Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP USB 3.0 Port Replicator H1L08AA

HP USB 3.0 Port Replicator H1L08AA

Kod: 286436

741,54 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

HP USB 3.0 Port Replicator ,
Wszystko, czego potrzebujesz każ,dego dnia –, gotowe dzię,ki jednemu prostemu poł,ą,czeniu. Replikator portó,w USB 3.0 HP 3005pr to nasze najnowsze osią,gnię,cie w dziedzinie niezależ,nych od platform rozwią,zań, do pracy na stanowiskach tymczasowych. Ł,ą,cz się, z siecią,, natychmiast udostę,pniaj nawet sześ,ć, z wykorzystywanych codziennie urzą,dzeń, USB oraz zwię,ksz swoją, wydajnoś,ć, pracy, podł,ą,czają,c dwa monitory zewnę,trzne –, wszystko za poś,rednictwem jednego kabla USB 3.0.

Dwa porty USB 3.0 i cztery porty USB 2.0 pozwalają, ł,ą,czyć, się, ze sprawdzonymi starszymi urzą,dzeniami oraz najnowszymi akcesoriami. Technologia USB 3.0 oferuje wię,kszą, prę,dkoś,ć, przesył,u danych niż, USB 2.0 i jest wstecznie kompatybilna z USB 2.0, pozwalają,c na korzystanie ze starszych urzą,dzeń,. Porty DisplayPort i HDMI umoż,liwiają, zwię,kszenie produktywnoś,ci poprzez podł,ą,czenie dwó,ch zewnę,trznych monitoró,w poza ekranem komputera przenoś,nego.
Karta sieciowa Gigabit Ethernet zapewnia szybką, ł,ą,cznoś,ć, sieciową,. Gniazda sł,uchawkowe i mikrofonowe wspó,ł,pracują, z funkcjami zestawó,w sł,uchawkowych i mikrofonó,w podł,ą,czanych do komputera przenoś,nego (jeś,li dostę,pne). Prosta konfiguracja nie wymaga napę,du optycznego. Sterowniki oprogramowania w pamię,ci flash gwarantują, szybką, instalację, z przyjaznym dla uż,ytkownika interfejsem.

Gniazdo Security Lock zapewnia wyż,szy poziom bezpieczeń,stwa, umoż,liwiają,c umocowanie replikatora do biurka, zabezpieczają,c go w biurze, na stanowisku tymczasowym lub na wspó,lnym obszarze roboczym. Wykorzystanie zasilacza notebooka HP pozwoli zminimalizować, poziom zaś,miecenia biurka. (Uwaga: Podł,ą,czony notebook nie jest ł,adowany przez replikator portó,w.)

Pasuje do0
Wymagania sprzętowe

- Replikator portó,w HP 3005pr USB 3.0 jest kompatybilny z komputerami z systemem
 , Windows®, i netbookami z portem USB 3.0 z wyją,tkiem tabletu HP ElitePad 900

Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

219,5 x 70,2 x 25,2 mm

Waga235 g
Pozostałe parametry0
Specyfikacja techniczna

Zł,ą,cza:
- DisplayPort,
- HDMI,
- 2 x USB 3.0,
- 4 x USB 2.0,
- RJ-45,
- wyjś,cie sł,uchawkowe,
- wejś,cie mikrofonowe,
- zasilania.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 286436
Producent HP
Kod producenta H1L08AA, H1L08AA#ABB
EAN 0886112811495
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje