Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Jabra Słuchawki z mikrofonem Czarno-srebrny 2499-829-104

Jabra Słuchawki z mikrofonem Czarno-srebrny 2499-829-104

Kod: 288656

746,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ta wersja zestawu z serii Jabra Biz 2400 powstał,a na potrzeby telefonii IP.
Jest to wszechstronne urzą,dzenie, któ,re moż,na poł,ą,czyć, jednocześ,nie z telefonem programowym i komó,rkowym. Idealny wybó,r, gdy pracownicy mają, kilka numeró,w sł,uż,bowych.

Gł,ó,wne cechy:
- Trwał,e urzą,dzenie z nieł,amią,cym się, wysię,gnikiem
- Wycisza odgł,osy z otoczenia, umoż,liwiają,c koncentrację, na rozmowie z klientem
- Funkcja redukcji szumó,w, któ,ra eliminuje odgł,osy z otoczenia i umoż,liwia spokojne prowadzenie rozmowy, zapewnia bardziej profesjonalne warunki pracy. Zaró,wno klienci, jak i pracownicy, bę,dą, się, doskonale sł,yszeć,.
- Komputerowe systemy operacyjne obsł,ugiwane przez to urzą,dzenie: Mac|Windows

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaBluetooth
Złącza1 x USB 2.0
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuWyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothBrak danych
MikrofonTak
KolorCzarny
Waga79 g
Pozostałe parametry

Gł,oś,niki:
- Charakterystyka czę,stotliwoś,ciowa: hi-fi
- Gł,oś,niki o czę,stotliwoś,ci hi-fi emitują, dź,wię,ki w zakresie odpowiednim do realistycznego odtwarzania dź,wię,ku, np. muzyki
- Ochrona przed hał,asem: PeakStop
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u: Tak
- Cyfrowe przetwarzanie sygnał,u (Digital Signal Processing, DSP) to technologia, któ,ra cyfrowo optymalizuje gł,os i muzykę, oraz redukuje efekt echa
Konstrukcja:
- Sposó,b noszenia: Pał,ą,k na gł,owę,
- Pał,ą,k na gł,owę, to w peł,ni regulowane akcesorium umoż,liwiają,ce noszenie zestawu na gł,owie
- Typ poduszki sł,uchawki: Poduszka sł,uchawki z syntetycznej skó,ry L, Duż,e (L) poduszki sł,uchawki z syntetycznej skó,ry
Mikrofon:
- Typ mikrofonu: Redukcja szumó,w
- Podnosi jakoś,ć, rozmó,w poprzez wyeliminowanie szumó,w z otoczenia.
- Czuł,oś,ć, mikrofonu: Standardowa (E-STD)
- Standardowa (STD) czuł,oś,ć, mikrofonu jest poró,wnywalna z tą, w typowych sł,uchawkach telefonicznych i moż,na ją, spotkać, w wię,kszoś,ci urzą,dzeń, telefonicznych.
- Typ wysię,gnika: Elastyczny
- Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w o doskonał,ej skutecznoś,ci –, doskonale nadaje się, do otwartych, hał,aś,liwych przestrzeni biurowych. Wysię,gnik moż,na dopasować, do wymagań, uż,ytkownika.
- Funkcja wyciszania: Tak
- Wyciszenie umoż,liwia wył,ą,czenie/wł,ą,czenie mikrofonu bezpoś,rednio w urzą,dzeniu
Zdalna obsł,uga poł,ą,czeń,
- Jabra PC Suite: Tak
Program Jabra PC Suite umoż,liwia zdalną, obsł,ugę, poł,ą,czeń, przy uż,yciu zestawó,w sł,uchawkowych Jabra i systemó,w UC oraz telefonó,w programowych IP najnowszej generacji. Uż,ytkownicy zestawó,w bezprzewodowych mogą, koń,czyć, poł,ą,czenia z dala od biurka i telefonu programowego. W przypadku przewodowego zestawu sł,uchawkowego, program Jabra PC Suite oferuje szereg funkcji do zdalnej obsł,ugi poł,ą,czeń,, z któ,rych moż,na korzystać, bezpoś,rednio przy uż,yciu zestawu lub pilota na przewodzie. Pł,ynne ł,ą,czenie zestawu sł,uchawkowego z telefonem programowym zapewnia uż,ytkownikom moż,liwoś,ć, poruszania się, i wykonywania innych zadań, podczas prowadzenia rozmowy. To z kolei prowadzi do podwyż,szonej wydajnoś,ci i lepszej ergonomii codziennej pracy.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 288656
Producent Jabra
Kod producenta 2499-829-104
EAN 5706991009330
Strona www http://www.jabra.com
Recenzje