Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eset Endpoint Security Client (kontynuacja, 5 user, 2 lata)

Eset Endpoint Security Client (kontynuacja, 5 user, 2 lata)

Kod: 242639

571,74 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

 ,

Kompletna ochrona stacji roboczych ,w Twojej firmie

 ,

ESET Endpoint Security Client ,to kompletna ochrona ,stacji roboczych ,pracują,cych pod kontrolą, systemó,w ,Windows, Mac OS X i Linux.

ESET Endpoint Security ł,ą,czy bezkonkurencyjną, ochronę, antywirusową, i antyspyware programu ESET Endpoint Antivirus ‘,NOD32’, ze skutecznym firewallem, filtrem antyspamowym oraz kontrolą, dostę,pu do stron www.

Odkryj zaawansowane funkcje programu

ESET Endpoint Security integruje zaawansowaną, ochronę, silnika antywirusowego i antyspyware programu ESET Endpoint Antivirus ‘,NOD32’, z firewallem skanują,cym zaró,wno ruch przychodzą,cy jak i wychodzą,cy, któ,ry zatrzymuje ataki hakeró,w na sieć, firmową,.

Korzystaj z wygodnego zdalnego zarzą,dzania funkcjami programu, któ,re umoż,liwia integrację, z Active Directory i tym samym szybką, i ł,atwą, instalację, oraz kontrolę, ESET Endpoint Security w cał,ej sieci. A to wszystko z jednej konsoli ESET Remote Administrator.

 ,Antywirus
 ,Antyspyware
 ,Zapora osobista (Firewall)
 ,Antyspam
 ,System zapobiegania wł,amaniom HIPS
 ,Kontrola treś,ci
 ,Kontrola urzą,dzeń, peryferyjnych

Gł,ó,wne korzyś,ci dla Twojej firmy

Kompleksowe rozwią,zanie ,–, ESET Endpoint Security skutecznie ł,ą,czy w jednej aplikacji moduł, antywirusowy, antyspyware, antyspam , zaporę, osobistą, oraz HIP i filtr treś,ci. Program nie obcią,ż,a zasobó,w systemu i zapewnia najwyż,szej klasy ochronę, przed narzę,dziami cyberprzestę,pcó,w takimi jak rootkity, phishing i ataki drive-by download.

Skuteczny silnik skanują,cy ,–, ESET wykorzystuje wiodą,cą, na rynku technologię, skanowania proaktywnego. Zabezpiecza w ten sposó,b dane Twojej firmy przed już, istnieją,cymi oraz jeszcze nieznanymi zagroż,eniami, redukują,c jednocześ,nie ryzyko fał,szywych alarmó,w do minimum.

ESET Live Grid ,- Optymalizacja skanowania oparta o tzw. biał,e listy „,bezpiecznych”, plikó,w, poł,ą,czona z bazą, reputacji plikó,w umieszczoną, w chmurze. ESET Live Grid rozpoznaje pliki na twardym dysku uż,ytkownika i sprawdza ich reputację, na serwerach producenta.

Kontrola treś,ci ,- Funkcjonalnoś,ć, ta pozwala zarzą,dzać, dostę,pem do stron www w zależ,noś,ci od kategorii w jakiej znajduje się, dana strona. Administator ma do dyspozycji ponad 140 ró,ż,nych kategorii stron internetowych. Kategorie są, na bież,ą,co uzupeł,niane o najczę,ś,ciej odwiedzane Polskie witryny. Polityki filtrowania stron mogą, być, przydzielane pojedynczym uż,ytkownikom jak i cał,ym grupom uż,ytkownikó,w.

Zaawansowana kontrola urzą,dzeń, ,–, Funkcjonalnoś,ć, ta umoż,liwia administratorowi zdefiniowanie typó,w urzą,dzeń,, któ,re mogą, być, wykorzystywane na stacjach klienckich. Moż,emy zablokować,: dyski zewnę,trzne, pł,yty CD i DVD, pendrive’,y, urzą,dzenia komunikacyjne na USB (w tym modemy), drukarki USB, urzą,dzenia poł,ą,czone przez Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje ró,wnież, moż,liwoś,ć, ustalenia biał,ej listy okreś,lonych noś,nikó,w wymiennych w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer seryjny, opcje dostę,pu obejmują, jego cał,kowite blokowanie, moż,liwoś,ć, samego odczytu oraz odczytu i zapisu.

System zapobiegania wł,amaniom (HIPS) ,- Oferuje moż,liwoś,ć, zdefiniowana reguł, dla rejestru systemu, procesó,w, aplikacji i plikó,w, w tym monitorowania zmian w kluczach startowych, kluczach umoż,liwiają,cych zmianę, wł,aś,ciwoś,ci systemu, jak ró,wnież, zmian w waż,nych plikach (np. host file). Opró,cz tego HIPS umoż,liwia blokowanie wszystkich z wymienionych zmian.

