Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra PRO 935 Mono for PC Softphone and Mob. NC

Jabra PRO 935 Mono for PC Softphone and Mob. NC

Kod: 602912

928,55 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 5 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Ł,ą,cznoś,ć, bezprzewodowa dla każ,degoJabra Pro 935 to profesjonalny bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy do wspó,ł,pracy z rozwią,zaniami Unified Communications, smartfonami i tabletami zapewniają,cy maksymalną, wydajnoś,ć,.
Teraz każ,dy w Twoim biurze moż,e osią,gną,ć, wyż,szą, produktywnoś,ć, oraz komfort, któ,re zapewniają, urzą,dzenia bezprzewodowe. Proste, intuicyjne urzą,dzenie o wysokiej jakoś,ci –, wszystko w jednym bezprzewodowym rozwią,zaniu.

Bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy Bluetooth z funkcją, Dual Connectivity
Poł,ą,cz bezprzewodowy zestaw sł,uchawkowy jednocześ,nie z telefonem programowym i urzą,dzeniami Bluetooth. Zasię,g do 100 metró,w od stacji bazowej do zestawu sł,uchawkowego oraz od zestawu sł,uchawkowego do urzą,dzeń, Bluetooth Class 1.

Bezprzewodowy telefoniczny zestaw sł,uchawkowy pozbawiony wad zwią,zanych z ograniczoną, ż,ywotnoś,cią, baterii.
Do 12 godzin rozmó,w oraz do 7 dni czasu czuwania.
Bezprzewodowy biurowy zestaw sł,uchawkowy do pracy w trybie „,hot desking”,Uż,ywaj bezprzewodowego zestawu sł,uchawkowego do pracy w trybie „,hot desking”,. Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z dowolną, stacją, bazową, Jabra Pro 935 w biurze.

Dotknij, aby poł,ą,czyć,

Technologia komunikacji bliskiego pola (NFC) uł,atwia bł,yskawiczne ł,ą,czenie i komunikowanie się, urzą,dzenia Jabra ze smartfonami i tabletami. Wystarczy jedynie przył,oż,yć, je do siebie.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNFC
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Konstrukcja:
- Obsł,uguje telefony komó,rkowe
- Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia z komputerem i przesył,ania muzyki/dź,wię,ku oraz prowadzenia poł,ą,czeń, gł,osowych
- Stworzony z myś,lą, o optymalnej obsł,udze klienta Unified Communications
Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: Szerokopasmowy
- Gł,oś,niki z charakterystyką, czę,stotliwoś,ciową, dź,wię,ku szerokopasmowego/HD umoż,liwiają, realistyczne odtwarzanie ludzkiego gł,osu za poś,rednictwem zoptymalizowanych linii cyfrowych takich, jak telefonia IP czy systemy Unified Communications
Ochrona przed hał,asem:
- PeakStop
- Normy UE dotyczą,ce hał,asu w ś,rodowisku pracy
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Typ wysię,gnika: Stał,y
- Sztywny wysię,gnik ma stał,ą, dł,ugoś,ć,, któ,ra zwykle jest zależ,na od konstrukcji urzą,dzenia
Akumulator i zasilanie:
- Czas rozmó,w: Do 12 godzin
- Czas czuwania: Do 168godz.
- Czas czuwania to maksymalny czas, przez jaki urzą,dzenie moż,e być, wł,ą,czone
- Czas ł,adowania: Do 180minut
- Czas ł,adowania to maksymalny czas peł,nego nał,adowania akumulatora
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,:
- Elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy: Tak
- To urzą,dzenie obsł,uguje elektroniczny przeł,ą,cznik wideł,kowy, któ,ry umoż,liwia odbieranie/koń,czenie poł,ą,czeń, na telefonie stacjonarnym bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu sł,uchawkowego
- Jabra PC Suite: Tak

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 602912
Producent Jabra
Kod producenta 935-15-509-201
EAN 5706991016819
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje