó,rkowymi, stacjonarnymi oraz programowymi. Mikrofon jest wyposaż,ony w funkcję, zaawansowanej technologii redukcji szumó,w i zapewnia Twoim pracownikom i klientom wyraź,ne, zrozumiał,e rozmowy.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaDECT
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Zaczep na ucho to elastyczny zaczep, któ,ry delikatnie i wygodnie utrzymuje sł,uchawkę, przy uchu
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Narrowband|Wideband
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa opisuje zakres czę,stotliwoś,ci (w hercach), jakie gł,oś,nik moż,e odtworzyć,
Ochrona przed hał,asem:
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
- Protectionlevel 4
- Protectionlevel 2
- PeakStop
- Protectionlevel 3
- AustralianTT4
- Protectionlevel 1
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Poziom czuł,oś,ci mikrofonu nie jest obecnie dostę,pny dla tego urzą,dzenia
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 10 godzin
- Czas czuwania: Do 38godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 120minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- , Jabra PC Suite: Tak
Certyfikaty:
- Atest Cisco
- Atest Microsoft
- Atest Avaya

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288652
Producent Jabra
Kod producenta 9465-29-804-101
EAN 5706991012675
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje