Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower OL2000

CyberPower OL2000
4 819,39 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CyberPower UPS OL2000ERTXL2U

UPS Cyber Power z serii OL jest idealnym rozwią,zaniem dla serweró,w, urzą,dzeń, sieciowych, stacji roboczych oraz innych aplikacji o znaczeniu krytycznym. Topologia Online (Double Conversion) w poł,ą,czeniu z zerowym czasem przeł,ą,czania zapewniają, ochronę, zasilania w postaci czystej fali sinusoidalnej dla wielu wymagają,cych urzą,dzeń,. Ponadto czas podtrzymania moż,e zostać, wydł,uż,ony poprzez moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia dodatkowych moduł,ó,w bateryjnych. Opcjonalnie moż,liwe jest ró,wnież, podł,ą,czenie karty SNMP, któ,ra pozwala zarzą,dzać, zdalnie jednostką, UPS poprzez przeglą,darkę, www. Standardowe oprogramowanie PowerPanel Business Edition monitoruje stan systemu, a w przypadku wystą,pienia awarii zasilania potrafi wysł,ać, komunikat do podł,ą,czonego serwera, aby ten bezpiecznie się, wył,ą,czył,. Dodatkowo wielofunkcyjny wyś,wietlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas dział,ania, obcią,ż,enie, temperatura i wiele innych. Jednostka UPS w obudowie typu Rack 2U

Przeznaczenie:
•,ś,rednie przedsię,biorstwo,
•,centra magazynowania danych,
•,sieć,, serwery, stacje robocze,
•,wyposaż,enie przemysł,owe,

Cechy produktu:
•,Czysta fala sinusoidalna na wyjś,ciu,
•,Topologia Online UPS (Double Conversion)
•,Obudowa typu Rack 2U / Tower
•,Ochrona przed przepię,ciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
•,Ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
•,Automatyczny restart i ł,adowanie,
•,Port EPO (Emergency Power-Off)
•,Wielofunkcyjny obrotowey wyś,wietlacz LCD
•,Moż,liwoś,ć, podł,ą,czenia moduł,ó,w bateryjnych (Hot-Swap)
•,Kontrola chł,odzenia w zależ,noś,ci od poziomu obcią,ż,enia
•,Ustawienia trybu Economy
•,Ustawienia trybu Generator
•,SBM (Smart Battery Management)
•,Karta SNMP/HTTP do zarzą,dzania zdalnego (opcjonalnie),
•,Doł,ą,czone oprogramowanie PowerPanel®, Business Edition
•,Polisa ochrony podł,ą,czonego sprzę,tu 100,000 Euro

Architektura UPS-aon-line
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSerial Port (RS-232)
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Wymiary

88 W x 433 S x 600 mm

Waga31 kg
Moc zasilacza1800 W
Specyfikacja techniczna

•,Technologia oszczę,dzają,ca energię,: TAK - tryb ECO - wydajnoś,ć, >,93%

•,Wejś,cie:
oZakres napię,ć, wejś,ciowych: 120~,139Vac dla obcią,ż,enia 0~,25%
•,140~,159Vac dla obcią,ż,enia 0~,50%
•,160~,179Vac dla obcią,ż,enia 0~,75%
•,180~,280Vac dla obcią,ż,enia 0~,100%
oTyp zł,ą,cza: IEC C14
oCzę,stotliwoś,ć,: 40Hz~,70Hz

•,Wyjś,cie:
oTyp zł,ą,cza: 8 x IEC C13, 1 x IEC C19
oCharakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Czysta fala sinusoidalna 208, 220, 230, 240 Vac (konfigurowalne) +-2%
oCzę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50/60Hz +/- 0.25Hz,
oCzas przeł,ą,czenia (typowy): 0ms,

•,Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe:
•,Tryb AC 105~,125% obcią,ż,enie przez 1 min, 126~,150% obcią,ż,enie przez 10 sec
•,Tryb Baterii 105~,130% obcią,ż,enie przez 10 sec, 131~,150% obcią,ż,enie przez 2 sec
•,Ochrona przeciwprzepię,ciowa i filtracja
oOchrona przeciwprzepię,ciowa: tak,
oOchrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejś,cie/ jedno wyjś,cie),
oNatychmiastowe odcię,cie wyjś,cia

•,Bateria (bezobsł,ugowa):
oNapię,cie: 12V,
oPojemnoś,ć,: 9Ah,
oIloś,ć,: 6,
oCzas do cał,kowitego nał,adowania: ~,4h,
•,Czas podtrzymania
o50% : 18min
o100% : 6min

•,Ostrzeż,enia diagnostyczne:
oWskaź,niki: Praca, Tryb AC, Tryb pracy na baterii, Tryb Bypass, Awaria, Wymiana baterii
oAlarmy dź,wię,kowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie, Awaria UPS, Wymiana baterii,

•,Komunikacja:
oPowerPanel®, Business Edition

•,Zarzą,dzanie:
oAuto-Ł,adowanie: tak,
oTest: tak,
oAuto-Restart: tak,
oZimny start: tak,
oUSB: tak,
oInterfejsy: 1x RS232, 1x USB, 1x EPO, 1 x Relay
oSNMP/HTTP: tak opcjonalnie

W zestawie

Jednostka UPS, podrę,cznik uż,ytkownika, karta gwarancyjna producenta, szyny Rack, uszy Rack, pł,yta CD z aplikacją, PowerPanel®, Business Edition, przewó,d Phone line, przewó,d USB A+B, przewó,d RS-232przewó,d zasilają,cy
komplet ś,rub do uchwytó,w montaż,owych

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 430577
Producent CyberPower
Kod producenta OL2000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje