Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Creative Głośniki E-MU XM7 70EM911000000

Creative Głośniki E-MU XM7 70EM911000000

Kod: 819201

955,44 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

NIEPOWTARZALNY DŹ,WIĘ,K WSPARTY EKSPERTYZĄ, NAUKOWĄ,
Nie robimy z tego wielkiej tajemnicy. Powodem wysokiej jakoś,ci dź,wię,ku E-MU XM7 jest, co nastę,puje. Pię,cio-calowa specjalnie zaprojektowana membrana woofera pracują,ca z ponadgabarytowych konstrukcji magnesem i osł,oną, dla mocniejszych basó,w. Szukaj klarownoś,ci i precyzji w specjalnej domieszce jedno calowego jedwabnego kopuł,owego tweetera o wysokiej wydajnoś,ci.
Wyposaż,ony w dwa rodzaje wykoń,czeń,, moż,na wybierać, pomię,dzy brą,zowym drewnem z widocznymi sł,ojami oraz szarym metalicznym wykoń,czeniem a czarnym drewnem z widocznymi sł,ojami. Wybierz ten, któ,ry pasuje do Twojego stylu.

W tylnej czę,ś,ci wnę,trza E-MU XM7 znajduje się, Port Tube, któ,ry zwię,ksza wydajnoś,ć, zestawu gł,oś,nikowego w zakresie niskich czę,stotliwoś,ci granicznych, w poró,wnaniu do pozostał,ych gł,oś,nikó,w w swojej klasie.

Dla bezpiecznego poł,ą,czenia, para pozł,acanych postó,w ł,ą,czą,cych, ciasno dokrę,ca wyjś,cia wzmacniacza Sound Blaster X7. Tak by, twoje doś,wiadczenie audio był,o jedwabiś,cie gł,adkie, peł,ne i kompletne - bez zakł,ó,ceń,.

Specjalnie zaprojektowany dla Sound Blaster X7

Myś,leliś,my o tym, jak moż,esz wydobyć, co najlepsze ze swojego X7 Sound Blaster. Podł,ą,cz swó,j Sound Blaster X7 do E-MU XM7, by odtworzyć, każ,dy szczegó,ł, i fakturę, dź,wię,ku w nieskazitelnej czystoś,ci.
Przeboje filmowe. Koncerty muzyki na ż,ywo. Intensywne granie. Mamy dla Ciebie to wszystko. To wszystko umoż,liwi Ci to dodatkowe wzbogacenie swojej rozrywki. Dla wymagają,cych uszu moż,esz podł,ą,czyć, i cieszyć, się, spokojnym i ł,atwym sł,uchaniem, jak ró,wnież, moż,esz dostosować, ustawienia do pł,askiej i neutralnej reakcji monitoringu audio.

W poł,ą,czeniu z X7 Sound Blaster, tryby dostę,pne do wyboru to:

- Energiczny - Nadaje się, do filmó,w i gier
- Neutralny - Nadaje się, do informacji i monitorowania
- Ł,agodny - Zalecany do ł,atwego rozkoszowania się, muzyką,

System2.0
PrzeznaczenieFilmy
Stacja dokującaNie
RegulatoryRegulacja niskich tonów
Komunikacja bezprzewodowaNie
ZłączaWyjście głośnikowe
Akcesoria w zestawie

- 2 x Pasywne gł,oś,niki E-MU XM7
- 2 x Mię,kkie Kratki
- Instrukcja obsł,ugi
- Kabel gł,oś,nikowy o dł,ugoś,ci 2,5 m

KolorCzarny
Wymiary

298 x 174 x 232 mm/

Waga4.35 kg
Pozostałe parametry

Sterowniki Woofer: 5" (132 mm) Specjalnie zaprojektowana membrana z ponadgabarytowych konstrukcji magnesem i osł,oną,
Tweeter: 1" (25 mm), kopuł,owy tweeter

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 819201
Producent Creative
Kod producenta 70EM911000000
EAN 5390660188213
Strona www http://www.creative.pl
Recenzje