Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

CyberPower Cyber Power UPS BU600E-FR 360W

CyberPower Cyber Power UPS BU600E-FR 360W

Kod: 484815

173,89 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS serii BU przeznaczony dla osó,b cenią,cych uniwersalnoś,ć, oraz wydajnoś,ć, skupioną, w niezwykle mał,ym i lekkim urzą,dzeniu.
Zapewnia doskonał,ą, ochronę, dla sprzę,tu przed przepię,ciami, któ,re mogą, być, przyczyną, utraty danych.
Energooszczę,dna konstrukcja speł,nia niemal wszystkie potrzeby segmentu SOHO/SMB.
Wyposaż,ony w trzy gniazda „,z bolcem”, oraz udoskonalone funkcje bezpieczeń,stwa pozwala uż,ytkownikowi na ochronę, najważ,niejszych urzą,dzeń, elektrycznych w wypadku utraty zasilania. Cechą, wyró,ż,niają,cą, tę, serię, jest jej konstrukcja, zbudowany z najlepszego w swojej klasie ognioodpornego tworzywa sztucznego UPS zapewnia wyją,tkową, odpornoś,ć, na ogień,. Ponadto innowacyjna technologia zarzą,dzania zasilaniem, znacznie zwię,ksza wydajnoś,ć, baterii w zwią,zku z czym wydł,uż,a czas pracy oraz ich ż,ywotnoś,ć,, dodatkowo wbudowany AVR (automatyczny regulator napię,cia) pozwala utrzymać, stabilny poziom zasilania na wyjś,ciu.

Gł,ó,wne cechy

 • Automatyczna regulacja napię,cia (AVR)
 • Auto-Ł,adowanie/Auto-Restart
 • Kompatybilny z generatorami prą,dotwó,rczymi
 • Obudowa odporna na ogień,
 • Moż,liwoś,ć, wł,ą,czenia/wył,ą,czenia alarmó,w dź,wię,kowych
 • Technologia umoż,liwiają,ca wydajne zarzą,dzanie zasilaniem
 • Kompaktowy rozmiar
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Komunikacjabrak
KolorCzarny
Typ obudowyTower
Specyfikacja techniczna

Moc pozorna (VA): 600VA,
Moc rzeczywista (W): 360W,
Wejś,cie:

 • Napię,cie wejś,ciowe: 165~,280Vac
 • Czę,stotliwoś,ć,: 50Hz

Wyjś,cie:

 • Liczba gniazd UPS: 3 x FR
 • Charakterystyka napię,cia wyjś,ciowego na baterii: Symulowana fala sinusoidalna 220Vac +/- 5%,
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,cia na baterii: 50Hz +/- 1%
 • Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe: bezpiecznik, ogranicznik prą,du wyjś,ciowego

Cechy fizyczne urzą,dzenia

 • Wymiary (mm): 91.5 W x 158 S x 240 G
 • Waga (kg): 3.8

Bateria:

 • BP0043
 • Iloś,ć,: 1  ,
 • Czas do cał,kowitego nał,adowania: 8h
 • Ostrzeż,enia diagnostyczne: ,
 • Wskaź,niki: Zasilanie AC / Praca na baterii
 • Alarmy dź,wię,kowe: Bateria rozł,adowana, Niski stan baterii, Przecią,ż,enie, Awaria

Zarzą,dzanie:

 • Auto-Ł,adowanie: Tak
 • Auto-Restart: Tak
Akcesoria w zestawie

Podrę,cznik uż,ytkownika
Przewó,d zasilają,cy

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 484815
Producent CyberPower
Kod producenta BU600E-FR
EAN 4712364146961
Strona www http://www.cyberpowersystems.com
Recenzje