Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

HP DESIGNJET Z5200 44in Photo Printer CQ113A

HP DESIGNJET Z5200 44in Photo Printer CQ113A

Kod: 285279

21 632,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis
Drukarka HP Designjet i wysoka rentownoś,ć, druku wielkoformatowego zapewni szybki rozwó,j każ,dej firmy. Atramenty HP i papiery HP z technologią, ColorPRO gwarantują, imponują,ce rezultaty. Zadania bę,dą, realizowane szybciej i ł,atwiej —, drukarka obsł,uguje wię,cej formató,w plikó,w, niż, moż,e się, wydawać,.

Funkcje

Prosta i intuicyjna obsł,uga.

 • Teraz wydrukowanie dokumentu jest dwa razy prostsze[1]: bezpoś,rednio do drukarki moż,na wysł,ać, wiele plikó,w jednocześ,nie, bez koniecznoś,ci oczekiwania na uruchomienie aplikacji.
 • Oprogramowanie HP Instant Printing Pro usprawnia wszystkie etapy procesu drukowania, dzię,ki funkcjom uł,atwiają,cym przygotowanie plikó,w, automatycznemu osadzaniu elementó,w, podglą,dowi, ustawianiu orientacji i umieszczaniu znacznikó,w kadrowania.
 • Precyzyjne kolory dostę,pne w szybki, prosty i ekonomiczny sposó,b —, wbudowany spektrofotometr umoż,liwia automatyczną, kalibrację, i tworzenie profiló,w, co ogranicza kosztowne drukowanie metodą, pró,b i bł,ę,dó,w do minimum.
 • Atramenty pigmentowe HP Vivera umoż,liwiają, drukowanie ró,ż,nego rodzaju trwał,ych wydrukó,w.

Duż,a prę,dkoś,ć, druku.

 • Czas wydrukowania każ,dej strony kró,tszy nawet o 5 min oznacza wię,kszą, wydajnoś,ć, pracy i szybszą, realizację, zleceń, —, dzię,ki atramentom pigmentowym HP Vivera drukarka drukuje nawet 41 ,m², przy prę,dkoś,ci maksymalnej oraz 9 ,m², przy prę,dkoś,ci produkcyjnej, bez negatywnego wpł,ywu na jakoś,ć,.
 • Usprawnienie przepł,ywu pracy: dysk twardy o pojemnoś,ci 160 ,GB umoż,liwia szybkie i proste przetwarzanie duż,ych plikó,w.
 • Raport HP Designjet Excel Accounting Report umoż,liwia ś,ledzenie realizowanych zadań, wedł,ug klientó,w, zadania lub kosztó,w.
 • Wkł,ady atramentowe HP o pojemnoś,ci 300 ,ml umoż,liwiają, druk bezobsł,ugowy.

Drukowanie plikó,w w dowolnym formacie.

 • Wbudowana obsł,uga PostScript dla plikó,w PS/PDF zapewnia niezmiennie wysoką, jakoś,ć, wydrukó,w na ró,ż,nego rodzaju noś,nikach.
 • Funkcja HP Professional PANTONE Emulation pozwala w szybki i niezawodny sposó,b zaspokajać, wszystkie potrzeby klientó,w w zakresie druku kolorowego.
 • Trwał,e[2] wydruki w kolorze i czerni i bieli w rozdzielczoś,ci zoptymalizowanej do 2400 x 1200 zrobią, niesamowite wraż,enie na klientach.
 • Ekonomiczny druk dokumentó,w bież,ą,cych i jeszcze wyż,sza jakoś,ć, dzię,ki uniwersalnemu papierowi HP Bond i papierowi HP Bright White Inkjet z technologią, ColorPRO.
[1] Poró,wnanie parametró,w drukowania przy uż,yciu oprogramowania HP Instant Printing Pro oraz przy uż,yciu aplikacji i sterownika obsł,ugują,cego dowolne pliki obsł,ugiwane przez oprogramowanie HP Instant Printing Pro.
[2] Ocena trwał,oś,ci ekspozycyjnej w pomieszczeniach i z dala od bezpoś,redniego ś,wiatł,a sł,onecznego, z ochroną, pod szkł,em, przeprowadzona na ró,ż,nych noś,nikach HP przez HP Image Permanence Lab i/lub firmę, Wilhelm Imaging Research Inc. Ocena odpornoś,ci na dział,anie wody przeprowadzona przez laboratorium HP Image Permanence Lab na ró,ż,nych noś,nikach HP.
Druk w kolorzeTak
Obszar zastosowańZaawansowane
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows®, 7 Home Premium/Professional/Ultimate
Windows Vista®, Home Premium/Business/Ultimate
Microsoft®, Windows®, XP Home/Professional (32- i 64-bitowy), Server 2003 (32- i 64-bitowy), Server 2008 (32- i 64-bitowy)
Novell®, NetWare 5.x, 6.x
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6
Citrix®, XenApp
Citrix®, XenServer

