Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP Scanjet Pro 2500 f1 Flatbed Scanner L2747A

HP Scanjet Pro 2500 f1 Flatbed Scanner L2747A

Kod: 919533

1 640,44 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Wię,ksza wydajnoś,ć, rutynowego skanowania z kompaktowym skanerem HP Scanjet Pro.
Automatyzacja procesó,w roboczych z szybkim, dwustronnym skanowaniem, automatycznym podajnikiem dokumentó,w na 50 arkuszy, dziennym cyklem pracy na 1500 stron oraz jednoprzyciskowymi skró,tami. Moż,na nawet szybko skanować, i edytować, tekst z dokumentó,w.

Wię,ksza wydajnoś,ć, pracy dzię,ki szybkiemu i wszechstronnemu skanowaniu
Skanuj nawet 40 obrazó,w/min z funkcją, skanowania dwustronnego i automatycznym podajnikiem dokumentó,w na 50 arkuszy. Skanowanie stron o rozmiarach maks. 21,6 cm x 309,9 cm (8,5 x 122 cali) z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentó,w oraz skanowanie w trybie pł,askim w przypadku noś,nikó,w o duż,ych rozmiarach.

Nie czekaj na nagrzanie urzą,dzenia –, technologia Instant-On pozwala na szybkie rozpoczę,cie skanowania.
Wię,cej przestrzeni do pracy. Ten skaner HP Scanjet jest niewielki i smukł,y –, nowoczesne wzornictwo, któ,re doskonale nadaje się, do postawienia na biurku.

Automatyzacja i uproszczenie procesó,w roboczych

Uproszczenie rutynowych zadań, dzię,ki skanowaniu za pomocą, jednego przycisku –, moż,na tworzyć, niestandardowe ustawienia przyciskó,w dla czę,sto powtarzają,cych się, zadań,. Definiuj profile skanowania czę,sto powtarzają,cych się, typó,w dokumentó,w i skanuj do ró,ż,nych miejsc docelowych z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan. Szybkie udostę,pnianie lub archiwizacja skanó,w bezpoś,rednio do popularnych miejsc docelowych w chmurze za pomocą, oprogramowania HP Scan. Kompleksowy sterownik TWAIN firmy HP umoż,liwia skanowanie bezpoś,rednio do aplikacji, bez koniecznoś,ci uruchamiania innych programó,w.
Obrazy o wysokiej ostroś,ci i wydajne narzę,dzia do edycji , Dokł,adne skanowanie tekstu z dokumentó,w do ł,atwej edycji z wykorzystaniem oprogramowania HP Scan oraz I.R.I.S. Oprogramowanie do OCR Readiris™, Pro.

Realistyczne skany dokumentó,w, grafiki i zdję,ć, o wysokiej ostroś,ci i rozdzielczoś,ci maks. 1200 dpi.
Ł,atwa edycja i organizacja dokumentó,w oraz zdję,ć, dzię,ki peł,nemu pakietowi oprogramowania z duż,ą, iloś,cią, funkcji. Funkcje automatycznego tworzenia obrazó,w w doł,ą,czonym oprogramowaniu HP Scan umoż,liwiają, poprawę, jakoś,ci skanowanych obrazó,w i usuwanie pustych stron.

Zastosowanietekst (OCR)
Układ optyczny0
Rozdzielczość optyczna

- Maks. 600 dpi (w kolorze i w czerni, automatyczny podajnik dokumentó,w)
- Maks. 1200 dpi (w kolorze i w czerni, skaner pł,aski)

Rozdzielczość interpolowana0
Skanowane rozmiaryA4
Podajnik dokumentów (ADF)tak
Maksymalna szerokość oryginału216 mm
Maksymalna długość oryginału3100 mm
Szybkość skanowania

- Zdję,cie kolorowe 10 x 15 cm do pliku (200 dpi, 24-bit, TIFF): ok. 6,8 s w przypadku skanowania kilku obrazó,w, ok. 3,1 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- Zdję,cie kolorowe 10 x 15 cm do wiadomoś,ci poczty elektronicznej (150 dpi, 24-bit): ok. 3,7 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- A4 PDF do wiadomoś,ci poczty elektronicznej (300 dpi, 24-bit): ok. 11,3 s w przypadku skanowania jednego obrazu
- OCR A4 do pliku RTF (200 dpi, 24-bit): ok. 14,96 s w przypadku skanowania jednego obrazu

Głębia kolorów

24 bit

Głębia odcieni szarości

256 bit

InterfejsUSB
Przyciski funkcyjne

- 5 przyciskó,w (ł,ą,cznie z przyciskiem uś,pienia/wył,ą,cznikiem)
- 7 diod LED (ł,ą,cznie z diodami zasilania, bł,ę,du, miejsca docelowego skanowania oraz trybu skanowania jednostronnego/dwustronnego)

Dołączone oprogramowanie

- Sterownik skanera HP
- Sterownik skanowania HP WIA
- Sterownik skanowania HP TWAIN (z certyfikatem)
- Oprogramowanie HP Scan
- HP Scanner Tools Utility
- HP Event Handler (funkcja przycisku)
- HP Windows Installer
- I.R.I.S. Readiris Pro
- I.R.I.S. Cardiris
- Nuance PaperPort
- ArcSoft PhotoStudio
- SDK (Software Development Kit)
- LPDF (plik z ł,ą,czem do pobrania oprogramowania)
- Brak oprogramowania dla systemó,w Mac na pł,ycie CD

Wymiary

451 x 351 x 122 mm.

Waga4.3 kg
Zawartość zestawu

- Skaner pł,aski HP Scanjet Pro 2500 f1
- Mechanizm skanera pł,askiego HP Scanjet Pro 2500 f1
- Instrukcja instalacji
- Pł,yta CD z oprogramowaniem HP do skanowania i sterownikami
- Pł,yta CD z bonusowym zestawem oprogramowania HP
- Obsł,uga ulotek
- Podkł,adki
- Przewó,d USB
- Zasilacz
- Przewody zasilania

Pozostałe parametry

Zasilanie:
- Napię,cie wejś,ciowe: Od 90 do 264 V pr. zm., 50/60 Hz
Zuż,ycie energii:
- 4,73 W (tryb gotowoś,ci), 1,68 W (tryb uś,pienia), 0,13 W (urzą,dzenie wył,ą,czone automatycznie), 0,14 W (urzą,dzenie wył,ą,czone rę,cznie) 1 ,
Energy efficiency:
- Certyfikat ENERGY STAR®,, EPEAT®, Silver, CECP

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 919533
Producent HP
Kod producenta L2747A, L2747A#B19
EAN 0888793410332
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje