Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Zii Sound T6 glosniki bezprzew 2.1

Creative Zii Sound T6 glosniki bezprzew 2.1

Kod: 154376

1 554,08 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Najwyż,szej klasy bezprzewodowy zestaw gł,oś,nikowy z dź,wię,kiem przestrzennym

Dla wytrawnego mił,oś,nika muzyki kompromis jest nie do pomyś,lenia. Mają,c to na myś,li, opracowaliś,my Creative ZiiSound T6 - najwyż,szej klasy bezprzewodowy zestaw gł,oś,nikowy 2.1, dzię,ki któ,remu bę,dziesz mó,gł, usł,yszeć, muzykę, w cał,ym domu.

Muzyka, filmy czy gry - usł,ysz każ,dy szczegó,ł, dzię,ki wysokiej jakoś,ci przetwornikom oraz precyzyjnemu subwooferowi z symetrycznie obcią,ż,onym moduł,em akustycznym (SLAM™,) zapewniają,cym dokł,adne brzmienie basó,w. Bezprzewodowe gł,oś,niki satelitarne z regulacją, ką,ta poł,oż,enia gwarantują, niespotykany realizm dź,wię,ku przestrzennego.

Wystarczy poł,ą,czyć, system ZiiSound T6 z dowolnym urzą,dzeniem kompatybilnym z technologią, Bluetooth, aby mó,c cieszyć, się, muzyką, odtwarzaną, z telefonu komó,rkowego, notebooka lub tabletu multimedialnego Creative ZiiO.

Dzię,ki licznym dostę,pnym opcjom poł,ą,czeń, system ten moż,e być, ró,wnież, uż,ywany na wiele innych sposobó,w Podł,ą,cz go do telewizora HD i ciesz się, kinem domowym lub podł,ą,cz je do komputera stacjonarnego lub notebooka i oglą,daj filmy on-line.

ZiiSound T6. Doskonał,e gł,oś,niki, na któ,re zasł,ugujesz.

Obsł,uga wszystkich zgodnych urzą,dzeń, stereofonicznych Bluetooth
Ciesz się, doskonał,ą, jakoś,cią, dź,wię,ku pł,yną,cego z każ,dego urzą,dzenia stereofonicznego kompatybilnego z technologią, Bluetooth bez koniecznoś,ci stosowania ucią,ż,liwych kabli. System gł,oś,nikowy ZiiSound T6 moż,e zostać, szybko poł,ą,czony z iPhonem, iPadem, przenoś,nym odtwarzaczem medió,w, notebookiem, a nawet tabletem multimedialnym Creative ZiiO - bez koniecznoś,ci uż,ycia kabli.
included Creative BT-D5 USB transmitter

Nieskazitelny dź,wię,k dla Twojego komputera
Nadajnik USB Creative BT-D1 jest kompatybilny z technologią, Bluetooth oraz apt-X®, i zapewnia wysoką, wiernoś,ć, dź,wię,ku stereo odtwarzanego z komputera stacjonarnego PC lub Mac bą,dź, z notebooka - a to wszystko bez koniecznoś,ci uż,ywania kabli. Nie wymaga się, stosowania dodatkowych sterownikó,w - podł,ą,cz i ciesz się,!
Digital 5.1 audio via USB

Dź,wię,k cyfrowy 5.1 poprzez port USB
Podł,ą,cz gł,oś,niki poprzez port USB1 i ciesz się, realistycznym dź,wię,kiem przestrzennym swoich ulubionych filmó,w, gier lub muzyki w formacie 5.1.
apt-X high quality audio

Wysoka jakoś,ć, bezprzewodowo odtwarzanego dź,wię,ku
Kodek audio apt-X zapewnia nadzwyczajną, jakoś,ć, dź,wię,ku stereo charakterystyczną, dla urzą,dzeń, Bluetooth.
Swivel-Satellite-Speaker-Array (SSSA) design

Przekształ,ć, dź,wię,k stereofoniczny na dź,wię,k przestrzenny
Dzię,ki innowacyjnemu rozwią,zaniu Swivel-Speaker-Array moż,esz bez wysił,ku przekształ,cić, dź,wię,k stereofoniczny na przestrzenny. Wystarczy obró,cić, gó,rną, czę,ś,ć, każ,dego gł,oś,nika satelitarnego.
audiophile grade drivers

Audiofilskiej klasy przetworniki
Zastosowanie dwó,ch zaawansowanych przetwornikó,w w każ,dym gł,oś,niku satelitarnym pozwala cieszyć, się, peł,nią, dź,wię,kó,w ś,rednich i koją,cymi dź,wię,kami wysokimi - rozwią,zanie doskonał,e dla drzemią,cego w Tobie audioentuzjasty.
SLAM powerful subwoofer

Potę,ż,ny subwoofer o specjalnej konstrukcji
Precyzyjny i potę,ż,ny subwoofer Creative SLAM™, gwarantuje zapierają,ce dech w piersiach basy, któ,re cał,kowicie wcią,gną, Cię, w ś,wiat gier lub filmó,w.
Wall-mountable ZiiSound T6 satellites

Naś,cienne gł,oś,niki satelitarne
Uniwersalny system gł,oś,nikowy ZiiSound T6 moż,e być, instalowany na ś,cianie - idealne rozwią,zanie dla gł,oś,nikó,w telewizyjnych w Twoim salonie. Wystarczy usuną,ć, podstawki - gł,oś,niki satelitarne bę,dą, gotowe do montaż,u (wsporniki nie są, elementami zestawu).
Convenient digital control pod

Wygodny cyfrowy regulator
Porę,czny wielofunkcyjny cyfrowy regulator pozwala na uzyskanie dostę,pu do wszystkich funkcji gł,oś,nikó,w oraz umoż,liwia sterowanie nimi. Wybierz ź,ró,dł,o dź,wię,ku (Bluetooth, USB lub AUX-in) i ustaw gł,oś,noś,ć,. Moż,esz ró,wnież, sł,uchać, muzyki przez sł,uchawki.
IR remote control

Sterowanie zdalne poprzez port podczerwieni
Doł,ą,czany do zestawu pilot na podczerwień, pozwala na zdalne sterowanie systemem gł,oś,nikowym ZiiSound T6 z drugiego koń,ca pokoju. Z ł,atwoś,cią, moż,esz wybierać, ź,ró,dł,o dź,wię,ku, kontrolować, gł,oś,noś,ć,, sposó,b odtwarzania lub wł,ą,czać, i wył,ą,czać, system.
Versatile connectivity options

Wszechstronnoś,ć, opcji poł,ą,czeniowych
System gł,oś,nikowy nie tylko doskonale wspó,ł,pracuje bezprzewodowo z urzą,dzeniami Bluetooth oraz komputerami, lecz takż,e moż,liwe jest jego poł,ą,czenie kablem z odtwarzaczami MP3 poprzez port AUX-in w cyfrowym regulatorze.
Creative BT-D5 Bluetooth transmitter

Dodaj do swojego iPhone'a, iPoda lub iPada funkcjonalnoś,ć, pilota bezprzewodowego
Wystarczy podł,ą,czyć, nadajnik Creative BT-D5 Bluetooth (doł,ą,czany do zestawu kupionego poprzez sklep creative.com) do iPhone'a, iPada lub, za pomocą, 30-pinowego ł,ą,cza, do iPoda, aby przekształ,cić, te urzą,dzenia w zgodne z Bluetooth i apt-X piloty sł,uż,ą,ce do odtwarzania muzyki o niespotykanej jakoś,ci.

Konfiguracja systemu2.1-kanałowy
Zalecane zastosowaniaGry na PC
Regulatory/KomunikacjaPilot
Sposób połączeniaKabel
Wymiary

Gł,oś,nik satelitarny
Wymiary (dł,. x szer. x wys.) [mm]: 100 x 100 x 230


Subwoofer
Wymiary (dł,. x szer. x wys.) [mm]: 320 x 240 x 220

Specyfikacja techniczna
 • Gł,oś,nik satelitarny:
  -Wymiary (dł,. x szer. x wys.) [mm]: 100 x 100 x 230
  -Masa gł,oś,nika satelitarnego: 0,821 kg/1,81 funta
 • Subwoofer:
  -Wymiary (dł,. x szer. x wys.) [mm]: 320 x 240 x 220
  -Masa: 4,86 kg/10,71 funta
 • Wersja Bluetooth: Bluetooth 2,1 + EDR (Enhanced Data Rate)
 • Obsł,ugiwane profile Bluetooth:
  -A2DP (bezprzewodowe stereo Bluetooth)*
  -AVRCP (bezprzewodowe sterowanie Bluetooth)**
 • Zakres dział,ania: do 10 metró,w (pomiar na otwartej przestrzeni, ś,ciany i inne przeszkody mogą, ograniczyć, zasię,g urzą,dzenia)

* Profil stereo Bluetooth (A2DP) umoż,liwia bezprzewodowe przesył,anie dź,wię,ku stereo w peł,nym zakresie do innych urzą,dzeń, Bluetooth. Informacje dotyczą,ce obsł,ugi przez dane urzą,dzenie (netbook, komputer stacjonarny lub urzą,dzenie przenoś,ne) technologii Bluetooth A2DP moż,na znaleź,ć, w dokumentacji lub witrynie internetowej producenta.
** Bezprzewodowe sterowanie dostę,pne tylko w przypadku urzą,dzeń, (notebooki, komputery PC lub telefony komó,rkowe) obsł,ugują,cych profil AVRCP. Wię,cej informacji moż,na znaleź,ć, w ,dokumentacji lub na stronie internetowej producenta.

 ,

Liczba kanałów audio2.1
KolorCzarny
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 154376
Producent Creative
Kod producenta 51MF0375AA002
EAN 5390660174841
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje