Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Fideltronik LUPUS KI2000 LineInter 2000VA/1400W USB

Fideltronik LUPUS KI2000 LineInter 2000VA/1400W USB

Kod: 273690

1 752,68 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zastosowanie

Ochrona pojedynczego komputera lub kilku stacji roboczych w domu lub biurze, urzą,dzeń, teleinformatycznych, urzą,dzeń, monitoringu przed wahaniami lub zanikami napię,cia sieciowego. Do zasilania urzą,dzeń, wymagają,cych napię,cia sinusoidalnego (np. silniki, zasilacze komputerowe z aktywnym ukł,adem PFC).
 ,

Charakterystyka

Seria LUPUS KI to zasilacze awaryjne zbudowane w technologii line-interactive pozwalają,ce zabezpieczyć, niewielką, sieć, LAN lub kilka serweró,w. Wbudowany mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidł,owoś,ci podejmuje odpowiednie dział,ania, aby zapewnić, peł,ną, synchronizację, z siecią, energetyczną, oraz minimalne czasy przeł,ą,czania. Dzię,ki ukł,adowi AVR zasilacz moż,e pracować, cią,gle przy znacznych spadkach oraz skokach napię,cia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje pracę, falownika, stan baterii i sieci zasilają,cej. W przypadku powrotu sieci zasilają,cej do wł,aś,ciwego stanu procesor zapewnia odpowiednie przeł,ą,czenie z pracy bateryjnej na sieciową,. Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą, wyś,wietlacza LCD na panelu przednim. Stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozł,adowane, przecią,ż,enie) są, dodatkowo sygnalizowane akustycznie. Zasilacz posiada interfejs komunikacyjny, a doł,ą,czone oprogramowanie pozwala na monitoring pracy zasilacza oraz na zamykanie systemu operacyjnego. Przy pomocy oprogramowania moż,na ocenić, parametry takie jak np.: poziom napię,cia wej/wyj, poziom obcią,ż,enia, poziom nał,adowania akumulatoró,w oraz temperaturę, pracy zasilacza. Każ,dy UPS wyposaż,ony jest w gniazdo do podł,ą,czenia dodatkowego moduł,u baterii w celu wydł,uż,enia czasu podtrzymania.
 ,

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Czas podtrzymania zasilacza w zależ,noś,ci od obcią,ż,enia

Moc [VA]

150

300

600

1000

1500

2000

Czas bez moduł,u [min]

180

120

25

12

7

3

Czas z 1xMBKI2000 [min]

540

240

120

60

35

25

Czas z 2xMBKI2000 [min]

1020

420

210

110

70

45

Czas z 3xMBKI2000 [min]

>,1200

660

340

170

105

70

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny
Oprogramowanie monitorują,ce
Wskaź,nik stanu
Rę,czny start
Praca AVR
Wymiary (Wys.xSzer.xDł,ug.)
Waga netto

USB 2.0
Power Manager
wyś,wietlacz LCD
+
+
530x200x340 mm
32 ,kg

Napię,cie wejś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Prą,d maksymalny

168-245VAC
50Hz ±,6%
10,4A

Moc wyjś,ciowa (VA/W)
Napię,cie wyjś,ciowe
Czę,stotliwoś,ć,
Kształ,t napię,cia
Czas przeł,ą,czania
Sprawnoś,ć,
Przecią,ż,enie (praca sieciowa)
Przecią,ż,enie (praca bateryjna)
Gniazda wyjś,ciowe
2000/1400
230V ±,2%
50Hz ±,0,1%
Sinusoidalne, THD<,3%
Typowa wartoś,ć, 3ms
82%
>,200% - 3 sek., >,100% - 5 min.
>,150% - 1 sek., >,100% - 30 sek.
6 x IEC

Typ akumulatoró,w
Napię,cie DC baterii
Czas podtrzymania (autonomia)

VRLA
48V
7 minut (bez dodatkowych moduł,ó,w)

Poziom hał,asu
Wilgotnoś,ć, (tolerancja)

<,45dB
0-95% (bez kondensacji)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 273690
Producent Fideltronik
Kod producenta KI2000USB
EAN 5907524095220
Strona www http://www.fideltronik.com.pl
Recenzje