FormatA1
Rozdzielczość druku

Kolor:Rozdzielczoś,ć, optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczoś,ci wejś,ciowej 600 x 600 przy wyborze maksymalnego oddania szczegó,ł,ó,w
Czerń,:Rozdzielczoś,ć, optymalizowana do 2400 x 1200 dpi z rozdzielczoś,ci wejś,ciowej 600 x 600 przy wyborze maksymalnego oddania szczegó,ł,ó,w

Maks. prędkość druku w czerni3.4 str/min
Maks. prędkość druku w kolorze3.4 str/min
Druk dwustronnyRęczny
Zainstalowana pamięć32 GB
Język drukarki

Adobe PostScript®, 3
Adobe®, PDF
TIFF
JPEG
CALS G4
HP PCL 3 GUI
HP-GL/2 (z bezpł,atnym oprogramowaniem HP Instant Printing Pro)

InterfejsLAN 10/100/1000
Podajnik papieru

Podajnik arkuszy
rolka podają,ca
automatyczna gilotyna (do wszystkich noś,nikó,w z wyją,tkiem pł,ó,tna)

Gramatura papieru

500 g/m²,

Nośniki

Papier fotograficzny, papier do wydrukó,w pró,bnych, materiał,y do wydrukó,w artystycznych, noś,niki samoprzylepne, noś,niki na tablice informacyjne i banery, papiery klejone i powlekane, folia, noś,niki podś,wietlane, tkaniny/tekstylia

Wymiary

(szer. x gł,ę,b. x wys.) , , 1770 x 690 x 1 047 mm

Waga86 kg
Zawartość zestawu

Drukarka
gł,owice drukują,ce
pró,bne wkł,ady atramentowe
podstawa 111,8 cm (44")
oś, na rolę, papieru 111,8 (44") cm
Oryginalna pró,bka noś,nika HP w roli
skró,cona instrukcja obsł,ugi
plakat instalacyjny
oprogramowanie startowe
kabel zasilają,cy

Informacje o gwarancji

Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są, ró,ż,ne w zależ,noś,ci od produktu, kraju oraz lokalnych przepisó,w prawnych.

Materiały eksploatacyjne oryginalne

Bł,ę,kitny wkł,ad atramentowy HP 772 Designjet, 300 ml (CN636A)
Czarna fotograficzna i jasnoszara gł,owica drukują,ca HP 70 (C9407A)
Czarna matowa i bł,ę,kitna gł,owica drukują,ca HP 70 (C9404A)
Papier HP Premium Instant Dry Photo, satynowy —, 1067 mm x 30,5 m (Q7996A)

Rozszerzenia gwarancji

HP 5 year Next business day Onsite Designjet Z5200 44-in Hardware Support (UV212E)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 285279
Producent HP
Kod producenta CQ113A, CQ113A#B19
EAN 884962858042
Strona www http://www.hp.pl
Recenzje