Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Eaton 5110 1000VA Tower USB

Eaton 5110 1000VA Tower USB

Kod: 163839

835,38 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Eaton 5110 UPS to ekonomiczny zasilacz rezerwowy z regulacją, napię,cia, dział,ają,cy w trybie line-interactive, przeznaczony dla mał,ych i ś,rednich firm. Moż,e chronić, stacje robocze, telefony, urzą,dzenia punktó,w sprzedaż,y itp. Dzię,ki niewielkim rozmiarom moż,e stać, samodzielnie lub pod monitorem komputera. Jest wyposaż,ony w cztery gniazdka z zasilaniem z akumulatora i ochroną, przed przepię,ciem oraz cztery gniazdka tylko z ochroną, przed przepię,ciem.


Czyste napię,cie o stał,ych parametrach dzię,ki automatycznej regulacji napię,cia (bez wyczerpywania akumulatora)

Dł,ugi czas eksploatacji dzię,ki moż,liwoś,ci wymiany akumulatoró,w przez uż,ytkownika
Ochrona wyposaż,enia przył,ą,czonego do sieci przed przepię,ciami z kabli sieciowych lub telefonicznych

Oszczę,dnoś,ć, miejsca dzię,ki mał,ym rozmiarom, moż,liwoś,ć, postawienia jako wież,a lub pod monitorem komputera

Podtrzymanie pracy najważ,niejszych systemó,w podczas awarii zasilania (cztery gniazdka z zasilaniem z akumulatora i ochroną, przed przepię,ciem oraz cztery gniazdka tylko z ochroną, przed przepię,ciem)

Sygnalizacja akustyczna problemó,w z zasilaniem i stanu akumulatora, zdalne powiadamianie o alarmach pocztą, elektroniczną,, przez pager, WWW lub protokó,ł, SNMP

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Dane ogó,lne

Topologie:UPS Line-interactive ,
Konfiguracja:Wież,owa
Numer katalogowy:103004263-5591
Kolor:Czarny
Moc znamionowa: (VA/W)1000/600
Sprawno:95%, tryb normalny
Wymiary (wys. x szer. x gł,.) w mm:87 x 384 x 270
Masa (kg): 12


Wejś,cie

Zł,ą,cze wejś,ciowe: C14
Zakres napię,cia wejś,ciowego:178-275 VAC
Napię,cie nominalne:230 VAC
Czę,stotliwoś,ć,: 50/60 Hz automatycznie wykrywana ,


Wyjś,cie

Napię,cie nominalne:230 VAC
Regulacja napię,cia wyjś,ciowego: 230 V +/- 10%
Gniazda wyjś,ciowe:(4) C13, (4) C13 surge only
Zdolnoś,ć, przecią,ż,eniowa:130%+/- 10% natychmiastowe zamknię,cie 105% zamknię,cie po 5 min ,
Sprawnoś,ć, (praca normalna):95%


Akumulator


Half Load Runtime (in mins):8 min poł,owa obcią,ż,enia
Full Load Runtime (in mins):3 min peł,ne obcią,ż,enie ,


Komunikacja


Wskaź,niki LED:wł,. UPS, zasilanie bateryjne UPS, Przecią,ż,enie
Standardowe gniazda: komunikacyjneUSB


Informacje ś,rodowiskowe

Poziom hał,asu:<, 40 dB w odl. 1 m
Temperatura pracy:0°,C - +40°,C
Znaki:CE
Wysokoś,ć,: npm. <, 3000 m

Do pobrania

UPS Eaton 5110 Datasheet

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 163839
Producent Eaton
Kod producenta 103004263-5591
EAN 790341047566
Strona www http://powerquality.eaton.com/Polska/
Recenzje