Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Everki Plecak na laptopa 17.3 EKP133 Concept

Everki Plecak na laptopa 17.3 EKP133 Concept

Kod: 672235

1 338,20 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Podró,ż,uj wygodnie z eleganckim plecakiem Everki Concept Premium, ł,adny opł,ywowy kształ,t. Przeznaczony dla studentó,w i uż,ytkownikó,w korporacyjnych, któ,rzy pokochają, przestronne wnę,trze plecaka mogą,ce pomieś,cić, laptopa 17.3", zasilacz i akcesoria.

Elastyczna kieszeń, na laptopa, gdzie ł,atwo chowa się, urzą,dzenie pozwalają,c podwoić, uniwersalnoś,ć, plecaka. Ró,ż,ne wielofunkcyjne kieszenie na akcesoria oraz gł,ó,wna komora pozwoli zachować, czyste i zorganizowane przestrzenie.

Plecak ten zapewnia wszystkie cechy jakoś,ciowe, z któ,rych jest znana marka Everki - zamki bł,yskawiczne, uchwyty skó,rzane, wysokiej jakoś,ci, trwał,e i wodoodporne materiał,y, ergonomiczne paski i wyś,cieł,ane plecy, sprawdzona i przyjazna kieszeń, na laptopa i oczywiś,cie atrakcyjny, wyją,tkowy design. Opró,cz przestronnej kieszeni na laptopa plecak Concept posiada dodatkowo dwie duż,e komory z osobnymi zamkami bł,yskawicznymi i osobnymi kieszeniami, któ,re idealnie umoż,liwiają, transport urzą,dzeń, USB i innych mał,ych przedmiotó,w. Concept zapewnia zatem maksymalną, iloś,ć, miejsca do przechowywania i maksymalną, funkcjonalnoś,ć,.

Najważ,niejsze zalety:
- Elastyczna komora zabezpieczają,ca laptop do 17.3"
- Duż,a wewnę,trzna kieszeń, zapinana na zamek
- Wysoka ergonomia sprawia, ż,e elementy plecaka ł,atwo znaleź,ć,
- Zewnę,trzna kieszeń, zapinana na zamek dla elementó,w w zasię,gu rę,ki
- Wygodne ramią,czka
- Wyś,cieł,ane szelki i uchwyt do przenoszenia rę,cznie
- Wbudowane gniazdo na kabel sł,uchawek
- Metalowe i wytrzymał,e zamki bł,yskawiczne
- Wstrzą,soodporna, wodoodporna osł,ona dolna

Ograniczona doż,ywotnia gwarancja producenta
Moż,esz cieszyć, się, spokojem, wiedzą,c, ż,e w przypadku każ,dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwić, się, o odkryciu wady lub defektu po zakoń,czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w cał,ym cyklu ż,ycia produktu.

Ł,atwo dostę,pne i regulowane boczne kieszenie z zapię,ciem magnetycznym
Boczna kieszeń, jest wygodna do przechowywania gum, chusteczek lub podrę,cznych dokumentó,w, dzię,ki zastosowaniu magnetycznych zapię,ć, zapewnia szybki dostę,p do zawartoś,ci kieszeni. Dodatkowo kieszenie po obu stronach plecaka zapewniają, dostę,p do wię,kszych przedmiotó,w takich jak butelka bez zdejmowania plecaka.

Ergonomicznie wyprofilowana tylnia czę,ś,ć, plecaka
Na szczę,ś,cie dla zmę,czonego podró,ż,nika, Concept jest wyposaż,ony w mię,kkie poduszki któ,rymi wyś,cieł,ane są, ramią,czka, ś,cianka tylna plecaka, oraz boczne linie w celu odcią,ż,enia ramion. Dodatkowa wyś,ció,ł,ka, siatka i gł,ę,bokie kanał,y przepł,ywu powietrza sprawiają, ż,e podczas upalnych dni oraz przy duż,ej aktywnoś,ci nasze plecy pozstają, suche.

Dodatkowa ukryta kieszeń,
Plecak Everki posiada dodatkowo ukryta komorę, w któ,rej znajduję, się, wodoodporny pokrowiec na plecak. Gdy pokrowiec zostanie usunię,ty moż,na uzyskać, wię,cej miejsca. Dyskretne poł,oż,enie komory umoż,liwia ukrycie pienię,dzy oraz waż,nych dokumentó,w podczas podró,ż,y.


Wielofunkcyjne mini zapię,cia
Wygodne mini paski z przodu na ramią,czkach umoż,liwiają, na tymczasowe umieszczenie przedmiotó,w takich jak, okulary i sł,uchawki. Paski wspó,ł,pracują, z boczną, kieszenią, umoż,liwiają,c bezpieczne oraz wygodne podł,aczenie sł,uchawek do odtwarzacza zapobiegają,c poplą,taniu się, sł,uchawek

Rozprowadzanie wagi dzię,ki regulowanemu pasowi piersiowemu
Dzię,ki dzisiejszej wiedzy technicznej podró,ż,ują,cy potrzebuje torbę,, któ,ra moż,e udź,wigną,ć, duż,o bez wię,kszego obcią,ż,enia. Aby to osią,gną,ć,, Everki stworzył, swó,j system rozprowadzania wagi. Ukł,ad paska, rozdziela obcią,ż,enie ró,wnomiernie na tuł,owiu, aby zmniejszyć, napię,cie mię,ś,ni i utrzymać, się, na nogach przy każ,dym kroku podczas noszenia plecaka.

Podszewka o wysokim kontraś,cie
W plecakach Everki wyglą,d i funkcjonalnoś,ć, nie wykluczają, się, wzajemnie. Opró,cz szeregu wygodnych szczelin i kieszeni zawartoś,ć, plecaka pozostaje zawsze na swoim miejscu. Concept oferuje podszewke o duż,ym kontraś,cie w kolorze pomarań,czowym któ,ry wpisuje się, w ogó,lny wyglą,d plecaka, co uł,atwia odnalezienie przedmiotó,w w każ,dych okolicznoś,ciach.

Duż,e, metalowe zamki bł,yskawiczne
Plecak posiada mocne zamki, są, wię,ksze i bardziej trwał,e niż, zamki któ,re moż,esz znaleź,ć, w wię,kszoś,ci innych plecakó,w w swojej klasie. Jego mocny, cał,kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koń,ca, kieszeń, na laptopa posiada zamek z otworami pozwalają,cymi chronić, Twoje kosztownoś,ci, gdy jesteś, w podró,ż,y.

Przekątna ekranu17,3''
Pasek na ramięNie
Uchwyt do rękiNie
MateriałBrak danych
Wymiary

- Komora na laptopa: 28 x 3.81 x 41.9 cm
- Wymiary zewnę,trzne: 33 x 20 x 50 cm

Waga2.05 kg
KolorBrak danych
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 672235
Producent Everki
Kod producenta 33021
EAN 874933002116
Strona www Nie dotyczy
Recenzje