Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

InsERT Gestor GT Sfera

InsERT Gestor GT Sfera

Kod: 269056

928,55 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Gestor GT Sfera to wszechstronny system wspomagają,cy budowanie trwał,ych relacji z klientami. Program jest rozszerzoną, wersją, Gestora GT, wzbogaconą, o dodatek Sfera dla Gestora GT - mechanizm pozwalają,cy na dowolną, rozbudowę, systemu i dostosowanie go do specyficznych wymagań, przedsię,biorstwa. Za jego pomocą, moż,liwe jest stworzenie nawet najbardziej wyszukanych rozwią,zań, informatycznych, któ,re zaspokoją, nietypowe potrzeby firmy.

Gestor GT Sfera pomaga zarzą,dzać, bazą, kontaktó,w, umoż,liwia ł,atwe gromadzenie danych i szybki dostę,p do informacji o klientach. Uł,atwia planowanie i realizację, kampanii marketingowych ś,ciś,le dostosowanych do odpowiednich grup odbiorcó,w. Zapewnia lepszą, opiekę, nad klientami i wię,kszą, efektywnoś,ć, pracy.

Gestor GT Sfera jest czę,ś,cią, InsERT GT Sfera - otwartego systemu do zarzą,dzania przedsię,biorstwem, w skł,ad któ,rego wchodzą, ró,wnież, program do obsł,ugi sprzedaż,y Subiekt GT Sfera, program finansowo-księ,gowy Rewizor GT Sfera oraz program kadrowo-pł,acowy Gratyfikant GT Sfera.

Podstawowe moż,liwoś,ci Gestora GT Sfera:

 • szybki dostę,p do wszystkich informacji dotyczą,cych klientó,w: dział,ań,, wiadomoś,ci, szans sprzedaż,y, dokumentó,w wystawionych w Subiekcie GT, ,
 • planowanie i rejestrowanie w systemie dział,ań,, takich jak: spotkania, zadania, telefony, listy, faksy i rozmowy internetowe,
 • ł,atwe wyszukiwanie klienta z dowolnego miejsca w programie,
 • kalendarz pokazują,cy zakres i termin czynnoś,ci do wykonania (w widoku miesię,cznym, tygodniowym i dziennym) wraz z funkcją, przypominania, ,
 • wbudowany moduł, poczty elektronicznej - automatyczne przypisywanie e-maili do odpowiednich klientó,w, moż,liwoś,ć, tworzenia wiadomoś,ci zbiorczych (mailing) na podstawie zdefiniowanych szablonó,w oraz pó,l autotekstu, ,
 • dostę,p do peł,nej historii kontaktó,w z klientem (dział,ania, wiadomoś,ci e-mail, wystawione dokumenty, wiarygodnoś,ć, pł,atnicza, data ostatniego kontaktu, nazwisko opiekuna klienta, wysokoś,ć, udzielonych rabató,w itd.), ,
 • moż,liwoś,ć, przydzielania zadań, oraz sprawdzania postę,pu prac poszczegó,lnych pracownikó,w,
 • liczne zestawienia (m.in. lejek sprzedaż,y, prognozowanie sprzedaż,y, skutecznoś,ć, sprzedawcó,w, aktywnoś,ć, uż,ytkownikó,w itp.), takż,e generowane na podstawie informacji zawartych w Subiekcie GT (np. sprzedaż, wg asortymentu, raport o towarach), ,
 • moż,liwoś,ć, dostosowania do wł,asnych potrzeb (m.in. dodawanie wł,asnych zestawień,, dostosowanie wydrukó,w, edytowalne sł,owniki, pola wł,asne, pasek szybkiego dodawania obiektó,w), ,
 • powią,zania - moż,liwoś,ć, tworzenia relacji mię,dzy obiektami, takimi jak klienci, szanse sprzedaż,y, dział,ania i wiadomoś,ci,
 • biblioteka dokumentó,w,
 • schowek, w któ,rym moż,na przechowywać, ró,ż,ne obiekty (np. zadania, wiadomoś,ci, klientó,w, szanse sprzedaż,y) do pó,ź,niejszego wykorzystania,
 • obsł,uga walut (w tym pobieranie kursó,w walut przez Internet),
 • wygodny system notatek,
 • strona gł,ó,wna zawierają,ca listę, zadań, dla uż,ytkownika oraz prognozę, wartoś,ci sprzedaż,y liczoną, na podstawie otwartych szans sprzedaż,y, ,
 • moż,liwoś,ć, otwierania moduł,ó,w w wielu zakł,adkach,
 • praca sieciowa wielu uż,ytkownikó,w programu.

Rozwią,zania, jakie moż,na stworzyć, dzię,ki Sferze dla Gestora GT: ,

 • ś,cisł,e dopasowanie Gestora GT do potrzeb klienta uzależ,nionych od specyfiki prowadzonej firmy, ,
 • stworzenie zbiorczych operacji zamiast serii jednorazowych akcji, któ,re w danej firmie wykonywane są, bardzo czę,sto i trzeba poś,wię,cić, im wiele czasu, ,
 • napisanie wł,asnych aplikacji, któ,re zintegrują, Gestora GT z posiadanymi przez uż,ytkownika programami oraz urzą,dzeniami wspierają,cymi pracę, w biurze (rejestratory czasu pracy, centralki telefoniczne, urzą,dzenia mobilne), ,
 • import do Gestora GT danych potencjalnych klientó,w dostarczonych przez firmy zajmują,ce się, prowadzeniem baz adresowych kontrahentó,w niezależ,nie od formatu, w jakim te bazy zostają, dostarczone, ,
 • zastosowanie wielu innych rozwią,zań, stworzonych dokł,adnie wedł,ug potrzeb uż,ytkownika.
RodzajBiurowe
WersjaBox
LicencjaKomercyjna
Czas trwaniaLicencja wieczysta
Liczba stanowisk / jednostek1
Szczegóły licencji0
NośnikDVD
Wersja językowaPolska
Wymagania sprzętowe

- Komputer z procesorem minimum 1 GHz (zalecane 2 GHz lub wię,cej)
- Minimum 512 MB pamię,ci RAM (zalecane 1 GB lub wię,cej)
- System operacyjny Windows Server 2003, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 (lub nowszy)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 (lub nowszy)
- Okoł,o 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej i okoł,o 1 GB dla serwerowej
- Dowolny napę,d DVD-ROM (do instalacji programu)
- System obsł,ugi baz danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2008 R2 –, bezpł,atna wersja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition dostarczana jest na instalacyjnej pł,ycie DVD (przy wię,kszej iloś,ci zgromadzonych danych lub potrzebie wykorzystania wię,kszej iloś,ci pamię,ci zachę,camy do zakupu peł,nej wersji Microsoft SQL Server)
- Dowolna drukarka pracują,ca w ś,rodowisku Windows (do realizacji wydrukó,w)

Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 269056
Producent InsERT
Kod producenta GEGTSF
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.insert.com.pl
Recenzje