Instalacja moduł,owa ,- Administrator moż,e zdecydować, o tym, ż,eby nie instalować, niektó,rych komponentó,w programu (np. firewalla, ochrony klienta pocztowego). Administrator moż,e zdecydować,, któ,re komponenty powinny zostać, zainstalowane, a któ,re nie, aby nie zwię,kszać, obcią,ż,enia stacji roboczej.

Przywracanie wcześ,niejszej wersji bazy sygnatur wirusó,w lub moduł,ó,w programu ,- Oprogramowanie dla stacji roboczych umoż,liwia administratorowi wymuszenie (za pomocą, konsoli ERA) przywró,cenia poprzednich wersji bazy sygnatur / moduł,ó,w programu oraz wstrzymanie aktualizacji na zarzą,dzanych jednostkach na okreś,lony czas (12, 24, 48 godzin), bą,dź, na czas nieokreś,lony.

Skanowanie komunikacji szyfrowanej ,–, Zawartoś,ć, szyfrowanych protokoł,ó,w HTTPS i POP3S oraz pliki skompresowane są, dokł,adnie skanowane pod ką,tem obecnoś,ci zagroż,eń,.

Najwyż,szej klasy obsł,uga Klienta ,–, Polegaj na doś,wiadczeniu inż,ynieró,w Dział,u Pomocy Technicznej ESET, któ,rzy udzielają, fachowej pomocy zaró,wno w kwestii wdraż,ania jak i zarzą,dzania naszymi rozwią,zaniami. Jeś,li pojawi się, potrzeba skorzystania z pomocy technicznej, moż,esz liczyć, na zespó,ł, wsparcia technicznego ESET –, bezpł,atnie.

 ,

 ,

ESET Remote Administrator ,

ESET Remote Administrator ,umoż,liwia zarzą,dzanie produktami firmy ESET z poziomu konsoli administracyjnej, dostę,pnej w ję,zyku polskim. Daje to swobodę, konfiguracji oraz peł,ną, kontrolę, nad zainstalowanymi aplikacjami ESET bez wzglę,du na platformę, systemową, czy fizyczną, lokalizację, chronionego komputera.

W ramach Remote Administrator moż,esz też, uż,ywać, takich funkcji jak Menadż,er Powiadomień, oraz Zdalna Instalacja, co pozwala na zastosowanie konsekwentnej, spó,jnej polityki bezpieczeń,stwa w cał,ej sieci. Elastyczna architektura programu odpowiada ró,wnież, wymaganiom zarzą,dzania rozproszonego.

Dzię,ki konsoli moż,esz wprowadzać, dowolne polityki i reguł,y bezpieczeń,stwa, monitorować, wykryte zagroż,enia i zarzą,dzać, wszystkim komputerami zdalnie z dowolnego komputera w Twojej sieci. ESET Remote Administrator sprawia, ż,e zarzą,dzanie bezpieczeń,stwem w sieci firmowej jest banalnie proste. Jednocześ,nie mał,e aktualizacje bazy sygnatur wirusó,w nie obcią,ż,ają, ruchu sieciowego. ESET eliminuje problemy z zarzą,dzaniem ochroną, stacji roboczych i serweró,w, co pozwala zaoszczę,dzić, Twó,j cenny czas.

Ochrona wielu systemó,w

Z rozwią,zań, ESET moż,esz korzystać, niezależ,nie od systemó,w operacyjnych zainstalowanych na stacjach roboczych. W tej chwili dostę,pne są, rozwią,zania dla systemó,w Windows, Mac OS X oraz Linux Desktop.

Narzę,dzia do diagnostyki i przywracania systemu ,

SysInspector ,—, Centralnie zarzą,dzane narzę,dzie diagnostyczne dla systemó,w operacyjnych Windows wbudowane w ESET Endpoint Antivirus 'NOD32' oraz ESET Endpoint Security. Dostarcza wykaz najważ,niejszych parametró,w systemu ze wszystkich stacji roboczych, począ,wszy od aktywnych procesó,w, poł,ą,czeń, sieciowych, sterownikó,w aż, po rejestr systemu. Umoż,liwia rozszerzenie moż,liwoś,ci diagnostycznych komputera oraz kontrolę, wykorzystania komputeró,w przez pracownikó,w.

SysRescue ,—, W przypadku koniecznoś,ci odzyskania systemu, ESET SysRescue pozwala Ci przeprowadzić, je ł,atwo i szybko. Dzię,ki niemu moż,esz stworzyć, bootowalny dysk ratunkowy, któ,ry pomaga wyeliminować, trudne do usunię,cia zagroż,enia.

Moduł, Self Defense ,—, Moduł, autoochrony chroni Twó,j komputer przed wył,ą,czeniem jego zabezpieczeń, przez uż,ytkownika lub przez zagroż,enie internetowe.

 ,

 ,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 242639
Producent Eset
Kod producenta ESSC-K5D2Y
EAN 2010000010631
Strona www http://www.eset.com
Recenzje