Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Mini

Jabra Mini

Kod: 708648

165,32 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw gł,oś,nomó,wią,cy w niewielkim urzą,dzeniu Jabra Mini to zdecydowanie niewielki zestaw sł,uchawkowy, ale w ż,adnym wypadku nie oznacza to kompromisu w zakresie jakoś,ci dź,wię,ku.
Jabra Mini umoż,liwia prowadzenie komunikacji bez uż,ywania rą,k oraz zapewnia krystalicznie czysty dź,wię,k za sprawą, wypró,bowanej i przetestowanej technologii dź,wię,ku HD.

Zestaw sł,uchawkowy, któ,ry jest naprawdę, funkcjonalny.
Kompaktowa budowa tego niewielkiego zestawu sł,uchawkowego Bluetooth nie ogranicza funkcjonalnoś,ci Jabra Mini. Dzię,ki trzem intuicyjnym przyciskom moż,esz obsł,uż,yć, każ,dą, funkcję, –, wł,ą,czyć, lub wył,ą,czyć, zestaw, odebrać, lub odrzucić, poł,ą,czenie oraz regulować, gł,oś,noś,ć,. Zestaw Jabra Mini obsł,uguje ró,wnież, komunikaty gł,osowe, któ,re informują, uż,ytkownika o stanie urzą,dzenia oraz o koniecznoś,ci nał,adowania baterii zestawu.

Wysoka jakoś,ć, i komfort –, przez cał,y dzień,, każ,dego dnia Zestaw Jabra Mini został, opracowany pod ką,tem cał,odniowego noszenia oraz obsł,ugi bez uż,ywania rą,k i jest dostę,pny w dwó,ch wersjach –, z wkł,adkami oraz z zaczepem na ucho.
Dzię,ki temu moż,esz komfortowo nosić, zestaw sł,uchawkowy w uchu przez wiele dni z rzę,du. Oznacza to ró,wnież,, ż,e moż,esz bez problemu uż,ywać, zestawu Jabra Mini do sł,uchania i strumieniowego przesył,ania muzyki (A2DP), podkastó,w lub nawet wskazó,wek GPS.

Tryb oszczę,dzania energii zapewniają,cy dł,ugotrwał,ą, pracę,
Zestaw Jabra Mini moż,e automatycznie wydł,uż,yć, czas pracy na baterii dzię,ki funkcji oszczę,dzania energii. Zestaw sł,uchawkowy wył,ą,cza się, po peł,nej godzinie od chwili odł,ą,czeniu od urzą,dzenia. Aby wyjś,ć, z trybu oszczę,dzania energii, wystarczy nacisną,ć, przycisk odbierania/koń,czenia poł,ą,czenia zestawu Jabra Mini.

Znajdź, swó,j zestaw sł,uchawkowy dzię,ki aplikacji Assist
Jeś,li zgubisz swó,j zestaw sł,uchawkowy, opcja Znajdź, moje urzą,dzenie Jabra aplikacji Jabra Assist pomoż,e Ci je odszukać,. Aplikacja zawsze oznacza poł,oż,enie miejsca, w któ,rym ostatnio Twó,j zestaw sł,uchawkowy był, uż,ywany, dzię,ki czemu z ł,atwoś,cią, moż,esz go znaleź,ć, przy uż,yciu aplikacji mapy.

KonstrukcjaZ zaczepami usznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
ZłączamicroUSB
DźwiękMono
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothQuickpair
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga9 g
Pozostałe parametry

- Czas rozmó,w: Do 9 godzin
- Czas czuwania: Do 216godz.
- Typ mikrofonu: Dookó,lny/filtr szumó,w
- Przycisk wł,ą,czania/wył,ą,czania: Tak
W zestawie:
- Zestaw zaczepó,w
- Gumowy kabel USB
- Zestaw wkł,adek Eargel

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 708648
Producent Jabra
Kod producenta 100-92310000-60
EAN 5707055034428
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje