Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Ever UPS POWERLINE GREEN 50-33 (7AH)

Ever UPS POWERLINE GREEN 50-33 (7AH)

Kod: 452288

38 967,80 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS POWERLINE GREEN 50-33(7Ah)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Praca w trybie on-line z ,rzeczywistym podwó,jnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napię,ciem wyjś,ciowym (o najwyż,szej jakoś,ci parametrach VFI-SS-111).
 • Wysoki prą,d zwarcia, dzię,ki czemu osią,ga się, ,wysoką, selektywnoś,ć, zabezpieczeń, ,na liniach dystrybucji zasilania.
 • Kompensacja wejś,ciowej mocy biernej zasilacza ,–, uzyskiwanie korzyś,ci finansowych z uwagi na zmniejszanie opł,at za zuż,ycie mocy ,biernej.
 • Praca hybrydowa –, wydł,uż,enie czasu pracy autonomicznej ,(funkcjonowania w trybie rezerwowym) dzię,ki dostarczaniu energii do falownika jednocześ,nie z akumulatoró,w oraz z sieci o zł,ych parametrach –, dla okreś,lonego przedział,u degradacji parametró,w napię,cia sieciowego (bardzo szerokie wejś,ciowe okno napię,ciowe).
 • Osią,ganie ,wysokich sprawnoś,ci w szerokim zakresie obcią,ż,eń, ,dzię,ki zastosowaniu podzespoł,ó,w o wysokiej jakoś,ci.
 • Dynamiczny algorytm sterowania chł,odzeniem, pozwalają,cy na adaptacyjne dostosowanie wydajnoś,ci ukł,adu ,chł,odzenia do aktualnego stanu urzą,dzenia (minimalizacja strat mocy i kosztó,w ,wynikają,cych z zapotrzebowania na ,chł,odzenie)
 • Technologia ,Intelligent Battery Management ,wykorzystują,ca zaawansowane zarzą,dzanie akumulatorami w celu ,zwię,kszenia ich ż,ywotnoś,ci oraz ,optymalizacji czasu i energii doł,adowania.
 • Moż,liwoś,ć, pracy w ,trybie ECO ,–, poprawa efektywnej sprawnoś,ci funkcjonowania systemu zasilania.
 • Skalowalnoś,ć, ,(przedł,uż,enie) ,czasu pracy autonomicznej ,dzię,ki moż,liwoś,ci podł,ą,czenia do zasilacza UPS wię,kszej iloś,ci ,moduł,ó,w bateryjnych (opcja).
 • Skalowalnoś,ć, mocy zasilania.
 • Funkcja ,Start-on-battery ,umoż,liwia uruchomienie UPS nawet wó,wczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostę,pne (tzw. ,„,Zimny start”,). ,
 • Zintegrowany panel ,operatorski LCD ,z moż,liwoś,cią, ustawienia pod ró,ż,nym ką,tem –, rozbudowane moż,liwoś,ci ,zarzą,dzania systemem.
 • Uzyskiwanie informacji o temperaturze i wilgotnoś,ci na podstawie realizowanych pomiaró,w –, moż,liwoś,ć, zdalnej ,analizy ,parametró,w ś,rodowiskowych.
 • Funkcja zdalnego awaryjnego wył,ą,czania zasilania ,EPO (Emergency Power Off), umoż,liwiają,ca przerwanie dostarczania ,energii do urzą,dzeń, odbiorczych z wyjś,cia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np. poż,ar).
 • Rejestr zdarzeń, - ,przechowują,cy informacje dotyczą,ce zdarzeń,, któ,re wystą,pił,y (rejestracja trybó,w pracy , alarmó,w i ,komunikató,w zwią,zanych z pracą, UPS).
 • „,Mię,kki”, start ,- zabezpiecza prawidł,owe uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed ,powstawaniem niekorzystnych stanó,w przejś,ciowych).
 • Wspó,ł,praca z zewnę,trznymi ,panelami zarzą,dzają,cymi, dział,ają,cymi na ,systemie Android.
 • Ł,atwa i szybka wymiana baterii ,przez autoryzowany serwis, umoż,liwiają,ca znaczne skró,cenie czasu obsł,ugi podczas ,wymiany akumulatoró,w.
Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu3 (400V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorZielony
Typ obudowyTower
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 452288
Producent Ever
Kod producenta W/PWGRTO-3350K0/01
EAN 5907683602635
Strona www http://www.ever.com.pl
Recenzje