Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Słuchawki Sound BlasterX H3

Creative Słuchawki Sound BlasterX H3

Kod: 924618

176,85 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 1 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Przenoś,ny analogowy zestaw sł,uchawkowy
CLEARER, LOUDER, HARDER, BETTER! Model Sound BlasterX H3 opracowano z myś,lą, o mobilnoś,ci i komforcie. To przenoś,ny, analogowy zestaw sł,uchawkowy do gier, któ,ry jest lekki i wygodny. Moż,esz go zł,oż,yć, i zabrać, ze sobą, wszę,dzie tam, gdzie lubisz grać, w gry.

Wytrzymał,a, lekka i skł,adana konstrukcja

Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H3 dzielnie znosi trudy codziennego uż,ytkowania. Wykonano go z trwał,ego tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia podczas podró,ż,y. Zł,oż,enie muszli pozwoli na zaoszczę,dzenie miejsca, dla klawiatury, myszy i podkł,adki.

Wokó,ł,uszna konstrukcja izolują,ca od hał,asu otoczenia
Przenoś,ny, komfortowy i niewielki zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H3 wyposaż,ony jest w muszle wokó,ł,uszne. Wykonano je z pluszowej skó,ry ekologicznej, dlatego są, bardzo wygodne podczas wielogodzinnego grania przy bezkompromisowej jakoś,ci dź,wię,ku.

Wygodne muszle z pluszu i skó,ry ekologicznej
Muszle zestawu sł,uchawkowego Sound BlasterX H3 wykonane z pluszu i skó,ry ekologicznej zapewniają, komfort i uł,atwiają, koncentrację, podczas gry. Nawet jeś,li nosisz okulary, moż,esz grać, przez wiele godzin, nie odczuwają,c zmę,czenia.

Wyją,tkowe moż,liwoś,ci dź,wię,kowe
Dzię,ki duż,ym i efektywnym przetwornikom FullSpectrum o ś,rednicy 40 mm i peł,nym paś,mie przenoszenia zestaw Sound BlasterX H3 oferuje mocny bas oraz wyją,tkową, przejrzystoś,ć,.
Parametry o wielkoś,ci 118 dB/mW sprawiają,, ż,e poziom dź,wię,ku zestawu należ,y do najgł,oś,niejszych w tej klasie urzą,dzeń,. Doś,wiadcz drż,enia zwalają,cych na kolana wybuchó,w oraz grzechotania karabinó,w maszynowych jak nigdy wcześ,niej.


Mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w

Odł,ą,czany mikrofon z funkcją, redukcji szumó,w filtruje dź,wię,k otoczenia, dlatego Twó,j gł,os jest wyraź,ny nawet w miejscach o duż,ym natę,ż,eniu hał,asu. Gdy nie grasz, odł,ą,cz mikrofon i korzystaj z kompaktowych sł,uchawek, sł,uchają,c muzyki gdziekolwiek się, wybierzesz.

Lepsza jakoś,ć, dź,wię,ku z zastosowaniem oprogramowaniu Sound BlasterX Acoustic Engine Lite
Niezależ,nie od tego, ż,e zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H3 zapewnia doskonał,ą, jakoś,ć, dź,wię,ku, dodatkowo wykorzystaliś,my doś,wiadczenie, jakie mamy w tworzeniu doskonał,ych algorytmó,w, aby uzyskać, brzmienie wykraczają,ce poza ograniczenia konstrukcyjne, stosują,c zoptymalizowane ulepszenia pod ką,tem gier.
Dostę,pne dla systemu Windows®, oprogramowanie Sound BlasterX Acoustic Engine Lite1 zawiera gotowe profile audio dopasowane do ustawień, dź,wię,ku popularnych obecnie gier.
Po wł,ą,czeniu profilu rozgrywka staje się, jeszcze bardziej emocjonują,ca. Poczynają,c od ś,wistu przelatują,cych kult w ulubionej przez Ciebie grze FPS do przeraż,ają,cego ryku trola w grze przygodowej dź,wię,ki są, niezwykle realistyczne, dzię,ki naszym profesjonalnym ulepszeniom!

Dź,wię,k o ciepł,ej charakterystyce

Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H3 od począ,tku eksploatacji charakteryzuje się, ciepł,ym dź,wię,kiem2. Bogate niskie tony dodatkowo uatrakcyjniają, rozgrywkę,.

Wygodny pilot na kablu
Pilot na kablu uł,atwia regulację, gł,oś,noś,ci i mikrofonu —, wszystko jest w zasię,gu rę,ki.

Wszechstronna Kompatybilnoś,ć,
Oczekujesz wygody? Zestaw sł,uchawkowy Sound BlasterX H3 wspó,ł,pracuje z najnowszymi konsolami3, na przykł,ad PlayStation 4 i moż,na go podł,ą,czyć, za pomocą, 4-pinowego kabla. Dodatkowo wymaga poł,ą,czenia tylko jednym kablem bez ograniczania funkcjonalnoś,ci mikrofonu —, wszyscy bę,dą, Cię, sł,yszeć, gł,oś,no i wyraź,nie.

1 W celu aktywacji programu Sound BlasterX Lite wymagane są,: rejestracja (należ,y podać, prawidł,owy adres e-mail), pobranie oprogramowania, zaakceptowanie licencji i poł,ą,czenie internetowe.
2 Dodatkowe moż,liwoś,ci dostosowania dostę,pne w oprogramowaniu Sound BlasterX Acoustic Engine Lite.
3 Wymagany adapter zestawu sł,uchawkowego stereo dla konsoli Xbox One.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieRedukcja szumów
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuRegulacja głośności
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość118 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

Zawartoś,ć, opakowania:
- Sound BlasterX H3 Headset
- Przedł,uż,acz audio / mikrofon kabel rozdzielacz 1,2 m
- Skró,cona instrukcja obslugi

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 924618
Producent Creative
Kod producenta 70GH034000000
EAN 0054651190191
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje