Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Słuchawki z mikrofonem Czarny 70GH031000000

Creative Słuchawki z mikrofonem Czarny 70GH031000000

Kod: 924619

569,50 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Profesjonalny analogowy zestaw sł,uchawkowy
CLEARER, LOUDER, HARDER, BETTER! Każ,dy element zestawu sł,uchawkowego Sound BlasterX H5 zaprojektowano z myś,lą, o jak najwię,kszym komforcie. Przy budowie tego zestawu sł,uchawkowego zastosowano wzmocniony metalowy pał,ą,k i aluminiową, budowę,. Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 ma konstrukcję, sprawdzoną, pod wzglę,dem ergonomii, zapewniają,cą, wygodę, podczas dł,ugich sesji grania i odpornoś,ć, na uszkodzenia podczas intensywnej zabawy.

Lekkoś,ć, przede wszystkim
Dzię,ki konstrukcji ze stali i aluminium zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 posiada lekką, budowę,, pozwalają,c na swobodne uż,ytkowanie i ł,atwe przenoszenie, a jednocześ,nie na tyle trwał,y, aby zapewnić, odpornoś,ć, na uszkodzenia podczas codziennej eksploatacji.

Intensywne efekty dź,wię,kowe dla zaawansowanych graczy
Usł,ysz dź,wię,k jakiego oczekujesz w grach. Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 jest wyposaż,ony w duż,e i efektywne przetworniki FullSpectrum o ś,rednicy 50 mm i peł,nym paś,mie przenoszenia dzię,ki któ,rym jakoś,ć, dź,wię,ku jest zdumiewają,ca.
Parametry o wielkoś,ci 118 dB/mW sprawiają,, ż,e poziom dź,wię,ku zestawu sł,uchawkowego Sound BlasterX H5 należ,y do najgł,oś,niejszych w tej klasie urzą,dzeń,. Doś,wiadcz drż,enia zwalają,cych na kolana wybuchó,w oraz grzechotania karabinó,w maszynowych jak nigdy wcześ,niej.

Ergonomiczna konstrukcja gwarantują,ca wyją,tkowy komfort
Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 jest stworzony do grania przez wiele godzin. Doskonał,e poł,ą,czenie mię,kkiego w dotyku plastiku, gą,bki z pamię,cią, kształ,tu i mię,kkiej skó,ry ekologicznej jest doskonał,ym uzupeł,nieniem metalowych elementó,w konstrukcji —, dzię,ki temu zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 jest bardzo wygodny i ergonomiczny, a Ty moż,esz skupić, się, na grze przez cał,y dzień,, nawet jeś,li uż,ywasz okularó,w. Umieję,tne wykorzystanie fizyki i inż,ynierii mechanicznej sprawia, ż,e elastyczny i jednoczę,ś,ciowy pał,ą,k ze wzmocnionej stali ukł,ada się, wokó,ł, gł,owy z optymalnym uciskiem i dokł,adnym dopasowaniem, zapewniają,c komfort, bez ograniczania stabilnoś,ci i wytrzymał,oś,ci.

Ruchomy gł,oś,nik
W zestawie sł,uchawkowym Sound BlasterX H5 zastosowano przechylony przetwornik, umoż,liwiają,c tym samym uzyskanie niewielkiej komory akustycznej w celu zminimalizowania rezonansu w muszlach. Pozwala to na uzyskanie doskonał,ej czystoś,ci na cał,ym paś,mie czę,stotliwoś,ci, lepszej separacji dź,wię,ku, gdzie każ,dy szczegó,ł, jest wyostrzony i wyraź,ny.

Dynamiczna charakterystyka dź,wię,ku
Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 od począ,tku eksploatacji charakteryzuje się, dynamicznym dź,wię,kiem3. Dobraliś,my ustawienia tak, aby ż,adna czę,stotliwoś,ć, dź,wię,ku nie dominował,a nad innymi. W ten sposó,b uzyskaliś,my mocny i naturalny dź,wię,k o wię,kszej wyrazistoś,ci i precyzji, któ,rego charakterystyka spodoba się, graczom.

Wygodna obsł,uga pilotem

Korzystają,c z pilota na kablu, moż,esz ł,atwo i wygodnie sterować, odtwarzaniem muzyki, poziomem gł,oś,noś,ci i poł,ą,czeniami gł,osowymi!

Poł,ą,czenie bez problemó,w
Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 oferuje ró,ż,ne moż,liwoś,ci poł,ą,czeń,, co umoż,liwia grę, na wielu urzą,dzeniach. 4-pinowy kabel 3,5 mm moż,e być, uż,ywany ze wszystkimi urzą,dzeniami mobilnymi, jak np.: iPhone i iPad, a takż,e najnowszymi konsolami2 do gier, na przykł,ad PlayStation®, 4.
W zestawie dostę,pny jest rozdzielacz typu Y o dł,ugoś,ci 1,2 m (zgodny ze starszymi kablami 3-pinowymi) —, jedną, koń,có,wkę, należ,y podł,ą,czyć, do wejś,cia mikrofonu, a drugą, do wyjś,cia audio.

Lepsza jakoś,ć, dź,wię,ku z zastosowaniem oprogramowaniu Sound BlasterX Acoustic Engine Lite
Niezależ,nie od tego, ż,e zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H5 zapewnia doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku, dodatkowo wykorzystaliś,my doś,wiadczenie, jakie mamy w tworzeniu doskonał,ych algorytmó,w, aby uzyskać, brzmienie wykraczają,ce poza ograniczenia konstrukcyjne, stosują,c zoptymalizowane ulepszenia pod ką,tem gier.
Dostę,pne dla systemu Windows®, oprogramowanie Sound BlasterX Acoustic Engine Lite1 zawiera gotowe profile audio dopasowane do ustawień, dź,wię,ku popularnych obecnie gier. Po wł,ą,czeniu profilu rozgrywka staje się, jeszcze bardziej emocjonują,ca. Poczynają,c od ś,wistu przelatują,cych kult w ulubionej przez Ciebie grze FPS do przeraż,ają,cego ryku trola w grze przygodowej dź,wię,ki są, niezwykle realistyczne, dzię,ki naszym profesjonalnym ulepszeniom!

1 W celu aktywacji programu Sound BlasterX Lite wymagane są,: rejestracja (należ,y podać, prawidł,owy adres e-mail), pobranie oprogramowania, zaakceptowanie licencji i poł,ą,czenie internetowe.
2 Wymagany adapter zestawu sł,uchawkowego stereo dla konsoli Xbox One.
3 Dodatkowe moż,liwoś,ci dostosowania dostę,pne w oprogramowaniu Sound BlasterX Acoustic Engine Lite.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość118 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Wymagania systemowe:
Dla Sound BlasterX Acoustic Engine Lite
- Procesor Intel®, Core™, 2 Duo lub odpowiadają,cy mu procesor AMD®, (2,8 GHz lub szybszy)
- Kompatybilny pł,yty gł,ó,wnej Intel, AMD lub 100%
- Microsoft®, Windows 10, Windows 8.1 / 8.0 32/64 bit, Windows 7 32/64 bit
- 1 GB pamię,ci RAM
- >, 600 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Zawartoś,ć, opakowania:
- Sound BlasterX H5 Headset
- Odł,ą,czany 3,5 mm 4-bieg do 4-biegun jack kabel pleciony o dł,ugoś,ci 1,2 kontrole
- Przedł,uż,acz audio / mikrofon kabel rozdzielacz 1,2 m
- Skró,cona instrukcja obslugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 924619
Producent Creative
Kod producenta 70GH031000000
EAN 5390660188121
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje