Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Epson Projektor EB-570 3LCD XGA/2700AL/10000 1/5,3kg

Epson Projektor EB-570 3LCD XGA/2700AL/10000 1/5,3kg

Kod: 609105

6 061,58 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Projektor o ultrakró,tkim rzucie Epson EB-570

Jasne obrazy w ż,ywych kolorach dzię,ki projektorowi 3LCD o najjaś,niejszym, ultrakró,tkim rzucie.

Projektory o jasnoś,ci 2700 lumenó,w od wiodą,cego na ś,wiecie producenta projektoró,w zapewniają, wysokiej jakoś,ci obrazy z mniejszą, iloś,cią, cieni, dzię,ki czemu stanowią, idealną, pomoc w pracy szkolnej. Projektor EB-570 odznacza się, niezwykle kró,tkim rzutem, co sprawia, ż,e moż,e wyś,wietlać, duż,e obrazy z bardzo mał,ej odległ,oś,ci.

Obraz wysokiej jakoś,ci
Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje wysokiej jakoś,ci obraz z ż,ywymi i dobrze nasyconymi kolorami, odpowiednie natę,ż,enie ś,wiatł,a biał,ego i barwnego, nawet w ś,wietle dziennym, oraz trzykrotnie jaś,niejsze kolory niż, najlepsze projektory innych firm. Wejś,cie HDMI zapewnia czysty i wyraź,ny obraz.

Niezawodnoś,ć,
Wyś,wietlaj treś,ci dł,uż,ej dzię,ki zwię,kszonej niezawodnoś,ci i dł,uż,szej ż,ywotnoś,ci lampy, któ,ra dział,a do 10 000 godzin.

Lepsza kontrola i wspó,ł,praca

Funkcja projekcji z kilku komputeró,w umoż,liwia nauczycielom oraz uczniom jednoczesne udostę,pnianie swoich materiał,ó,w. Dzię,ki funkcji moderatora nauczyciel zachowuje przy tym peł,ną, kontrolę, i moż,liwoś,ć, wyś,wietlania treś,ci ucznia w wybranym momencie ―, to idealne rozwią,zanie w przypadku wspó,lnego nauczania oraz w ś,rodowisku szkoleniowym.

Oszczę,dnoś,ć, czasu
Wystarczy podł,ą,czyć, i wł,ą,czyć, projektor —, nie jest wymagany czas nagrzewania, a znajdują,cy się, w zestawie uchwyt umoż,liwia szybki montaż, projektora na ś,cianie.

Projektor bezprzewodowy
Dzię,ki ł,ą,cznoś,ci bezprzewodowej moż,na z ł,atwoś,cią, udostę,pniać, treś,ci z innych urzą,dzeń, za pomocą, aplikacji iProjection.

Cechy gł,ó,wne:
- Obraz wysokiej jakoś,ci: technologia 3LCD (Epson)
- Niezawodnoś,ć,: dł,uż,sza ż,ywotnoś,ć, lampy (do 10000 godzin)
- Oszczę,dnoś,ć, czasu: Plug&,Play - nie wymaga nagrzewania
- Lepsza kontrola i wspó,ł,praca: udostę,pniaj jednocześ,nie treś,ci
- Moż,liwoś,ć, poł,ą,czenia bezprzewodowego: wyś,wietlaj z ł,atwoś,cią, zawartoś,ć, z innych urzą,dzeń,

Technologia wyświetlaniaLCD
Rozdzielczość1024 x 768 (XGA)
Jasność2700 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny10 000:1
Obiektyw

- Stosunek projekcji: 0.31:1
- Zoom: Cyfrowy 1-1.35
- Odległ,oś,ć, ogniskowa: 3.71 mm
- Przesunię,cie 7.2 : 1
- Wartoś,ć, przesł,ony obiektywu projekcyjnego

ZoomAutomatyczny (cyfrowy)
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu55 ''
Maksymalna przekątna obrazu93 ''
Minimalna odległość ekranu0.4 m
Maksymalna odległość ekranu0.6 m
Proporcje obrazu4:3
Częstotliwość pionowa min.50 Hz
Częstotliwość pionowa max.85 Hz
Trwałość lampy5000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaOpcjonalna
Gniazda we/wy1 x RJ-45 LAN
Poziom hałasu35 dB
Pobór mocy318 W
Pozostałe parametry

- System projekcyjny: technologia 3LCD
- Panel LCD: 0.55" z MLA (D8)
- Korekcja obrazu: pionowo (rę,czna obsł,uga) +-3 stopnie, poziomo +-3 stopnie
- Przetwarzanie wideo: 10 Bit
- Wyś,wietlanie USB: 3 w 1 (Obraz/Myszka/Dź,wię,k)
- Zamek Kensington
- Blokada moduł,u bezprzewodowej sieci LAN
- Ochrona hasł,em
- Automatyczna regulacja jasnoś,ci
- Automatyczny wybó,r wejś,cia
- Wbudowany gł,oś,nik
- Logo uż,ytkownika z moż,liwoś,cią, personalizacji
- Powię,kszenie cyfrowe
- Kompatybilny ze skanerem dokumentó,w
- Dynamiczna kontrola lampy
- 7 trybó,w koloró,w
- Gł,oś,niki: 16W

Akcesoria w zestawie

- Pilot z bateriami
- Urzą,dzenie podstawowe
- Uchwyt naś,cienny
- Kabel zasilają,cy
- Instrukcja na pł,ycie CD

Wymiary

367‎, x 375 x 155 mm (Szerokoś,ć, x Gł,ę,bokoś,ć, x Wysokoś,ć,)

Waga5.3 kg
Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: 5 - 35 stopni C
- Temperatura skł,adowania: od -10 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, otoczenia pracy: 20 - 80%
- Wilgotnoś,ć, otoczenia skł,adowania: 10 - 90%

Obsługiwane systemy operacyjne

- Linux
- Mac OS X
- Windows 7
- Windows 8

Akcesoria opcjonalne

- Lampa V13H010L79
- Filtr powietrza V13H134A40
- Adapter sieci bezprzewodowej (WLAN b/g/n) V12H418P13
- USB key (QWC) V12H418P13
- Control/Connection Box V12H614040
- ELPSP02 V12H467040
- Zestaw montaż,owy (sufit) V12H003B23
- Rura 450 mm V12H003P13
- Rura 700 mm V12H003P14

Dodatkowe oprogramowanie

- EasyMP Monitor
- EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Network Projection

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 609105
Producent Epson
Kod producenta V11H605040
EAN 8715946533605
Strona www http://www.epson.pl
Recenzje