Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik LUPUS KR1000 ON-LINE 1000VA/700W RS232/USB

Fideltronik LUPUS KR1000 ON-LINE 1000VA/700W RS232/USB

Kod: 205210

1 304,29 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zastosowanie

Jednofazowe urzą,dzenia systemó,w informatycznych, telekomunikacyjnych, medycznych, monitoringu i ochrony mienia oraz wszelkie inne wymagają,ce stabilnych warunkó,w zasilania.

Charakterystyka


Zasilacz UPS LUPUS KR to inteligentne urzą,dzenie klasy true on-line o podwó,jnej konwersji napię,cia przystosowane do pracy cią,gł,ej w systemach zasilania gwarantowanego. Zapewnia skuteczną, ochronę, zasilania urzą,dzeniom komputerowym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, medycznym, ukł,adom automatyki, sterowania i kontroli oraz innym wymagają,cym wysokiej jakoś,ci zasilania. Szeroki zakres tolerowanego napię,cia wejś,ciowego oraz ukł,ad szybkiej detekcji zapewniają, bezpieczną, pracę, zasilanych urzą,dzeń, bez udział,u energii z akumulatoró,w przy jednoczesnym
zachowaniu ł,adowania. Falownik generują,cy czysto sinusoidalny przebieg napię,cia wyjś,ciowego, przez cał,y czas pracy urzą,dzenia zapewnia stabilne parametry zasilania oraz cał,kowicie bezprzerwowe przechodzenie ze stanu pracy sieciowej na bateryjną, i odwrotnie. Stosowana technika wysokoczę,stotliwoś,ciowa z modulacją, szerokoś,ci impulsu (PWM) oraz aktywny ukł,ad korekcji wspó,ł,czynnika mocy (PFC) zapewniają, wysoką, sprawnoś,ć, urzą,dzenia, niewielkie rozmiary oraz podwyż,szoną, niezawodnoś,ć, operacyjną,. Galwanicznie odizolowana ł,adowarka z systemem ł,adowania niecią,gł,ego zapewnia przedł,uż,oną, ż,ywotnoś,ć, akumulatoró,w a dodatkowe ukł,ady ochrony skutecznie eliminują, niebezpieczeń,stwa zwią,zane z przepię,ciami, odkształ,ceniami i innymi zjawiskami wystę,pują,cymi w sieciach energetycznych. Port komunikacyjny RS232 oraz USB i oprogramowanie monitorują,ce z funkcją, zdalnego sterowania zapewniają, peł,ną, kontrolę, i nadzó,r nad pracą, zasilacza UPS i wspó,ł,pracują,cych z nim urzą,dzeń, komputerowych oraz wspomagają, pracę, zewnę,trznego adaptera sieciowego SNMP. Gniazdo zewnę,trznego moduł,u baterii oraz podniesiona moc ukł,adu ł,adowania pozwala na doł,ą,czenie dodatkowych moduł,ó,w baterii w celu wydł,uż,enia czasu podtrzymania.

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Czas podtrzymania zasilacza w zależ,noś,ci od obcią,ż,enia

Moc [VA]

150

300

600

1000

Czas bez moduł,u [min]

110

45

20

8

 ,

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny
Oprogramowanie monitorują,ce
Wskaź,nik stanu
Rę,czny start
Praca AVR
Wymiary (Wys.xSzer.xDł,ug.)
Waga netto

RS232/USB
Power Manager
wyś,wietlacz LCD
+
+
274x160x475 mm
17 ,kg

Napię,cie wejś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Zasilanie
Prą,d maksymalny

160-290VAC
50Hz ±,5%
Jednofazowe, tró,jprzewodowe
6A

Moc wyjś,ciowa (VA/W)
Napię,cie wyjś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Kształ,t napię,cia
Poziom zniekształ,ceń,
Wspó,ł,czynnik mocy
Czas przeł,ą,czania
Przecią,ż,enie
Crest factor (CF)
Gniazda wyjś,ciowe
1000/700
230V ±,2%
50Hz ±,0,5% (praca bateryjna)
Sinusoidalne
THDu<,3% (obcią,ż,enie liniowe)
0,7 (Lag)
0 ms
>,120% - ,60 sek.
3:1
3 ,x IEC

Typ akumulatoró,w
Napię,cie DC baterii
Czas podtrzymania (autonomia)
Czas ł,adowania

VRLA, szczelne, bezobsł,ugowe, oł,owiowo-kwasowe
36V
10 ,minut
<,10 godzin (standardowa autonomia)

Poziom hał,asu
Temperatura pracy
Wilgotnoś,ć, (tolerancja)

<,45dB
0-40
0-95% (bez kondensacji)

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 205210
Producent Fideltronik
Kod producenta KR1000USB
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje