Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Karta dźwiękowa Sound Blaster R3 70SB154000000

Creative Karta dźwiękowa Sound Blaster R3 70SB154000000

Kod: 639369

415,28 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sound Blaster R3
Zestaw do nagrywania dź,wię,ku i strumieniowego przesył,ania do serwisu YouTube.
Szukasz ł,atwego w uż,yciu kompleksowego rozwią,zania umoż,liwiają,cego nagrywanie? Twoje poszukiwania wł,aś,nie się, zakoń,czył,y! Sound Blaster R3 to doskonał,y zestaw umoż,liwiają,cy nagrywanie dź,wię,ku i umieszczanie nagrań, w serwisie YouTube. Zestaw przyda się, począ,tkują,cym muzykom i wszystkim osobom, któ,re chcą, mó,c tworzyć, w domu nagrania w wysokiej jakoś,ci. W skł,ad zestawu wchodzą, zaawansowany interfejs umoż,liwiają,cy nagrywanie oraz dwa wysokiej jakoś,ci mikrofony do wokali i gitary.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby natychmiast zaczą,ć, nagrywać, swoją, muzykę,!
Sound Blaster R3 to peł,ny zestaw startowy, w skł,ad któ,rego wchodzą, dynamiczny mikrofon do wokali i mikrofon przypinany do gitary, któ,re bezproblemowo wspó,ł,pracują, z doł,ą,czonym zaawansowanych interfejsem do nagrywania dź,wię,ku. Zacznij nagrywać, od razu!

Spraw, aby nagrywanie stał,o się, prostsze!
Zestaw Sound Blaster R3 zwię,ksza liczbę, urzą,dzeń, audio, któ,re moż,na podł,ą,czyć, do laptopa, zapewniają,c wię,cej niż, jedno wejś,cie. Dedykowane zł,ą,cza, np. podwó,jne wejś,cia mikrofonowe i wejś,cie liniowe sprawiają,, ż,e moż,esz jednocześ,nie ś,piewać, i grać, ulubione melodie na gitarze. Moż,esz ró,wnież, podł,ą,czyć, inne ź,ró,dł,a muzyki, np. odtwarzacz MP3. Dzię,ki wejś,ciu liniowemu moż,esz podł,ą,czyć, zasilane gł,oś,niki i zagrać, znajomym swó,j nowy utwó,r, mają,c pewnoś,ć,, ż,e bę,dzie brzmieć, tak, jak powinien.

Bezproblemowa konfiguracja
W odró,ż,nieniu od innych zewnę,trznych kart umoż,liwiają,cych nagrywanie i wykorzystują,cych standard FireWire interfejs audio znajdują,cy się, w zestawie Sound Blaster R3 wykorzystuje zwykł,e poł,ą,czenie USB. Oznacza to, ż,e uż,ytkownicy komputeró,w PC i Mac mogą, teraz korzystać, z prostej opcji podł,ą,czania do komputera stacjonarnego lub przenoś,nego za pomocą, zwykł,ego kabla USB. Aby mó,c korzystać, z urzą,dzenia, wystarczy je podł,ą,czyć,.

Wzmacniacz sł,uchawkowy o impedancji 600 omó,w zapewniają,cy studyjną, jakoś,ć, odsł,uchu

Podwó,jne wejś,cia mikrofonowe.
Dedykowane sprzę,towe pokrę,tł,o regulacji pogł,osu umoż,liwia ustawienie poziomu, dzię,ki któ,remu Twó,j gł,os bę,dzie brzmieć, wspaniale podczas profesjonalnych sesji nagraniowych.
Znudził,o Ci się, dobieranie sł,uchawek o odpowiedniej impedancji do konkretnej konfiguracji? Zestaw Sound Blaster R3 zawiera wzmacniacz 600 omó,w, dzię,ki któ,remu moż,esz uż,ywać, do odsł,uchu nawet sł,uchawek jakoś,ci studyjnej.
Dzię,ki podwó,jnemu wejś,ciu mikrofonowemu moż,esz jednocześ,nie ś,piewać, i grać, na gitarze!

Funkcja miksowania stereo
Funkcja miksowania stereo umoż,liwia nagrywanie z wykorzystaniem mikrofonu, wejś,cia liniowego i innych ź,ró,deł,, zapewniają,c elastycznoś,ć, w ró,ż,nych konfiguracjach.
Nie ma dwó,ch takich samych wokalistó,w
Korektor dź,wię,ku mikrofonu umoż,liwia odpowiednie ustawienie balansu dź,wię,ku niezależ,nie od uż,ywanego mikrofonu.

Liczba kanałów audio2.0
Chipset0
Wzmacniacz słuchawkowy600 Ω,
Próbkowanie24 bit
Częstotliwość próbkowania48 kHz
Technologie

- Procesor dź,wię,ku: SB-Axx1
- SBX Pro StudioTak

Złącza1x 3,5mm minijack Line In
Wymagania sprzętowe

- Procesor Intel Core 2 Duo lub ró,wnoważ,ny procesor AMD, zalecana prę,dkoś,ć, 2,2 GHz lub wyż,sza
- Pł,yta gł,ó,wna z chipsetem Intel, AMD lub innym, w peł,ni zgodnym
- System Microsoft Windows 8.1 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows 8 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows 7 32-bitowy lub 64-bitowy, Windows Vista 32-bitowy lub 64-bitowy (Service Pack 1 lub wyż,szy)
- Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej
- 1 GB pamię,ci RAM
- 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym
- Dostę,pny port USB 1.1 lub 2.0

Obsługiwane systemy operacyjneMac OS
Oprogramowanie0
Akcesoria w zestawie

- Urzą,dzenie USB Sound Blaster R3
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi
- Broszura z informacją, na temat gwarancji
- Kabel micro USB
- 4-biegunowy kabel analogowy (wejś,cie urzą,dzenia przenoś,nego)
- Dynamiczny mikrofon Sound Blaster DM-1 do wokalu
- Przypinany mikrofon Sound Blaster IM-1 do gitary

KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

- Typ mikrofonu: Dynamiczny mikrofon DM-1 do wokalu
- Przypinany mikrofon IM-1 do gitary

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 639369
Producent Creative
Kod producenta 70SB154000000
EAN 5390660185489
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje