Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki 37791

Everki 37791
1 274,49 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Torba podró,ż,na 11-16" EKB440 Journey Trolley Everki
Torba do laptopa Journey Trolley został,a zaprojektowana w taki sposó,b, aby mogł,a pomieś,cić, zaskakują,cą, iloś,ć, sprzę,tu, jednocześ,nie nie sprawiają,c wraż,enia przeł,adowanej lub wypchanej. Ta nowoczesna, pionowa torba Journey idealnie nadaje się, do przenoszenia laptopa lub do codziennego uż,ytku. Torba wykonana jest z wysokiej jakoś,ci wytrzymał,ego nylonu ze skó,rzanymi wstawkami oraz metalowymi akcentami.
Wiele praktycznych przegró,dek i inne wyją,tkowe rozwią,zania sprawiają,, ż,e torba Journey Trolley wyraź,nie wyró,ż,nia się, na tle konkurencji.

Szybki dostę,p do ulubionych czasopism

Mił,o jest mieć, coś, do czytania, gdy czeka się, na samolot. Jednak szukanie jakichkolwiek gazet czy magazynó,w moż,e stać, się, wyzwaniem. Dlatego torba Everki specjalnie zaprojektował,a kieszeń, do przechowywania ulubionych czasopism.

Dobrze zorganizowana kieszeń,
Miejsce w któ,rym moż,na umieś,cić, prawie wszystko. Przestrzeń, jest maksymalnie wykorzystana co umoż,liwia w 100% wykorzystanie miejsca. Opró,cz tego do wykorzystania mamy kieszeń, na laptop czy tablet, organizator plikó,w utrzymują,cy delikatnie dokumenty w miejscu.

Kieszeń, na iPad, Kindle, tablet
Dzię,ki specjalnie wyś,cielonej kieszonce podró,ż, iPada, Kindle lub tableta nie bę,dzie już, naraż,ona na dział,anie czynnikó,w mogą,cych uszkodzić, urzą,dzenie. Kieszonka jest bardzo ł,atwo dostę,pna, jest wył,oż,ona mię,kkim filcem tego samego rodzaju co kieszeń, chronią,ca notebooka, dzię,ki temu moż,na mieć, pewnoś,ć,, ż,e twó,j iPad lub tablet bę,dzie tak samo dobrze chroniony.

Kieszeń, na laptopa z regulacją, 11-16''
Z gamy dostę,pnych obecnie na rynku trudno znaleź,ć, taka, któ,ra zapewni peł,ne bezpieczeń,stwo laptopowi. Dlatego Everki wykonał,o kieszeń,, któ,ra zapewnia peł,ną, ochronę, sprzę,towi oraz umoż,liwia ł,atwy dostę,p do laptopa.

Przestronna kieszeń, na ubrania
Podczas wyjazdu, nawet kilkudniowego, potrzebne jest miejsce na ubrania. Kieszeń, ta został,a specjalnie wykonana tak aby oddzielić, ubrania od przedział,u biznesowego torby, co pozwala na bezproblemowe otworzenie torby na spotkaniu biznesowym bez obaw, ż,e nic osobistego nie zostanie zauważ,one.

Zewnę,trzna kieszeń, na bidon
Kieszenie zewnę,trzne wszelkiego rodzaju mogą, blokować, swobodne otwieranie poszczegó,lnych kieszeni. W celu zachowania maksymalnej wygody oraz estetyki wykonania firma Everki wyposaż,ył,a ten model w dyskretną, kieszeń, na bidon z elastyczną, siatkę, dopasowują,ca się, do ró,ż,nej wielkoś,ci butelek.

Lekka konstrukcja
Gdy szukasz torby, któ,ra posiada lekką, konstrukcję, oraz wysoką, jakoś,ć, wykonania oraz wytrzymał,oś,ć,, to wł,aś,nie torba firmy Everki speł,nia te funkcje doskonale. Nie musisz się, już, martwić, przekroczeniem limitu wagi linii lotniczych, dzię,ki mał,ej wadze i duż,ej wytrzymał,oś,ci z pewnoś,cią, zabierzesz ze sobą, wszystko czego potrzebujesz.

Wytrzymał,e i ciche koł,a
Firma Everki wyposaż,ył,a swoje torby w wysokiej jakoś,ci ł,oż,yska metalowe, któ,re zapewniają, gł,adką, i cichą, jazdę,. Już, nigdy nie bę,dzie Ci towarzyszyć, piszczenie kó,ł,, ponieważ, ich mię,kka konstrukcja zapewnia wydł,uż,oną, ż,ywotnoś,ć,, absorbują,c wstrzą,sy i wibracje.

Gł,ó,wne cechy:
Noś, ją, za uchwyty do noszenia lub wykorzystaj moż,liwoś,ć, poruszania się, na koł,ach torby.
Wygodny uchwyt jest regulowany z obu stron i pozostaje tam, gdzie ma być,, dla maksymalnej wygody!
 , , ,
Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Zamykana na zamek kieszeń, szybkiego dostę,pu
Mał,a kieszeń, zapinana na zamek oferuje szybki i wygodny dostę,p do takich przedmiotó,w jak klucze, portfel, telefon komó,rkowy lub inne mniejsze rzeczy do któ,rych musisz mieć, dostę,p w podró,ż,y.

Wysokiej jakoś,ci skó,rzane elementy
Everki Journey Trolley nie tylko speł,nia swoje funkcje praktycznie i funkcjonalnie, ale takż,e posiada mnó,stwo cech jakoś,ciowych i szczegó,ł,owych, któ,re dodają, wyją,tkowy styl, klasę, oraz wyglą,d wykonania torby.

Funkcjonalnoś,ć,
Zmniejsz obcią,ż,enie, cię,ż,ar i spraw aby Twoja podró,ż, stał,a się, mniej ucią,ż,liwa i stresują,ca za pomocą, paska Pass-Through, kó,try umoż,liwi Ci zł,ą,czenie dwó,ch toreb w jedną,.

Przekątna ekranu15,1''
Ilość komór3
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiTak
MateriałNylon
Wymiary

- Kiszeń, na laptopa: 39,2 x 27,6 x 4 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 41 x 19 x 37 cm

Waga2.87 kg
KolorCzarny
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 696575
Producent Everki
Kod producenta 37791
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje